Gi?i thi?u Ngành ngh?

NGàNH ?I?N C?NG NGHI?P

03:38 | 17/09/2019
?i?n c?ng nghi?p là ngành th?c hi?n vi?c l?p ??t và s?a ch?a, b?o d??ng h? th?ng cung c?p ?i?n, t? phan ph?i ?i?n, m?ng ?i?n chi?u sáng, máy ?i?n và thi?t b? ?i?n trong xí nghi?p c?ng nghi?p.

??i t??ng tuy?n sinh: ?ã t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

- Hình t?c tuy?n sinh: Xét tuy?n h?c b? và b?ng THPT (tuy?n th?ng)

Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m

B?ng c?p sau khi t?t nghi?p:  K? s? th?c hành

- H?c phí: 8.500.000 ??ng/01 n?m (?óng theo h?c k?, 01 n?m = 02 k?)

- Có ký túc xá cho sinh viên ? xa

- Cam k?t vi?c làm sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng kh?i ?i?m t? 6.000.000 ??ng ??n 8.000.000 ??ng/tháng

MÔ T? NGÀNH ?I?N CÔNG NGHI?P

?i?n công nghi?p là ngành th?c hi?n vi?c l?p ??t và s?a ch?a, b?o d??ng h? th?ng cung c?p ?i?n, t? phân ph?i ?i?n, m?ng ?i?n chi?u sáng, máy ?i?n và thi?t b? ?i?n trong xí nghi?p công nghi?p.

Sau khi t?t nghi?p ngành ?i?n công nghi?p sinh viên có kh? n?ng làm vi?c t?i các công ty ?i?n l?c (t? v?n hành và qu?n lý ???ng dây, t? b?o trì và s?a ch?a ???ng dây…); làm vi?c trong các tr?m truy?n t?i và phân ph?i ?i?n n?ng (nhân viên v?n hành); ??m nhi?m công vi?c trong các t? c? ?i?n, phòng b?o d??ng b?o trì thi?t b? ?i?n c?a các nhà máy, xí nghi?p.

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là tr??ng Công l?p tr?c thu?c B? GTVT. Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh v? ch?t l??ng d?y ngh? ? c?p ?? cao nh?t - c?p ?? 3. Tr??ng ???c ch?n là 1 trong 45 tr??ng công l?p (trên t?ng s? 905 tr??ng Cao ??ng và Trung c?p trên toàn qu?c) ?? t?p trung ??u t? các ngh? tr?ng ?i?m ??n n?m 2020. Hi?n nay Tr??ng ?ang ?ào t?o 15 ngành trình ?? Cao ??ng và 06 ngành trình ?? Trung c?p.

 

CÁC QUY?N L?I C?A SINH VIÊN

- H?c liên thông lên Cao ??ng - ??i h?c t?i tr??ng

- H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c

- T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo qui ??nh

- H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i.

- Gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p

N?I C?P VÀ NH?N H? S? TUY?N SINH

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369Các tin khác