C? c?u t? ch?c

02:52 | 13/06/2019


CH?C N?NG – NHI?M V? C?A CÁC ??N V? TRONG TR??NG

 

I. H?I ??NG TR??NG.

???c thành l?p theo quy?t ??nh c?a C?c tr??ng C?c ?TN? Vi?t Nam, là t? ch?c qu?n tr?, ??i di?n quy?n s? h?u c?a Nhà tr??ng.

Nhi?m v? c?a H?T:

1. Quy?t ngh? ph??ng h??ng, m?c tiêu, chi?n l??c, quy ho?ch, k? ho?ch phát tri?n và quy ch? t? ch?c, ho?t ??ng c?a Nhà tr??ng;

2. Quy?t ngh? ph??ng h??ng ho?t ??ng ?ào t?o, h?p tác qu?c t?;

3. Quy?t ngh? ch? tr??ng s? d?ng tài chính, tài s?n và ph??ng h??ng ??u t? phát tri?n c?a Nhà tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

4. Quy?t ngh? c? c?u t? ch?c tr??ng; v? vi?c thành l?p, sáp nh?p, chia, tách, gi?i th? các t? ch?c c?a Nhà tr??ng; v? vi?c ?? ngh? mi?n nhi?m hi?u tr??ng;

5. Giám sát vi?c th?c hi?n các ngh? quy?t c?a H?T, vi?c th?c hi?n quy ch? dân ch? trong ho?t ??ng c?a Nhà tr??ng và các quy ??nh.

II. HI?U TR??NG

- Hi?u tr??ng là ng??i ??ng ??u Nhà tr??ng, ??i di?n cho Nhà tr??ng tr??c pháp lu?t;

- Hi?u tr??ng là ng??i t? ch?c, xây d?ng, qu?n lý, ?i?u hành b? máy c?a tr??ng;

Nhi?m v? c?a Hi?u tr??ng:

1. Ban hành các quy ch?, quy ??nh trong tr??ng theo Ngh? quy?t c?a H?T;

2. T? ch?c th?c hi?n Ngh? quy?t c?a H?T;

3. Quy?t ??nh thành l?p, sáp nh?p, chia, tách, gi?i th? các t? ch?c c?a Nhà tr??ng theo ngh? quy?t c?a H?T;

4. B? nhi?m, mi?n nhi?m và cách ch?c các ch?c danh tr??ng, phó các t? ch?c c?a Nhà tr??ng;

5. Xây d?ng quy ho?ch và phát tri?n ??i ng? nhà giáo, cán b? qu?n lý; quy?t ??nh c? c?u, s? l??ng ng??i làm vi?c và quy?t ??nh tr? l??ng theo hi?u qu?, ch?t l??ng công vi?c;

6. Tuy?n d?ng viên ch?c, ng??i lao ??ng theo nhu c?u c?a Nhà tr??ng;

7. Ký k?t h?p ??ng làm vi?c và h?p ??ng lao ??ng, qu?n lý, s? d?ng và ch?m d?t h?p ??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

8. T? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng ?ào t?o, h?p tác qu?c t?, ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c ngh? nghi?p và ph?i h?p v?i doanh nghi?p trong t? ch?c ?ào t?o;

9. Qu?n lý c? s? v?t ch?t, tài s?n, tài chính và t? ch?c khai thác, s? d?ng có hi?u qu? các ngu?n l?c huy ??ng ???c ?? ph?c v? cho ho?t ??ng ?ào t?o c?a tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

10. Th?c hi?n ch? ?? thông tin, báo cáo và ch?u s? giám sát, thanh tra, ki?m tra theo quy ??nh c?a pháp lu?t; xây d?ng và th?c hi?n quy ch? dân ch? ? c? s?;

11. Ch?u s? giám sát c?a cá nhân, t? ch?c, ?oàn th? trong Nhà tr??ng; h?ng n?m, báo cáo k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? c?a hi?u tr??ng và ban giám hi?u tr??c H?T;

12. Các nhi?m v?, quy?n h?n khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t và các quy ??nh.

III. T? CH?C ??NG C?NG S?N VI?T NAM, ?OÀN TH? VÀ T? CH?C XÃ H?I

1. T? ch?c ??ng C?ng s?n Vi?t Nam trong tr??ng ho?t ??ng theo ?i?u l? ??ng C?ng s?n Vi?t Nam và theo quy ??nh c?a Hi?n pháp, pháp lu?t.

