Gi?i thi?u Ngành ngh?

NGàNH X?Y D?NG C?NG TRìNH TH?Y

08:52 | 25/09/2019
Sinh viên có kh? n?ng t? nghiên c?u phát tri?n c? s? ly thuy?t, các v?n ?? m?i, v?n d?ng ki?n th?c vào gi?i quy?t các bài toán thi?t k? và thi c?ng các c?ng trình ???ng th?y, c?ng trình b?n c?ng, c?ng trình th?y c?ng trong nhà máy ?óng m?i và s?a ch?a tàu th?y

??i t??ng tuy?n sinh: ?ã t?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng
- Hình t?c tuy?n sinh: Xét tuy?n h?c b? và b?ng THPT (tuy?n th?ng)
Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m
B?ng c?p sau khi t?t nghi?p:  K? s? th?c hành
- H?c phí: 8.500.000 ??ng/01 n?m (?óng theo h?c k?, 01 n?m = 02 k?). Nhà n??c h? tr? 70% h?c phí theo ngh? ??nh 86/2015/N?-CP c?a Chính ph?
- Có ký túc xá cho sinh viên ? xa
- Cam k?t vi?c làm sau khi t?t nghi?p v?i m?c l??ng kh?i ?i?m t? 7.000.000 ??ng ??n 10.000.000 ??ng/tháng

MÔ T? NGÀNH XÂY D?NG CÔNG TRÌNH TH?Y

          Vi?t Nam là m?t trong nh?ng n??c có nhi?u l?i th? v? bi?n, có v? trí ??a lý thu?n l?i n?m trên ???ng hàng h?i qu?c t?, có nhi?u c?ng n??c sâu, có ?i?u ki?n ?? phát tri?n Ngành Hàng h?i. Do ?ó, chuyên ngành Xây d?ng Công trình th?y ???c ??t vào v? th? trung tâm v?i nhi?m v? xây d?ng các công trình b?n c?ng, công trình bi?n, công trình th?y công, công trình b?o v? b? bi?n, h?i ??o, công trình ven th?m l?c ??a, khu v?c c?a sông ven bi?n ...V?i s? c?n thi?t ?ó khoa Xây d?ng Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?ã m? ra ngành xây d?ng công trình th?y nh?m góp ph?n ?áp ?ng vào ngu?n nhân l?c c?n thi?t cho ??t n??c nói chung c?ng nh? các t?nh khu v?c mi?n nam nói riêng

M?c tiêu ?ào t?o: Cung c?p cho sinh viên các ki?n th?c chuyên sâu v? lí thuy?t và k? n?ng th?c hành c? v? l?nh v?c xây d?ng công trình th?y

          Sinh viên có kh? n?ng t? nghiên c?u phát tri?n c? s? lý thuy?t, các v?n ?? m?i, v?n d?ng ki?n th?c vào gi?i quy?t các bài toán thi?t k? và thi công  các công trình ???ng th?y, công trình b?n c?ng, công trình th?y công trong nhà máy ?óng m?i và s?a ch?a tàu th?y

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là tr??ng Công l?p tr?c thu?c B? GTVT. Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh v? ch?t l??ng d?y ngh? ? c?p ?? cao nh?t - c?p ?? 3. Tr??ng ???c ch?n là 1 trong 45 tr??ng công l?p (trên t?ng s? 905 tr??ng Cao ??ng và Trung c?p trên toàn qu?c) ?? t?p trung ??u t? các ngh? tr?ng ?i?m ??n n?m 2020. Hi?n nay Tr??ng ?ang ?ào t?o 15 ngành trình ?? Cao ??ng và 05 ngành trình ?? Trung c?p.


CÁC QUY?N L?I C?A SINH VIÊN

- H?c liên thông lên Cao ??ng - ??i h?c t?i tr??ng

- H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c

- T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo qui ??nh

- H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i

- Gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p

- Nhà n??c h? tr? 70% h?c phí theo ngh? ??nh 86/2015/N?-CP c?a Chính ph?.

N?I C?P VÀ NH?N H? S? TUY?N SINH

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369

Các tin khác