Gi?i thi?u Ngành ngh?

NGàNH QU?N TR? M?NG MáY TíNH

02:28 | 23/08/2019
Sau khi t?t nghi?p sinh viên ???c gi?i thi?u vi?c làm t?i các c? quan, t? ch?c, doanh nghi?p, các t?p ?oàn ?a qu?c gia trong m?i tr??ng ti?p xúc v?i các máy tính, thi?t b? m?ng

??i t??ng tuy?n sinh: ?ã t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

- Hình t?c tuy?n sinh: Xét tuy?n h?c b? và b?ng THPT (tuy?n th?ng)

Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m

B?ng c?p sau khi t?t nghi?p: K? s? th?c hành

- H?c phí: 8.500.000 ??ng/01 n?m (?óng theo h?c k?, 01 n?m = 02 k?)

- Có ký túc xá cho sinh viên ? xa

- Cam k?t vi?c làm sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng kh?i ?i?m t? 6.000.000 ??ng ??n 8.000.000 ??ng/tháng

MÔ T? NGÀNH QU?N TR? DOANH NGHI?P

Ngành Qu?n tr? m?ng máy tính là ngành chuyên th?c hi?n quá trình kh?o sát, thi?t k?, l?p ??t và qu?n tr? m?t h? th?ng m?ng trong các c? quan, xí nghi?p nh?m nâng cao hi?u qu? ho?t ??ng c?ng nh? b?o m?t các thông tin, d? li?u trong c? quan, t? ch?c.
Ng??i làm ngành Qu?n tr? m?ng máy tính có các nhi?m v? ch? y?u: kh?o sát và thi?t k? các h? th?ng m?ng LAN, WAN; l?p ??t h? th?ng, cài ??t ph?n m?m, qu?n lý d?ch v?, qu?n lý các ??i t??ng s? d?ng, chia s? tài nguyên, qu?n lý ?ng d?ng trên m?ng; giám sát, ??m b?o an toàn, b?o d??ng, s?a ch?a và nâng c?p h? th?ng m?ng; 

Sau khi t?t nghi?p sinh viên ???c gi?i thi?u vi?c làm t?i các c? quan, t? ch?c, doanh nghi?p, các t?p ?oàn ?a qu?c gia trong môi tr??ng ti?p xúc v?i các máy tính, thi?t b? m?ng


Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là tr??ng Công l?p tr?c thu?c B? GTVT. Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh v? ch?t l??ng d?y ngh? ? c?p ?? cao nh?t - c?p ?? 3. Tr??ng ???c ch?n là 1 trong 45 tr??ng công l?p (trên t?ng s? 974 tr??ng Cao ??ng và Trung c?p trên toàn qu?c) ?? t?p trung ??u t? các ngh? tr?ng ?i?m ??n n?m 2020. Hi?n nay Tr??ng ?ang ?ào t?o 15 ngành trình ?? Cao ??ng và 05 ngành trình ?? Trung c?p.

CÁC QUY?N L?I C?A SINH VIÊN

- H?c liên thông lên Cao ??ng - ??i h?c t?i tr??ng

- H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c

- T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo qui ??nh

- H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i.

- Gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p

N?I C?P VÀ NH?N H? S? TUY?N SINH

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369

Các tin khác