2. T? ch?c ?oàn th?; T? ch?c xã h?i trong tr??ng ho?t ??ng theo quy ??nh c?a Hi?n pháp, pháp lu?t, ?i?u l? c?a t? ch?c và có trách nhi?m góp ph?n th?c hi?n m?c tiêu giáo d?c ngh? nghi?p.

IV. H?I ??NG T? V?N

Các h?i ??ng t? v?n trong tr??ng do hi?u tr??ng thành l?p ?? t? v?n cho hi?u tr??ng v? m?t s? công vi?c c?n thi?t, liên quan ??n vi?c tri?n khai, th?c hi?n nhi?m v?, quy?n h?n c?a Nhà tr??ng. H?i ??ng t? v?n làm theo v? vi?c, không h??ng l??ng và t? gi?i tán sau khi hoàn thành công vi?c.

V. PHÓ HI?U TR??NG

1. Phó hi?u tr??ng là ng??i giúp hi?u tr??ng trong qu?n lý, ?i?u hành các ho?t ??ng c?a Nhà tr??ng.

2. Phó hi?u tr??ng có nhi?m v? tr?c ti?p ph? trách m?t s? l?nh v?c công tác theo s? phân công c?a hi?u tr??ng; ???c thay m?t Hi?u tr??ng gi?i quy?t và ch?u trách nhi?m tr??c Hi?u tr??ng và pháp lu?t ??i v?i công vi?c ?ã gi?i quy?t; có trách nhi?m báo cáo v?i Hi?u tr??ng v? tình hình th?c hi?n công vi?c ???c giao.

VI. CÁC PHÒNG CH?C N?NG THU?C TR??NG

1. Phòng ?ào t?o – Khoa h?c & ??i ngo?i

* Ch?c n?ng: Là Phòng tham m?u giúp vi?c Hi?u tr??ng ho?ch ??nh chi?n l??c phát tri?n ?ào t?o c?a Nhà tr??ng; xây d?ng k? ho?ch, t? ch?c th?c hi?n và qu?n lý giám sát các quá trình ?ào t?o; ?? xu?t và t? ch?c th?c hi?n các ?? tài, ?? án nghiên c?u, ?ng d?ng KHCN trong ph?m vi ch?c n?ng, nhi?m v? và n?ng l?c c?a nhà tr??ng;

* Nhi?m v?:

a. Công tác ?ào t?o:

- Xây d?ng và t? ch?c th?c hi?n k? ho?ch ?ào t?o; th?c hi?n k? ho?ch biên so?n, c?i ti?n n?i dung, ch??ng trình, giáo trình và tài li?u gi?ng d?y, ngân hàng ?? thi; c?i ti?n ph??ng pháp gi?ng d?y, b?i d??ng nâng cao trình ?? gi?ng viên hàng n?m và k? ho?ch dài h?n c?a Nhà tr??ng;

- Qu?n lý, c?p phát các lo?i v?n b?ng, ch?ng ch? theo qui ch? hi?n hành;

- Nghiên c?u, n?m b?t thông tin v? th? tr??ng lao ??ng và nhu c?u ?ào t?o ?? k?p th?i ?i?u ch?nh, c?p nh?t ch??ng trình ?ào t?o sát v?i th?c ti?n;

- Xây d?ng k? ho?ch và t? ch?c tri?n khai h?i gi?ng giáo viên; h?i thi h?c sinh gi?i và tham gia qu?n lý các ho?t ??ng khác c?a HS-SV;

- Nghiên c?u ?? án phát tri?n nhà tr??ng cho phù h?p v?i t?ng giai ?o?n, l?p h? s? và làm th? t?c m? ngành h?c m?i theo qui ??nh;

- M? r?ng h?p tác, liên k?t và trao ??i kinh nghi?m ?ào t?o v?i các tr??ng tiên ti?n, các t? ch?c nghiên c?u khoa h?c trong khu v?c và qu?c t? ?? m? r?ng qui mô ho?t ??ng c?a nhà tr??ng;

- Qu?n lý th? vi?n và tài s?n, thi?t b? ???c giao;

- Th?c hi?n các công vi?c giáo v?;

b. Công tác Khoa h?c và qu?n lý ch?t l??ng

- Xây d?ng và th?c hi?n k? ho?ch hàng n?m, k? ho?ch dài h?n v? nghiên c?u khoa h?c, sáng ki?n kinh nghi?m.

