Gi?i thi?u

L?ch s? phát tri?n

01:51 | 03/04/2017
  Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II  là tr??ng công l?p thu?c C?c ???ng th?y n?i ??a Vi?t Nam có tr? s? chính t?i s? 33, ???ng ?ào Trí, ph??ng Phú M?, qu?n 7, thành ph? H? Chí Minh. Nhà tr??ng ???c B? GTVT giao s? m?ng ?ào t?o, hu?n luy?n ngu?n nhân l?c ph?c v? chi?n l??c phát tri?n ngành ???ng th?y n?i ??a và ?ào t?o m?t s? chuyên ngành hàng h?i, ??ng th?i tr??ng c?ng ?ào t?o m?t s? chuyên ngành ph?c v? cho s? nghi?p phát tri?n kinh t? - xã h?i khu v?c Tp. H? Chí Minh và chi?n l??c phát tri?n bi?n.

Ti?n thân c?a Tr??ng là Tr??ng Công nhân K? thu?t ???ng sông, ???c thành l?p n?m 1976 theo quy?t ??nh s?: 3476/Q?TC ngày 13/9/1976 c?a B? tr??ng B? GTVT. Tr? s? c?a tr??ng khi ?ó ???c ??t t?i Th? xã Cao-Lãnh, t?nh ??ng-Tháp. Tr??ng có nhi?m v? ?ào t?o công nhân lái, máy tàu sông cho khu v?c phía Nam.

N?m 1990, th?c hi?n Quy?t ??nh c?a B? tr??ng B? Giao thông V?n t?i, tr??ng ???c chuy?n t? ??ng Tháp v? Thành ph? H? Chí Minh – 6/8 Tr?n Xuân So?n, huy?n Nhà Bè.

N?m 1997, tr??ng ???c B? Giao thông V?n t?i ??u t? d? án xây d?ng tr??ng K? thu?t - Nghi?p v? Hàng giang II t?i 33 Khu ph? 3, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, Thành ph? H? Chí Minh. Và t? tháng 10 – 2002 ??a ch? trên tr? thành tr? s? chính hi?n nay c?a Tr??ng.

Trong quá trình xây d?ng và phát tri?n, Tr??ng Cao ??ng Giao thông V?n t?i ???ng th?y II l?n l??t ?ã ??i qua các tên :

N?m 1976, tr??ng Công nhân K? thu?t ???ng sông.

N?m 1983, tr??ng Công nhân Lái, Máy tàu sông.

N?m 1985, tr??ng Công nhân K? thu?t ???ng sông II.

N?m 1988, Trung tâm ?ào t?i Lái, Máy tàu sông II.

N?m 1993, tr??ng K? thu?t Nghi?p v? Hàng giang II.

Tháng 06 – 2004, tr??ng Trung h?c Hàng giang Trung ??ng II.

Tháng 10 - 2008: tr??ng Cao ??ng ngh? Giao thông V?n t?i ???ng th?y II.

Tháng 10 - 2008: tr??ng Cao ??ng ngh? Giao thông V?n t?i ???ng th?y II.

Tháng 5 – 2016: Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II.

Là c? s? ?ào t?o ?a ngành, ?a c?p k?t h?p nghiên c?u khoa h?c, ?ng d?ng, chuy?n giao công ngh?; Nhà tr??ng có ch?c n?ng chính t? ch?c hu?n luy?n, b?i d??ng nghi?p v? ?? thi, c?p Gi?y ch?ng nh?n kh? n?ng chuyên môn cho thuy?n viên ngành ???ng th?y n?i ??a và ngành hàng h?i ?áp ?ng tiêu chu?n c?a Công ??c STCW 1978/2010 c?a T? ch?c Hàng h?i th? gi?i (IMO) và nh?ng quy ??nh c?a Nhà n??c.

Hi?n Tr??ng ?ang ?ào t?o: 13 ngành/ngh? v?i các trình ?? Cao ??ng và Trung c?p.

TT

Ngành, ngh?

1 Logistics 
 K? toán doanh nghi?p
 Qu?n tr? doanh nghi?p v?a và nh?
4  Công ngh? thông tin
 5  ?i?n t? công nghi?p
 6  ?i?n công nghi?p
 7  Tr?c ??a công trình
 8  K? thu?t xây d?ng
 9  Xây d?ng c?u ???ng b?
 10 Khai thác máy tàu th?y 
 11 S?a ch?a máy tàu th?y 
 12 ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a 

13

?i?u khi?n tàu bi?n

Tr?i qua 42 n?m xây d?ng và tr??ng thành, Nhà tr??ng ?ã n? l?c ph?n ??u, v??t qua m?i khó kh?n th? thách ?? hoàn thành t?t nhi?m v? mà ??ng và Nhà n??c giao cho; ?ã ?ào t?o, hu?n luy?n ???c trên 40.000 sinh viên h? chính quy và 30.000 h?c viên nâng h?ng h? b? túc.

V?i nh?ng thành tích ?ã ??t ???c t?p th? cán b?, giáo viên, công nhân viên và sinh viên Nhà tr??ng ?ã ???c ??ng, Nhà n??c ghi nh?n t?ng th??ng các danh hi?u cao quý:

- Huân ch??ng lao ??ng h?ng Nhì;
- Huân ch??ng lao ??ng h?ng Ba;
- B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph?;
  
- C? thi ?ua c?a B? tr??ng B? Giao thông v?n t?i; Và nhi?u B?ng khen, C? thi ?ua c?a UBND Thành ph? H? Chí Minh cho Nhà tr??ng và các t? ch?c ?oàn th? c?a Tr??ng.