Gi?i thi?u Ngành ngh?

NGàNH K? TOáN DOANH NGHI?P

05:14 | 17/09/2019
Trong b? máy t? ch?c doanh nghi?p, ngành k? toán ???c xem là b? ph?n tr?ng y?u, nh?m n?m b?t và tri?n khai các quy ??nh v? pháp lu?t, chính sách liên quan ??n tài chính, k? toán, ki?m toán, thu?

??i t??ng tuy?n sinh: ?ã t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

- Hình t?c tuy?n sinh: Xét tuy?n h?c b? và b?ng THPT (tuy?n th?ng)

Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m

B?ng c?p sau khi t?t nghi?p: C? nhân th?c hành

- H?c phí: 7.100.000 ??ng/01 n?m (?óng theo h?c k?, 01 n?m = 02 k?)

- Có ký túc xá cho sinh viên ? xa

- Cam k?t vi?c làm sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng kh?i ?i?m t? 6.000.000 ??ng ??n 8.000.000 ??ng/tháng

MÔ T? NGÀNH K? TOÁN DOANH NGHI?P

Trong b? máy t? ch?c doanh nghi?p, ngành K? toán ???c xem là b? ph?n tr?ng y?u, nh?m n?m b?t và tri?n khai các quy ??nh v? pháp lu?t, chính sách liên quan ??n tài chính, k? toán, ki?m toán, thu?… Các k? toán viên ?óng vai trò tham m?u, cung c?p thông tin kinh t?, tài chính quan tr?ng cho lãnh ??o, h? tr? hi?u qu? cho vi?c ra quy?t ??nh và ??m b?o v? m?t tài chính ?? doanh nghi?p v?n hành m?t cách thông su?t, b?n v?ng.

Sinh viên t?t nghi?p chuyên ngành K? toán doanh nghi?p có th? làm vi?c trong các doanh nghi?p, d?ch v? k? toán, qu? ??u t?, công ty kinh doanh b?t ??ng s?n, công ty ch?ng khoán, các ngân hàng,… v?i các v? trí sau: k? toán t?ng h?p, k? toán thu?, chuyên viên phân tích báo cáo tài chính, qu?n tr? tài chính doanh nghi?p...

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là tr??ng Công l?p tr?c thu?c B? GTVT. Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh v? ch?t l??ng d?y ngh? ? c?p ?? cao nh?t - c?p ?? 3. Tr??ng ???c ch?n là 1 trong 45 tr??ng công l?p (trên t?ng s? 905 tr??ng Cao ??ng và Trung c?p trên toàn qu?c) ?? t?p trung ??u t? các ngh? tr?ng ?i?m ??n n?m 2020. Hi?n nay Tr??ng ?ang ?ào t?o 15 ngành trình ?? Cao ??ng và 06 ngành trình ?? Trung c?p.

CÁC QUY?N L?I C?A SINH VIÊN

- H?c liên thông lên Cao ??ng - ??i h?c t?i tr??ng

- H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c

- T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo qui ??nh

- H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i.

- Gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p

N?I C?P VÀ NH?N H? S? TUY?N SINH

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369


Các tin khác