Gi?i thi?u Ngành ngh?

NGàNH S?A CH?A MáY TàU TH?Y

04:20 | 12/09/2019
S?a ch?a Máy tàu th?y là ngành tr?ng ?i?m c?p Asean c?a Nhà tr??ng

??i t??ng tuy?n sinh: ?ã t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

- Hình t?c tuy?n sinh: Xét tuy?n h?c b? và b?ng THPT (tuy?n th?ng)

Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m

B?ng c?p sau khi t?t nghi?p:  K? s? th?c hành

- H?c phí: 8.500.000 ??ng/01 n?m (?óng theo h?c k?, 01 n?m = 02 k?), ???c h? tr? 70% h?c phí theo ngh? ??nh 86/2015/N?-CP c?a Chính ph?.

- Có ký túc xá cho sinh viên ? xa

- Cam k?t vi?c làm sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng kh?i ?i?m t? 7.000.000 ??ng ??n 10.000.000 ??ng/tháng

MÔ T? NGÀNH S?A CH?A MÁY TÀU TH?Y

S?a ch?a Máy tàu th?y là ngành tr?ng ?i?m c?p Asean c?a Nhà tr??ng, vì v?y công tác ?ào t?o ???c h?t s?c chú tr?ng, nhi?u n?m qua Nhà tr??ng ?ã ??u t? c? s? v?t ch?t, ?ào t?o, t?p hu?n cán b? qu?n lý, giáo viên ? trong và ngoài n??c

         Sinh viên ???c phát tri?n các n?ng l?c c?n thi?t cho phép th?c hi?n công vi?c c?a mình nh? m?t cán b? k? thu?t trong các x??ng ?óng tàu, ho?c m?t máy tr??ng ph??ng ti?n th?y n?i ??a

Sinh viên t?t nghi?p ngành S?a ch?a máy tàu th?y (th?i gian ?ào t?o 3.5 n?m) s? nh?n hai b?ng cao ??ng do Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng Thu? II, Vi?t Nam và H?c vi?n HWK Leipzig, ??c c?p.

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là tr??ng Công l?p tr?c thu?c B? GTVT. Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh v? ch?t l??ng d?y ngh? ? c?p ?? cao nh?t - c?p ?? 3. Tr??ng ???c ch?n là 1 trong 45 tr??ng công l?p (trên t?ng s? 905 tr??ng Cao ??ng và Trung c?p trên toàn qu?c) ?? t?p trung ??u t? các ngh? tr?ng ?i?m ??n n?m 2020. Hi?n nay Tr??ng ?ang ?ào t?o 15 ngành trình ?? Cao ??ng và 06 ngành trình ?? Trung c?p.

CÁC QUY?N L?I C?A SINH VIÊN

- H?c liên thông lên Cao ??ng - ??i h?c t?i tr??ng

- H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c

- T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo qui ??nh

- H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i

- Gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p

- Nhà n??c h? tr? 70% h?c phí theo ngh? ??nh 86/2015/N?-CP c?a Chính ph?.


N?I C?P VÀ NH?N H? S? TUY?N SINH

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369


Các tin khác