Gi?i thi?u Ngành ngh?

NGàNH K? THU?T X?Y D?NG

03:34 | 22/09/2019
K? thu?t xay d?ng là ngành chuyên v? l?nh v?c t? v?n, thi?t k?, t? ch?c thi c?ng, qu?n ly giám sát và nghi?m thu các c?ng trình xay d?ng dan d?ng

??i t??ng tuy?n sinh: ?ã t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

- Hình t?c tuy?n sinh: Xét tuy?n h?c b? và b?ng THPT (tuy?n th?ng)

Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m

B?ng c?p sau khi t?t nghi?p:  K? s? th?c hành

- H?c phí: 8.500.000 ??ng/01 n?m (?óng theo h?c k?, 01 n?m = 02 k?), ???c h? tr? 70% h?c phí theo ngh? ??nh 86/2015/N?-CP c?a Chính ph?.

- Có ký túc xá cho sinh viên ? xa

- Cam k?t vi?c làm sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng kh?i ?i?m t? 6.000.000 ??ng ??n 8.000.000 ??ng/tháng

MÔ T? NGÀNH K? THU?T XÂY D?NG

K? thu?t xây d?ng là ngành chuyên v? l?nh v?c t? v?n, thi?t k?, t? ch?c thi công, qu?n lý giám sát và nghi?m thu các công trình xây d?ng dân d?ng, công trình xây d?ng công nghi?p ph?c v? ??i s?ng con ng??i nh?: nhà cao t?ng, b?nh vi?n, tr??ng h?c, nhà x??ng, trung tâm th??ng m?i,….

Sau khi t?t nghi?p ngành K? thu?t xây d?ng sinh viên có th? tr?c ti?p làm vi?c t?i các v? trí c?a dây chuy?n t?i các công tr??ng xây d?ng, công tr??ng s?n xu?t bê tông, các công ty s?n xu?t v?t li?u xây d?ng ho?c làm nhi?m v? qu?n lý, t? ch?c các t? ??i s?n xu?t t?i các công ty xây d?ng; làm k? thu?t viên t?i các phòng k? thu?t c?a các doanh nghi?p xây d?ng. Ngoài ra có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p t?i các nhà, x??ng v? xây d?ng

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là tr??ng Công l?p tr?c thu?c B? GTVT. Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh v? ch?t l??ng d?y ngh? ? c?p ?? cao nh?t - c?p ?? 3. Tr??ng ???c ch?n là 1 trong 45 tr??ng công l?p (trên t?ng s? 905 tr??ng Cao ??ng và Trung c?p trên toàn qu?c) ?? t?p trung ??u t? các ngh? tr?ng ?i?m ??n n?m 2020. Hi?n nay Tr??ng ?ang ?ào t?o 15 ngành trình ?? Cao ??ng và 06 ngành trình ?? Trung c?p.

 

CÁC QUY?N L?I C?A SINH VIÊN

H?c liên thông lên Cao ??ng - ??i h?c t?i tr??ng

- H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c

- T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo qui ??nh

- H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i

- Gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p và nhi?u c? h?i vi?c làm t?i Nh?t B?n.

- Nhà n??c c?p bù 70% h?c phí theo ngh? ??nh 86/2015/N?-CP c?a Chính ph?.


N?I C?P VÀ NH?N H? S? TUY?N SINH

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369


Các tin khác