Gi?i thi?u Ngành ngh?

NGàNH C?NG NGH? TH?NG TIN

03:43 | 28/09/2019
C?ng ngh? th?ng tin (?ng d?ng ph?n m?m) là ngành th?c hi?n các c?ng vi?c ?ng d?ng ph?n m?m tin h?c ?? x? ly, v?n hành, trên m?t h? th?ng c?ng ngh? th?ng tin

??i t??ng tuy?n sinh: ?ã t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

- Hình t?c tuy?n sinh: Xét tuy?n h?c b? và b?ng THPT (tuy?n th?ng)

Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m

B?ng c?p sau khi t?t nghi?p:  K? s? th?c hành

- H?c phí: 8.500.000 ??ng/01 n?m (?óng theo h?c k?, 01 n?m = 02 k?)

- Có ký túc xá cho sinh viên ? xa

- Cam k?t vi?c làm sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng kh?i ?i?m t? 6.000.000 ??ng ??n 8.000.000 ??ng/tháng

MÔ T? NGÀNH CÔNG NGH? THÔNG TIN (?NG D?NG PH?N M?M)

Công ngh? thông tin (?ng d?ng ph?n m?m) là ngành th?c hi?n các công vi?c ?ng d?ng ph?n m?m tin h?c ?? x? lý, v?n hành, trên m?t h? th?ng công ngh? thông tin (h? th?ng máy tính, thi?t b? x? lý thông tin) ?? t?o nên thành ph?m là m?t s?n ph?m k? thu?t s?, multimedia (voice/video), m?t b? c? s? d? li?u ho?c m?t b? các thông tin d??i d?ng v?n b?n và s? hóa ?úng yêu c?u k? thu?t theo thi?t k? ??t n?ng su?t ch?t l??ng và ??m b?o các tiêu chu?n an toàn.

Sau khi t?t nghi?p ngành Công ngh? thông tin (?ng d?ng ph?n m?m) sinh viên có th? ??m nhi?m các v? trí: tr?c ti?p tham gia s?n xu?t, s?n ph?m d?a trên ?ng d?ng công ngh? thông tin t?i  các c? s? s?n xu?t trong n??c ho?c ? n??c ngoài; làm t? tr??ng t? tin h?c, cán b? k? thu?t tin h?c, k? thu?t viên tin h?c, bác s? máy tính, t? ch?c và qu?n lý doanh nghi?p s?n xu?t s?n ph?m trên máy tính v?i quy mô v?a.

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là tr??ng Công l?p tr?c thu?c B? GTVT. Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh v? ch?t l??ng d?y ngh? ? c?p ?? cao nh?t - c?p ?? 3. Tr??ng ???c ch?n là 1 trong 45 tr??ng công l?p (trên t?ng s? 905 tr??ng Cao ??ng và Trung c?p trên toàn qu?c) ?? t?p trung ??u t? các ngh? tr?ng ?i?m ??n n?m 2020. Hi?n nay Tr??ng ?ang ?ào t?o 15 ngành trình ?? Cao ??ng và 06 ngành trình ?? Trung c?p.

CÁC QUY?N L?I C?A SINH VIÊN

- H?c liên thông lên Cao ??ng - ??i h?c t?i tr??ng

- H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c

- T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo qui ??nh

- H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i.

- Gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p

N?I C?P VÀ NH?N H? S? TUY?N SINH

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369


Các tin khác