Gi?i thi?u Ngành ngh?

NGàNH X?Y D?NG C?U ???NG B?

06:23 | 20/08/2019
Sau khi t?t nghi?p ngành Xay d?ng c?u ???ng b? sinh viên s? làm vi?c t?i các c?ng ty c?u ???ng, các c?ng ty c?ng trình giao th?ng ???ng b?

??i t??ng tuy?n sinh: ?ã t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng

- Hình t?c tuy?n sinh: Xét tuy?n h?c b? và b?ng THPT (tuy?n th?ng)

Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m

B?ng c?p sau khi t?t nghi?p:  K? s? th?c hành

- H?c phí: 8.500.000 ??ng/01 n?m (?óng theo h?c k?, 01 n?m = 02 k?), ???c h? tr? 70% h?c phí theo ngh? ??nh 86/2015/N?-CP c?a Chính ph?.

- Có ký túc xá cho sinh viên ? xa

- Cam k?t vi?c làm sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng kh?i ?i?m t? 6.000.000 ??ng ??n 8.000.000 ??ng/tháng

MÔ T? NGÀNH XÂY D?NG C?U ???NG B?

Xây d?ng c?u ???ng b? là ngành tr?c ti?p thi công, duy tu, s?a ch?a các công trình c?u ???ng b?. Ngành này làm các nhi?m v? thi công n?n ???ng, thi công m?t ???ng, thi công h? th?ng thoát n??c, thi công móng, m?, tr? c?u và các h?ng m?c ph? tr? khác. Sinh viên h?c xong s? bi?t s? d?ng ???c các công c? máy móc thi?t b? nh?: máy ?óng c?c, thi?t b? khoan c?c nh?i, các thi?t b? ?o ??c, các máy thi công n?n ???ng, m?t ???n.

Sau khi t?t nghi?p ngành Xây d?ng c?u ???ng b? sinh viên s? làm vi?c t?i các công ty c?u ???ng, các công ty công trình giao thông ???ng b?, làm t? tr??ng c?a các ??i s?n xu?t, ??i thi công các công trình c?u, ???ng b?.

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là tr??ng Công l?p tr?c thu?c B? GTVT. Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh v? ch?t l??ng d?y ngh? ? c?p ?? cao nh?t - c?p ?? 3. Tr??ng ???c ch?n là 1 trong 45 tr??ng công l?p (trên t?ng s? 905 tr??ng Cao ??ng và Trung c?p trên toàn qu?c) ?? t?p trung ??u t? các ngh? tr?ng ?i?m ??n n?m 2020. Hi?n nay Tr??ng ?ang ?ào t?o 15 ngành trình ?? Cao ??ng và 06 ngành trình ?? Trung c?p.

CÁC QUY?N L?I C?A SINH VIÊN

- H?c liên thông lên Cao ??ng - ??i h?c t?i tr??ng

- H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c

- T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo qui ??nh

- H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i

- Gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p và nhi?u c? h?i vi?c làm t?i Nh?t B?n.

- Nhà n??c h? tr? 70% h?c phí theo ngh? ??nh 86/2015/N?-CP c?a Chính ph?.


N?I C?P VÀ NH?N H? S? TUY?N SINH

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369


Các tin khác