Gi?i thi?u Ngành ngh?

NGàNH ?I?N T? C?NG NGHI?P

06:40 | 27/08/2019
?i?n t? c?ng nghi?p là ngành chuyên th?c hi?n quá trình thi?t k?, x? ly và l?p ??t các m?ch: ?i?n t? c?ng nghi?p, khí c? ?i?n

??i t??ng tuy?n sinh: ?ã t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

- Hình t?c tuy?n sinh: Xét tuy?n h?c b? và b?ng THPT (tuy?n th?ng)

Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m

B?ng c?p sau khi t?t nghi?p:  K? s? th?c hành

- H?c phí: 8.500.000 ??ng/01 n?m (?óng theo h?c k?, 01 n?m = 02 k?)

- Có ký túc xá cho sinh viên ? xa

- Cam k?t vi?c làm sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng kh?i ?i?m t? 6.000.000 ??ng ??n 8.000.000 ??ng/tháng

MÔ T? NGÀNH ?I?N T? CÔNG NGHI?P

?i?n t? công nghi?p là ngành chuyên th?c hi?n quá trình thi?t k?, x? lý và l?p ??t các m?ch: ?i?n t? công nghi?p, khí c? ?i?n, m?ch ?o l??ng ?i?n t?, m?ch ?i?n t? c? b?n, b? ?i?u khi?n dùng PLC, thi?t b? k? thu?t xung s?.

Sau khi t?t nghi?p ngành ?i?n t? công nghi?p sinh viên ???c b? trí làm vi?c t?i các nhà máy ho?c phân x??ng, các công ty, doanh nghi?p ?i?n ?i?n t?. Làm vi?c trong các t? c? ?i?n, phòng b?o d??ng, b?o trì thi?t b? ?i?n c?a các nhà máy, xí nghi?p.

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là tr??ng Công l?p tr?c thu?c B? GTVT. Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh v? ch?t l??ng d?y ngh? ? c?p ?? cao nh?t - c?p ?? 3. Tr??ng ???c ch?n là 1 trong 45 tr??ng công l?p (trên t?ng s? 905 tr??ng Cao ??ng và Trung c?p trên toàn qu?c) ?? t?p trung ??u t? các ngh? tr?ng ?i?m ??n n?m 2020. Hi?n nay Tr??ng ?ang ?ào t?o 15 ngành trình ?? Cao ??ng và 06 ngành trình ?? Trung c?p.

 

CÁC QUY?N L?I C?A SINH VIÊN

- H?c liên thông lên Cao ??ng - ??i h?c t?i tr??ng

- H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c

- T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo qui ??nh

- H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i.

- Gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p

N?I C?P VÀ NH?N H? S? TUY?N SINH

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369


Các tin khác