Gi?i thi?u Ngành ngh?

NGàNH TR?C ??A C?NG TRìNH

03:36 | 22/08/2019
Sau khi t?t nghi?p ngành/ngh? Tr?c ??a c?ng trình sinh viên có th? có th? làm vi?c t?i các c?ng ty kh?o sát; xay d?ng dan d?ng; c?u ???ng; các phòng qu?n ly nh?: ??a chính, qu?n ly ??t ?ai, qu?n ly ?? th?, tài nguyên m?i tr??ng, qu?n ly d? án...

??i t??ng tuy?n sinh: ?ã t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

- Hình t?c tuy?n sinh: Xét tuy?n h?c b? và b?ng THPT (tuy?n th?ng)

Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m

B?ng c?p sau khi t?t nghi?p:  K? s? th?c hành

- H?c phí: 8.500.000 ??ng/01 n?m (?óng theo h?c k?, 01 n?m = 02 k?)

- Có ký túc xá cho sinh viên ? xa

- Cam k?t vi?c làm sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng kh?i ?i?m t? 6.000.000 ??ng ??n 8.000.000 ??ng/tháng

MÔ T? NGÀNH TR?C ??A CÔNG TRÌNH

Tr?c ??a công trình (hay còn g?i là ?o ??c công trình) là kh?o sát và tri?n khai b?n v? thi?t k? c?a công trình ra th?c ??a, ph?c v? thi công và giám sát xây d?ng công trình ?úng b?n v? thi?t k?, quan tr?c chuy?n d?ch và bi?n d?ng c?a các công trình và n?n móng công trình trong toàn b? tu?i ??i c?a công trình. Công c? ?o ch? y?u b?ng các lo?i máy ?o ??c: máy kinh v?, máy th?y bình, máy d?i laser, máy toàn ??c ?i?n t?, máy ??nh v? GPS…

  ?? xây d?ng công trình, dù l?n hay nh?, ?? ??m b?o chính xác thì không th? thi?u công tác ?o ??c.  Ng??i ?o ??c (K? thu?t tr?c ??a) ph?i luôn ?i tr??c m?t b??c (kh?o sát l?p d? án, kh?o sát ph?c v? thi?t k?, ?o ??c c?m m?c công trình, ?o ??c b? trí công trình, ki?m tra cao ??, v? trí h?ng m?c công trình,..) và luôn theo dõi sát công trình t? lúc b?t ??u ??n khi k?t thúc xây d?ng công trình.  

Sau khi t?t nghi?p ngành/ngh? Tr?c ??a công trình sinh viên có th? có th? làm vi?c t?i các công ty kh?o sát; xây d?ng dân d?ng; c?u ???ng; các phòng qu?n lý nh?: ??a chính, qu?n lý ??t ?ai, qu?n lý ?ô th?, tài nguyên môi tr??ng, qu?n lý d? án...

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là tr??ng Công l?p tr?c thu?c B? GTVT. Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh v? ch?t l??ng d?y ngh? ? c?p ?? cao nh?t - c?p ?? 3. Tr??ng ???c ch?n là 1 trong 45 tr??ng công l?p (trên t?ng s? 905 tr??ng Cao ??ng và Trung c?p trên toàn qu?c) ?? t?p trung ??u t? các ngh? tr?ng ?i?m ??n n?m 2020. Hi?n nay Tr??ng ?ang ?ào t?o 15 ngành trình ?? Cao ??ng và 06 ngành trình ?? Trung c?p.

 

CÁC QUY?N L?I C?A SINH VIÊN

- H?c liên thông lên Cao ??ng - ??i h?c t?i tr??ng

- H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c

- T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo qui ??nh

- H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i.

- Gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p và nhi?u c? h?i vi?c làm t?i Nh?t B?n.

N?I C?P VÀ NH?N H? S? TUY?N SINH

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369


Các tin khác