- T? ch?c các h?i ngh?, h?i th?o khoa h?c công ngh? c?p tr??ng và h? tr? các ??n v? t? ch?c ho?t ??ng thông tin khoa h?c k? thu?t;

- Xây d?ng k? ho?ch và t? ch?c th?c hi?n các ??t kh?o sát gi?ng d?y, t? ch?c ?ánh giá n?i dung ch??ng trình ?ào t?o, giáo trình, tài li?u gi?ng d?y ph?c v? cho công tác b?o ??m ch?t l??ng ?ào t?o c?a tr??ng;

- Ch? trì xây d?ng k? ho?ch và t? ch?c th?c hi?n công tác t? ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c hàng n?m và t? ch?c th?c hi?n các n?i dung c?a H? th?ng qu?n lý ch?t l??ng theo tiêu chu?n ISO;

- Th?c hi?n các nhi?m v? khác do Hi?u tr??ng phân công.

2. Pho?ng T? ch?c ha?nh chi?nh & Qu?n tr? thi?t b?

* Ch?c n?ng: Là ??n v? tham m?u giúp Hi?u tr??ng th?c hi?n ch?c n?ng qu?n lý và ?i?u hành v? công tác t? ch?c, công tác hành chính và qu?n tr? thi?t b?.

* Nhi?m v?:

a. Công tác T? ch?c

- T? ch?c s?p x?p b? máy ho?t ??ng phù h?p v?i quy mô phát tri?n c?a Nhà tr??ng;

- Xây d?ng ch?c n?ng, nhi?m v? chung cho các ??n v? thu?c b? máy t? ch?c c?a Tr??ng;

- Xây d?ng k? ho?ch th?c hi?n s?p x?p, ?i?u ??ng, tuy?n d?ng lao ??ng; theo dõi, ki?m tra vi?c t? ch?c qu?n lý và s? d?ng lao ??ng trong toàn tr??ng;

- Th?c hi?n công tác quy ho?ch, b? nhi?m cán b? lãnh ??o các ??n v? tr?c thu?c;

- Tham gia xây d?ng các n?i qui, qui ch? làm vi?c c?a tr??ng;

- T? ch?c th?c hi?n các ch? ?? chính sách ??i v?i cán b?, viên ch?c, ng??i lao ??ng;

- Th?c hi?n các nhi?m v? khác do Hi?u tr??ng phân công.

- Th?c hi?n các nhi?m v? khác do Hi?u tr??ng phân công.

b. Công tác hành chính

- Xây d?ng và theo dõi các ch??ng trình công tác c?a tr??ng;

- T? ch?c th?c hi?n công tác hành chính - v?n th?, l?u tr? theo ?úng qui trình qu?n lý v?n th? - l?u tr?;

- T? ch?c in ?n, ?ánh máy, sao v?n b?n, ??t và phân ph?i báo chí ph?c v? cho các ho?t ??ng c?a tr??ng;

- Th?c hi?n công tác c?i cách hành chính;

- T? ch?c th?c hi?n công tác l? tân, khánh ti?t trong Tr??ng;

- Ph? trách công tác thi ?ua, khen th??ng;

- Xây d?ng và t? ch?c th?c hi?n các ph??ng án gi? gìn tr?t t? an ninh;

- Qu?n lý và ?i?u ph?i s? d?ng ô tô ph?c v? công tác c?a tr??ng;

- Tr?c ti?p qu?n lý cây xanh th?m c?;

-  Qu?n lý tài s?n, thi?t b? ???c giao;

- Th?c hi?n các nhi?m v? khác do Hi?u tr??ng phân công.

c. Công tác qu?n tr? thi?t b?

- Xây d?ng các ph??ng án, ?? án, k? ho?ch phát tri?n c? s? h? t?ng k? thu?t, mua s?m, s?a ch?a trang thi?t b? ph?c v? gi?ng d?y, h?c t?p;

- Tr?c ti?p th?c hi?n công tác qu?n lý - b?o trì - t? v?n s?a ch?a c? s? v?t ch?t;

- Ph?i h?p v?i các ??n v?, cá nhân th?c hi?n vi?c mua s?m tài s?n, v?t t?;

- Qu?n lý tài s?n v?t t? ph?c v? cho ho?t ??ng gi?ng d?y, th?c t?p, NCKH c?a các ??n v? trong tr??ng;

- Qu?n lý h? th?ng ?i?n, n??c, chi?u sáng, máy phát ?i?n, h? th?ng camera quan sát, ?i?n tho?i, m?ng internet;

- Ch? trì xây d?ng ??nh m?c tiêu hao thi?t b?, v?t t?;

- Nhi?m v? khác theo s? phân công c?a Hi?u tr??ng.

