Gi?i thi?u Ngành ngh?

NGàNH LOGISTICS

06:16 | 16/11/2019
Logistics có th? ???c hi?u là quá trình lên k? ho?ch, áp d?ng và ki?m soát các lu?ng chuy?n d?ch c?a hàng hóa

??i t??ng tuy?n sinh: ?ã t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

- Hình t?c tuy?n sinh: Xét tuy?n h?c b? và b?ng THPT (tuy?n th?ng)

Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m

B?ng c?p sau khi t?t nghi?p: C? nhân th?c hành

- H?c phí: 7.100.000 ??ng/01 n?m (?óng theo h?c k?, 01 n?m = 02 k?)

- Có ký túc xá cho sinh viên ? xa

- Cam k?t vi?c làm sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng kh?i ?i?m t? 6.000.000 ??ng ??n 8.000.000 ??ng/tháng

MÔ T? NGÀNH LOGISTICS

Logistics có th? ???c hi?u là quá trình lên k? ho?ch, áp d?ng và ki?m soát các lu?ng chuy?n d?ch c?a hàng hóa hay thông tin liên quan t?i nguyên nhiên li?u v?t t? (??u vào) và s?n ph?m cu?i cùng (??u ra) t? ?i?m xu?t phát t?i ?i?m tiêu th?.

Ch?c n?ng c?a ngành Logistics không ch? là giao nh?n, v?n t?i mà còn bao g?m các ho?t ??ng khác nh? kho bãi, l?u tr? hàng hóa, bao bì, ?óng gói, luân chuy?n hàng hóa, x? lý hàng h? h?ng… N?u làm t?t v? Logistics, doanh nghi?p s? ti?t ki?m ???c nhi?u chi phí v?n chuy?n, gi?m giá thành s?n ph?m, t?ng tính c?nh tranh và t?ng l?i nhu?n cho công ty.

Sau khi t?t nghi?p ngành Logistics sinh viên có th? làm vi?c t?i các doanh nghi?p làm d?ch v? logistics, doanh nghi?p làm v?n t?i ?a ph??ng th?c nói riêng và các doanh nghi?p d?ch v? v?n t?i, giao nh?n nói chung; làm vi?c t?i các phòng ban phù h?p chuyên môn g?m: k? ho?ch, khai thác, marketing, d?ch v? khách hàng, kinh doanh qu?c t?, kho v?n, cung ?ng v?t t?...

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là tr??ng Công l?p tr?c thu?c B? GTVT. Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh v? ch?t l??ng d?y ngh? ? c?p ?? cao nh?t - c?p ?? 3. Tr??ng ???c ch?n là 1 trong 45 tr??ng công l?p (trên t?ng s? 905 tr??ng Cao ??ng và Trung c?p trên toàn qu?c) ?? t?p trung ??u t? các ngh? tr?ng ?i?m ??n n?m 2020. Hi?n nay Tr??ng ?ang ?ào t?o 15 ngành trình ?? Cao ??ng và 06 ngành trình ?? Trung c?p.

CÁC QUY?N L?I C?A SINH VIÊN

- H?c liên thông lên Cao ??ng - ??i h?c t?i tr??ng

- H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c

- T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo qui ??nh

- H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i.

- Gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p

N?I C?P VÀ NH?N H? S? TUY?N SINH

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369


Các tin khác