Gi?i thi?u Ngành ngh?

NGàNH ?I?U KHI?N TàU BI?N

08:42 | 20/08/2019
Sau khi t?t nghi?p ngành ?i?u khi?n tàu bi?n sinh viên có th? ??m nh?n c?ng vi?c trên tàu bi?n trong n??c và qu?c t?

??i t??ng tuy?n sinh: ?ã t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

- Hình t?c tuy?n sinh: Xét tuy?n h?c b? và b?ng THPT (tuy?n th?ng)

Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m

B?ng c?p sau khi t?t nghi?p:  K? s? th?c hành

- H?c phí: 8.500.000 ??ng/01 n?m (?óng theo h?c k?, 01 n?m = 02 k?), ???c h? tr? 70% h?c phí theo ngh? ??nh 86/2015/N?-CP c?a Chính ph?.

- Có ký túc xá cho sinh viên ? xa

- Cam k?t vi?c làm sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng kh?i ?i?m t? 7.000.000 ??ng ??n 10.000.000 ??ng/thángMÔ T? NGÀNH ?I?U KHI?N TÀU BI?N

?i?u khi?n tàu bi?n là ngành v?n hành và s? d?ng t?t c? các h? th?ng, trang thi?t b? trên tàu, thi?t b? h? tr? hàng h?i, các B? lu?t liên quan ngành ?i?u khi?n tàu bi?n c?ng nh? các quy ??nh c?a Vi?t nam và Qu?c t? nh?m ??m b?o an toàn cho tàu, ng??i và hàng hóa, hi?u qu? kinh t? và b?o v? môi tr??ng bi?n trong su?t quá trình ho?t ??ng.

Sau khi t?t nghi?p ngành ?i?u khi?n tàu bi?n sinh viên có th? ??m nh?n công vi?c trên tàu bi?n trong n??c và qu?c t? theo các ch?c danh nh?: th?y th?, th?c t?p s? quan, s?y quan v?n hành, s? quan qu?n lý, thuy?n tr??ng…ho?c làm nhân viên trong các công ty v?n t?i bi?n, công ty giám ??nh, b?o hi?m và các doanh nghi?p khác liên quan ??n l?nh v?c hành h?i.

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là tr??ng Công l?p tr?c thu?c B? GTVT. Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh v? ch?t l??ng d?y ngh? ? c?p ?? cao nh?t - c?p ?? 3. Tr??ng ???c ch?n là 1 trong 45 tr??ng công l?p (trên t?ng s? 905 tr??ng Cao ??ng và Trung c?p trên toàn qu?c) ?? t?p trung ??u t? các ngh? tr?ng ?i?m ??n n?m 2020. Hi?n nay Tr??ng ?ang ?ào t?o 15 ngành trình ?? Cao ??ng và 06 ngành trình ?? Trung c?p.

CÁC QUY?N L?I C?A SINH VIÊN

- H?c liên thông lên Cao ??ng - ??i h?c t?i tr??ng

- H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c

- T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo qui ??nh

- H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i

- Gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p

- Nhà n??c h? tr? 70% h?c phí theo ngh? ??nh 86/2015/N?-CP c?a Chính ph?.


 N?I C?P VÀ NH?N H? S? TUY?N SINH

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369