3. Phòng Tài chính – K? toán

* Ch?c n?ng: Là ??n v? tham m?u cho Hi?u tr??ng qu?n lý, ?i?u hành các ho?t ??ng v? tài chính, k? toán và tr?c ti?p t? ch?c th?c hi?n công tác tài chính, k? toán theo qui ??nh Nhà n??c.

* Nhi?m v?:

- Xây d?ng d? toán thu, chi hàng quí, hàng n?m và tr?c ti?p th?c hi?n các nghi?p v? thu, chi c?a tr??ng theo ?úng qui ??nh v? ch? ?? k? toán - tài chính c?a Nhà n??c;

- Xây d?ng các lo?i h?p ??ng kinh t? c?a tr??ng v?i các ??n v?, ??ng th?i t? ch?c theo dõi và th?c hi?n các nghi?p v? thu, chi thanh quy?t toán c?a h?p ??ng ?ó;

- Ph? bi?n và h??ng d?n k?p th?i các ch? ??, th? l? tài chính - k? toán c?a Nhà n??c và các qui ??nh c?a c? quan qu?n lý c?p trên v? th?ng kê, thông tin kinh t?, m?u bi?u cho các ??n v? và cá nhân trong tr??ng;

- K?t h?p v?i Phòng T? ch?c hành chính & Qu?n tr? thi?t b? ??nh k? ki?m kê tài s?n, x? lý các tài s?n, thi?t b? h? h?ng ho?c th?t thoát theo qui ??nh;

- Qu?n lý tài s?n, thi?t b? ???c giao;

- Ch? trì ?? xu?t, xây d?ng, ch?nh s?a, b? sung Qui ch? chi tiêu n?i b? và ph??ng án phân ph?i thu nh?p trong Tr??ng;

- Nhi?m v? khác theo s? phân công c?a Hi?u tr??ng.

4. Phòng Tuy?n sinh và Công tác sinh viên

* Ch?c n?ng:??n v? tham m?u cho Hi?u tr??ng trong vi?c tri?n khai chi?n l??c tuy?n sinh, tuyên truy?n và giáo d?c chính tr? - t? t??ng cho SV-HS toàn tr??ng ch?p hành ch? tr??ng, ???ng l?i chính sách c?a ??ng, pháp lu?t c?a nhà n??c; qu?n lý sinh viên và h? tr?, t? v?n cho sinh viên v? h?c t?p, rèn luy?n ??o ??c l?i s?ng.

* Nhi?m v?:

- Xây d?ng Quy ch? tuy?n sinh và t? ch?c th?c hi?n k? ho?ch tuy?n sinh hàng n?m;

- Tri?n khai n?i qui, qui ch? h?c t?p, rèn luy?n ??i v?i sinh viên-h?c sinh;

- H??ng d?n nghi?p v? và duy trì ch? ?? sinh ho?t c?a giáo viên ch? nhi?m và ban cán s? l?p;

- T?p h?p các s? li?u v? giáo d?c ??o ??c theo qui ch? ?? tham m?u cho BGH xét, công nh?n t?t nghi?p, h?c b?ng khuy?n khích h?c t?p, mi?n gi?m giá d?ch v? ?ào t?o ??i v?i sinh viên-h?c sinh;

- K?t h?p v?i ?oàn thanh niên và các ??n v? liên quan t? ch?c các ho?t ??ng n?i khóa, ngo?i khóa;

- Ti?p nh?n và gi?i quy?t ??n, th? theo yêu c?u c?a h?c sinh - sinh viên trong ph?m vi qu?n lý c?a phòng. Theo dõi và giúp ?? h?c sinh - sinh viên cá bi?t, h?c sinh - sinh viên có hoàn c?nh khó kh?n; x? lý k?p th?i các hành vi vi ph?m n?i qui, qui ch? rèn luy?n ??i v?i sinh viên - h?c sinh;

- Th?c hi?n công tác y t? trong tr??ng;

