H?i ??ng tr??ng

Gi?i thi?u H?i ??ng tr??ng

08:10 | 19/04/2018

I. GI?I THI?U

1

Ông Nguy?n ??c Th?ng

Giám ??c TT.CTTA

CT. H?T

2

Ông Bùi ?ình Thi?n

Hi?u tr??ng/Bí th? ??ng ?y

TV

3

Ông Tr?n H?u Thanh

Phó hi?u tr??ng

TV

4

Ông ??ng L?i

Phó hi?u tr??ng

TV

5

Ông Tr?n V?n Chín

Phó hi?u tr??ng/Ch? t?ch Công ?oàn

TV

6

Ông Lê V?n M?ng

TP.?ào t?o

Th? ký

7

Ông Nguy?n V?n Ng?

Bí th? ?oàn TNCS H? Chí Minh

TV

8

Ông Tr?n V?n S?n

TP.QTTB

TV

9

Nguy?n Th? Thanh Di?u

TP.Tài v?

TV

10

Ông L?u Khung H??ng

PTK Máy ?i?n

TV

11

Ông H? Bá Toàn

TK.Công trình

TV

12

Ông Nguy?n Huy Th?ch

Gi?ng viên Khoa Máy ?i?n

TV

13

Ông Nguy?n H?ng Tuyên

PTP.TCCB C?c ?TN? Vi?t Nam

TV

 II. QUY?N H?N, NHI?M V?

H?i ??ng tr??ng là t? ch?c qu?n tr?, ??i di?n quy?n s? h?u c?a nhà tr??ng. 

H?i ??ng tr??ng có các  nhi?m v?, quy?n h?n: Quy?t ngh? ph??ng h??ng, m?c tiêu, chi?n l??c, quy ho?ch, k? ho?ch phát tri?n và quy ch? t? ch?c, ho?t ??ng c?a nhà tr??ng; Quy?t ngh? ph??ng h??ng ho?t ??ng ?ào t?o, h?p tác qu?c t?; Quy?t ngh? ch? tr??ng s? d?ng tài chính, tài s?n và ph??ng h??ng ??u t? phát tri?n c?a nhà tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t; Quy?t ngh? c? c?u t? ch?c tr??ng; v? vi?c thành l?p, sáp nh?p, chia, tách, gi?i th? các t? ch?c c?a nhà tr??ng; v? vi?c ?? ngh? mi?n nhi?m hi?u tr??ng; Giám sát vi?c th?c hi?n các ngh? quy?t c?a h?i ??ng tr??ng, vi?c th?c hi?n quy ch? dân ch? trong ho?t ??ng c?a nhà tr??ng và các quy ??nh c? th? sau ?ây:

1. ??nh k? h?ng n?m ho?c ??t xu?t báo cáo, gi?i trình v?i c? quan ch? qu?n tr??ng, c? quan qu?n lý nhà n??c v? giáo d?c ngh? nghi?p các ?i?u ki?n b?o ??m ch?t l??ng, k?t qu? ho?t ??ng, vi?c th?c hi?n các cam k?t và tài chính c?a tr??ng;

2. Ki?n ngh? c? quan có th?m quy?n thông qua ph??ng án b? sung, mi?n nhi?m, cách ch?c ho?c thay th? các thành viên c?a H?i ??ng tr??ng;

3. Thông qua các quy ??nh v? s? l??ng, c? c?u lao ??ng, v? trí vi?c làm; vi?c tuy?n d?ng, qu?n lý, s? d?ng, phát tri?n ??i ng? gi?ng viên, cán b? qu?n lý, viên ch?c và ng??i lao ??ng c?a nhà tr??ng;

4. Gi?i thi?u nhân s? ?? th?c hi?n quy trình b? nhi?m hi?u tr??ng, phó hi?u tr??ng; th?c hi?n ?ánh giá h?ng n?m vi?c hoàn thành nhi?m v? c?a hi?u tr??ng, phó hi?u tr??ng; ki?n ngh? c? quan có th?m quy?n mi?n nhi?m, cách ch?c hi?u tr??ng, phó hi?u tr??ng; t? ch?c l?y phi?u th?m dò tín nhi?m hi?u tr??ng, phó hi?u tr??ng gi?a nhi?m k? ho?c ??t xu?t trong tr??ng h?p c?n thi?t;

5. Yêu c?u hi?u tr??ng gi?i trình v? nh?ng v?n ?? ch?a ???c th?c hi?n, th?c hi?n ch?a ?úng, th?c hi?n ch?a ??y ?? theo ngh? quy?t c?a h?i ??ng tr??ng. N?u h?i ??ng tr??ng không ??ng ý v?i gi?i trình c?a hi?u tr??ng thì báo cáo c? quan ch? qu?n tr??ng.


Các tin khác