Gi?i thi?u Ngành ngh?

NGàNH ?I?U KHI?N PH??NG TI?N TH?Y N?I ??A

06:03 | 11/09/2019
?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a là ngành tr?c ti?p ?i?u khi?n tàu, thuy?n ho?c các c?u trúc n?i khác ho?t ??ng trên ???ng th?y n?i ??a.

??i t??ng tuy?n sinh: ?ã t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

- Hình t?c tuy?n sinh: Xét tuy?n h?c b? và b?ng THPT (tuy?n th?ng)

Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m

B?ng c?p sau khi t?t nghi?p:  K? s? th?c hành

- H?c phí: 8.500.000 ??ng/01 n?m (?óng theo h?c k?, 01 n?m = 02 k?), ???c h? tr? 70% h?c phí theo ngh? ??nh 86/2015/N?-CP c?a Chính ph?.

- Có ký túc xá cho sinh viên ? xa

- Cam k?t vi?c làm sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng kh?i ?i?m t? 7.000.000 ??ng ??n 10.000.000 ??ng/tháng

MÔ T? NGÀNH ?I?U KHI?N PH??NG TI?N TH?Y N?I ??A

?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a là ngành tr?c ti?p ?i?u khi?n tàu, thuy?n ho?c các c?u trúc n?i khác ho?t ??ng trên ???ng th?y n?i ??a. Ngành/ngh? ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a c?n có tính sáng t?o, quy?t ?oán, kiên trì và b?n b?.

Sau khi t?t nghi?p ngành ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a sinh viên s? ?i?u khi?n ???c các ph??ng ti?n nh?: tàu, thuy?n, xà lan, canô…

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là tr??ng Công l?p tr?c thu?c B? GTVT. Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh v? ch?t l??ng d?y ngh? ? c?p ?? cao nh?t - c?p ?? 3. Tr??ng ???c ch?n là 1 trong 45 tr??ng công l?p (trên t?ng s? 905 tr??ng Cao ??ng và Trung c?p trên toàn qu?c) ?? t?p trung ??u t? các ngh? tr?ng ?i?m ??n n?m 2020. Hi?n nay Tr??ng ?ang ?ào t?o 15 ngành trình ?? Cao ??ng và 06 ngành trình ?? Trung c?p

 

CÁC QUY?N L?I C?A SINH VIÊN

- H?c liên thông lên Cao ??ng - ??i h?c t?i tr??ng

- H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c

- T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo qui ??nh

- H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i

- Gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p

- Nhà n??c h? tr? 70% h?c phí theo ngh? ??nh 86/2015/N?-CP c?a Chính ph?.


N?I C?P VÀ NH?N H? S? TUY?N SINH

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369Các tin khác