- Tham gia qu?n lý ký túc xá; Ph?i h?p v?i các ngành, các c?p, chính quy?n ??a ph??ng xây d?ng k? ho?ch an ninh chính tr? và tr?t t? an toàn xã h?i trên ??a bàn n?i tr??ng ?óng;

- T? ch?c gi?i thi?u vi?c làm cho sinh viên - h?c sinh c?a tr??ng và th?ng kê, theo dõi tình hình vi?c làm c?a sinh viên - h?c sinh trên c? s? ?ó ?? ?? xu?t ??i m?i n?i dung và ph??ng pháp ?ào t?o;

- Qu?n lý tài s?n, thi?t b? ???c giao;

- Nhi?m v? khác theo s? phân công c?a Hi?u tr??ng.

VII. KHOA CHUYÊN MÔN TR?C THU?C TR??NG

* Ch?c n?ng: ??n v? tr?c ti?p qu?n lý gi?ng viên, cán b? qu?n lý, ng??i lao ??ng và ng??i h?c thu?c khoa ph? trách ?? th?c hi?n k? ho?ch gi?ng d?y, h?c t?p và các ho?t ??ng ngo?i khóa khác theo ch??ng trình, k? ho?ch hàng n?m; 

* Nhi?m v?:

- Xây d?ng ch??ng trình ?ào t?o c?a t?ng ngành, ngh? theo t?ng trình ?? ?ào;

- T? ch?c biên so?n ?? c??ng chi ti?t các môn h?c/mô-?un liên quan, b?o ??m tính th?ng nh?t c?a ch??ng trình ?ào t?o ho?c gi?a các trình ?? ?ào t?o;

- T? ch?c nghiên c?u c?i ti?n ph??ng pháp gi?ng d?y, h?c t?p nh?m nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o;

- Xây d?ng và th?c hi?n ph??ng pháp ki?m tra, thi, ?ánh giá k?t qu? h?c t?p, rèn luy?n c?a ng??i h?c, b?o ??m chu?n ??u ra c?a ng??i h?c theo cam k?t ?ã ???c công b?, ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng c?a th? tr??ng lao ??ng;

- L?p k? ho?ch và t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng khoa h?c và công ngh?, h?p tác qu?c t?; h?p tác v?i các t? ch?c khoa h?c và công ngh?, c? s? s?n xu?t, kinh doanh, d?ch v? liên quan ??n ngành ngh? ?ào t?o và huy ??ng s? tham gia c?a doanh nghi?p vào quá trình ?ào t?o c?a khoa;

- Xây d?ng k? ho?ch phát tri?n ??i ng? gi?ng viên, ngành, ngh? ?ào t?o và c? s? v?t ch?t, thi?t b? ph?c v? cho ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c;

- Xây d?ng k? ho?ch và t? ch?c th?c hi?n công tác b?i d??ng nâng cao trình ?? chuyên môn, nghi?p v? cho gi?ng viên và ng??i lao ??ng thu?c khoa;

- T? ch?c ?ánh giá gi?ng viên, cán b? qu?n lý, viên ch?c, ng??i lao ??ng trong khoa và tham gia ?ánh giá cán b? qu?n lý trong tr??ng theo quy ??nh;

- Qu?n lý tài s?n, thi?t b? ???c giao;

- Nhi?m v? khác theo s? phân công c?a Hi?u tr??ng.

VIII. CÁC ??N V? NGHIÊN C?U, ?NG D?NG, S?N XU?T, D?CH V?

1. Trung tâm T? v?n và ?ng d?ng khoa h?c công ngh? giao thông v?n t?i (CTTA) có nhi?m v? sau:

- Th?c hi?n các d?ch v? nghiên c?u, ?ng d?ng khoa h?c công ngh? GTVT;

- Th?c hi?n công tác ?ào t?o ngu?n nhân l?c cho ngành GTVT;

- Khai thác các ph??ng ti?n thi?t b? nhà x??ng ???c giao.  

2. Trung tâm ?ào t?o và B?i d??ng thuy?n viên (CTC) là m?t ??n v? d?ch v? c?a tr??ng,  có nhi?m v?:

- Tham gia các ho?t ??ng ?ào t?o hàng n?m c?a tr??ng;

- T? ch?c các khóa ?ào t?o, b?i d??ng nghi?p v? thuy?n viên ngành Hàng h?i ?? c?p gi?y ch?ng nh?n theo quy ??nh.