Các ngành ngh? ?ào t?o

NGÀNH NGH? ?ÀO T?O VÀ M?C THU H?C PHÍ

N?M H?C 2018-2019

(Kèm theo Quy?t ??nh s? 140/Q?-?TII ngày 01/3/2018 c?a Hi?u tr??ng

Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II)

Stt

Tên ngành, ngh?

M?c h?c phí/n?m h?c

Ghi chú

I

Cao ??ng

Khóa 42

Khóa 43

Khóa 44

 

1

?i?u khi?n tàu bi?n

4.250.000

5.700.000

7.700.000

(*)

2

?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a

4.000.000

5.500.000

7.000.000

(*)

3

S?a ch?a máy tàu th?y

4.000.000

5.500.000

7.000.000

(*)

4

Khai thác máy tàu th?y

4.000.000

5.500.000

7.000.000

(*)

5

Xây d?ng c?u ???ng b?

3.800.000

5.000.000

7.000.000

(*)

6

K? thu?t xây d?ng

3.600.000

4.800.000

7.000.000

(*)

7

Tr?c ??a công trình

3.500.000

4.800.000

7.000.000

 

8

?i?n công nghi?p

3.600.000

4.800.000

7.000.000

 

9

?i?n t? công nghi?p

3.400.000

4.800.000

7.000.000

 

10

Qu?n tr? m?ng máy tính

3.400.000

4.500.000

7.000.000

 

11

K? toán doanh nghi?p

3.400.000

4.000.000

6.000.000

 

12

Qu?n tr? DN v?a và nh?

3.400.000

4.000.000

6.000.000

 

II

Trung c?p

Khóa 42

Khóa 43

Khóa 44

 

1

?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a

2.100.000

4.800.000

6.000.000

(*)

2

S?a ch?a máy tàu th?y

2.100.000

4.800.000

6.000.000

(*)

3

?i?n công nghi?p

2.100.000

4.500.000

6.000.000

 

4

K? toán doanh nghi?p

2.000.000

3.800.000

5.000.000


- Th?i gian ?ào t?o:

+ Khóa 42: Cao ??ng là 3 n?m, Trung c?p là 2 n?m

+ Các khóa 43 và 44: Cao ??ng là 2 n?m, Trung c?p là 1,5 n?m

- (*) Ngành, ngh? h?c n?ng nh?c, ??c h?i, nguy hi?m trình ?? trung c?p, trình ?? cao ??ng theo Thông t? s? 36/2017/TT-BL?TBXH ngày 29 tháng 12 n?m 2017 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng - Th??ng binh và Xã h?i.