• Tuy?n sinh h?n 1.000 sinh viên ?ào t?o 22 ngh? ch?t l??ng cao theo tiêu chu?n c?a ??c
  • L?i ích khi h?c t?i tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II
  • H? th?ng Qu?n ly ch?t l??ng Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ??t chu?n ISO 9001:2015
  • L? t?t nghi?p 2018
  • Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II  - C? h?i vi?c làm ngay t? khi nh?p h?c

Tin tiêu ?i?m

H?I TH?O CAO C?P V? QU?N LY V?N T?I TH?Y VùNG  Mê C?NG – LAN TH??NG N?M 2019 T?I TRUNG QU?C
???c m?i tham gia h?i th?o v? qu?n ly v?n t?i th?y n?i ??a vùng s?ng Mê C?ng – Lan Th??ng do T? ch?c nghiên c?u v?n t?i ???ng th?y n?i ??a c?a B? Khoa h?c và C?ng ngh? Trung Qu?c di?n ra t? ngày 10/10/2019 ??n ngày 25/10/2019 v?i s? tham gia c?a 6 n??c vùng Mê c?ng – Lan th??ng
Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II: Trao b?ng t?t nghi?p cho các tan c? nhan và tan k? s?
Ngày 08/11, t?i H?i tr??ng, Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II ?? di?n ra L? T?t nghi?p cho các b?n HS-SV Khóa 42 (2016 – 2019) & Khóa 43 (2017 – 2019)
Khai gi?ng l?p Cao ??ng ch?t l??ng cao ngh? S?a ch?a máy tàu th?y c?p ?? qu?c t?
Ngày 08/11, t?i Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II ?? di?n ra L? khai gi?ng l?p Cao ??ng ch?t l??ng cao c?p ?? qu?c t? theo Ch??ng trình chuy?n giao t? C?ng hòa Liên bang ??c