Gi?i thi?u Ngành ngh?

NGàNH QU?N TR? DOANH NGHI?P V?A Và NH?

04:11 | 22/08/2019
Ngành Qu?n tr? doanh nghi?p v?a và nh? ?ào t?o chuyên sau ki?n th?c v? qu?n ly trong l?nh v?c kinh doanh, trang b? k? n?ng cho sinh viên v? qu?n tr? chi?n l??c và qu?n tr? ?i?u hành các lo?i hình doanh nghi?p ?ang ho?t ??ng hi?n nay.

??i t??ng tuy?n sinh: ?ã t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

- Hình t?c tuy?n sinh: Xét tuy?n h?c b? và b?ng THPT (tuy?n th?ng)

Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m

B?ng c?p sau khi t?t nghi?p: C? nhân th?c hành

- H?c phí: 7.100.000 ??ng/01 n?m (?óng theo h?c k?, 01 n?m = 02 k?)

- Có ký túc xá cho sinh viên ? xa

- Cam k?t vi?c làm sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng kh?i ?i?m t? 6.000.000 ??ng ??n 8.000.000 ??ng/tháng

MÔ T? NGÀNH QU?N TR? DOANH NGHI?P

Ngành Qu?n tr? doanh nghi?p v?a và nh? ?ào t?o chuyên sâu ki?n th?c v? qu?n lý trong l?nh v?c kinh doanh, trang b? k? n?ng cho sinh viên v? qu?n tr? chi?n l??c và qu?n tr? ?i?u hành các lo?i hình doanh nghi?p ?ang ho?t ??ng hi?n nay.

D??i s? ??nh h??ng c?a ??i ng? gi?ng viên giàu kinh nghi?m trong l?nh v?c qu?n lý, các b?n nhanh chóng ti?p c?n ???c ph??ng pháp xây d?ng chi?n l??c phát tri?n công ty và chi?n l??c kinh doanh có tính c?nh tranh cao trên các l?nh kinh t?. C? th? h?n, sinh viên Qu?n tr? doanh nghi?p v?a và nh? s? ???c cung c?p h? th?ng ki?n th?c v? kh?i nghi?p, qu?n tr? t? ch?c, qu?n tr? doanh nghi?p, l?p ph??ng án kinh doanh, qu?n tr? tài chính, qu?n tr? nhân s?, qu?n tr? marketing, qu?n tr? bán hàng….Ngoài ra, sinh viên còn n?m v?ng các k? n?ng m?m c?n thi?t nh? k? n?ng giao ti?p, k? n?ng gi?i quy?t v?n ??, l?p k? ho?ch kinh doanh...

Sau khi t?t nghi?p ngành Qu?n tr? doanh nghi?p v?a và nh? t?i Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II, Sinh viên có c? h?i làm vi?c t?i t?t c? các ??n v?/công ty trên c? n??c (và qu?c t?). H?u h?t các t? ch?c ??u có ho?t ??ng kinh doanh và v?i m?t l??ng l?n các doanh nghi?p t?i Vi?t Nam hi?n nay c? h?i ngh? nghi?p là không nh?. V?i ki?n th?c v? chuyên môn cùng v?i các k? n?ng b?n có th? ??m nhi?m nhi?u v? trí công vi?c khác nhau liên quan ??n ho?t ??ng kinh doanh c?a t? ch?c.

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là tr??ng Công l?p tr?c thu?c B? GTVT. Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh v? ch?t l??ng d?y ngh? ? c?p ?? cao nh?t - c?p ?? 3. Tr??ng ???c ch?n là 1 trong 45 tr??ng công l?p (trên t?ng s? 905 tr??ng Cao ??ng và Trung c?p trên toàn qu?c) ?? t?p trung ??u t? các ngh? tr?ng ?i?m ??n n?m 2020. Hi?n nay Tr??ng ?ang ?ào t?o 15 ngành trình ?? Cao ??ng và 06 ngành trình ?? Trung c?p.

CÁC QUY?N L?I C?A SINH VIÊN

- H?c liên thông lên Cao ??ng - ??i h?c t?i tr??ng

- H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c

- T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo qui ??nh

- H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i.

- Gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p

N?I C?P VÀ NH?N H? S? TUY?N SINH

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369


Các tin khác