Gi?i thi?u Ngành ngh?

06:16 | 16/11/2019
NGàNH LOGISTICS Logistics có th? ???c hi?u là quá trình lên k? ho?ch, áp d?ng và ki?m soát các lu?ng chuy?n d?ch c?a hàng hóa
03:43 | 28/09/2019
NGàNH C?NG NGH? TH?NG TIN C?ng ngh? th?ng tin (?ng d?ng ph?n m?m) là ngành th?c hi?n các c?ng vi?c ?ng d?ng ph?n m?m tin h?c ?? x? ly, v?n hành, trên m?t h? th?ng c?ng ngh? th?ng tin
08:52 | 25/09/2019
NGàNH X?Y D?NG C?NG TRìNH TH?Y Sinh viên có kh? n?ng t? nghiên c?u phát tri?n c? s? ly thuy?t, các v?n ?? m?i, v?n d?ng ki?n th?c vào gi?i quy?t các bài toán thi?t k? và thi c?ng các c?ng trình ???ng th?y, c?ng trình b?n c?ng, c?ng trình th?y c?ng trong nhà máy ?óng m?i và s?a ch?a tàu th?y
03:34 | 22/09/2019
NGàNH K? THU?T X?Y D?NG K? thu?t xay d?ng là ngành chuyên v? l?nh v?c t? v?n, thi?t k?, t? ch?c thi c?ng, qu?n ly giám sát và nghi?m thu các c?ng trình xay d?ng dan d?ng
05:14 | 17/09/2019
NGàNH K? TOáN DOANH NGHI?P Trong b? máy t? ch?c doanh nghi?p, ngành k? toán ???c xem là b? ph?n tr?ng y?u, nh?m n?m b?t và tri?n khai các quy ??nh v? pháp lu?t, chính sách liên quan ??n tài chính, k? toán, ki?m toán, thu?
03:38 | 17/09/2019
NGàNH ?I?N C?NG NGHI?P ?i?n c?ng nghi?p là ngành th?c hi?n vi?c l?p ??t và s?a ch?a, b?o d??ng h? th?ng cung c?p ?i?n, t? phan ph?i ?i?n, m?ng ?i?n chi?u sáng, máy ?i?n và thi?t b? ?i?n trong xí nghi?p c?ng nghi?p.
04:20 | 12/09/2019
NGàNH S?A CH?A MáY TàU TH?Y S?a ch?a Máy tàu th?y là ngành tr?ng ?i?m c?p Asean c?a Nhà tr??ng
06:03 | 11/09/2019
NGàNH ?I?U KHI?N PH??NG TI?N TH?Y N?I ??A ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a là ngành tr?c ti?p ?i?u khi?n tàu, thuy?n ho?c các c?u trúc n?i khác ho?t ??ng trên ???ng th?y n?i ??a.
06:40 | 27/08/2019
NGàNH ?I?N T? C?NG NGHI?P ?i?n t? c?ng nghi?p là ngành chuyên th?c hi?n quá trình thi?t k?, x? ly và l?p ??t các m?ch: ?i?n t? c?ng nghi?p, khí c? ?i?n
02:28 | 23/08/2019
NGàNH QU?N TR? M?NG MáY TíNH Sau khi t?t nghi?p sinh viên ???c gi?i thi?u vi?c làm t?i các c? quan, t? ch?c, doanh nghi?p, các t?p ?oàn ?a qu?c gia trong m?i tr??ng ti?p xúc v?i các máy tính, thi?t b? m?ng
04:11 | 22/08/2019
NGàNH QU?N TR? DOANH NGHI?P V?A Và NH? Ngành Qu?n tr? doanh nghi?p v?a và nh? ?ào t?o chuyên sau ki?n th?c v? qu?n ly trong l?nh v?c kinh doanh, trang b? k? n?ng cho sinh viên v? qu?n tr? chi?n l??c và qu?n tr? ?i?u hành các lo?i hình doanh nghi?p ?ang ho?t ??ng hi?n nay.
03:36 | 22/08/2019
NGàNH TR?C ??A C?NG TRìNH Sau khi t?t nghi?p ngành/ngh? Tr?c ??a c?ng trình sinh viên có th? có th? làm vi?c t?i các c?ng ty kh?o sát; xay d?ng dan d?ng; c?u ???ng; các phòng qu?n ly nh?: ??a chính, qu?n ly ??t ?ai, qu?n ly ?? th?, tài nguyên m?i tr??ng, qu?n ly d? án...
Trang: ? 1 | 2