Khoa chuyên m?n

Khoa C?ng ngh? th?ng tin

12:24 | 12/04/2018

1. NHÂN S?

Ban Lãnh ??o Khoa

- Th?y: Lê Xuân Khoan  -     Tr??ng khoa

Gi?ng Viên/ Nhân Viên

-  Th?y Lã Nh? H?i

Gi?ng viên – Th? ký khoa

-  Th?y Nguy?n ?ình Nga

Gi?ng viên

-  Th?y Lê V?n Ti?n

Gi?ng viên

-  Th?y Tô V?nh S?n

Gi?ng viên th?nh gi?ng


2. GI?I THI?U 

Ngh? QU?N TR? M?NG hay còn g?i  là “Network administrator”,

Ngày nay, b?t k? công ty, c? quan, t? ch?c  nào c?ng ph?i có m?ng máy tính ?? làm vi?c. Vì v?y m?i t? ch?c ?ó luôn có nhu c?u c?n nhân s? ?? qu?n lý h? th?ng m?ng, hay còn g?i là QU?N TR? M?NG

2.1. Gi?i thi?u

M?ng máy tính và internet ?ang ?óng vai trò h?t s?c quan tr?ng quy?t ??nh s? t?n t?i c?a các t? ch?c, doanh nghi?p. Hi?n nay, nhu c?u v? nhân l?c ngh? qu?n tr? m?ng ch?t l??ng cao là r?t l?n.

Do ?ó, s? h?p d?n c?a ngh? qu?n tr? m?ng ?ang m? l?i t??i sáng cho nhi?u b?n tr? tr??c l?a ch?n ngh? nghi?p cho mình

Hi?n nay Khoa CNTT ?ào t?o các chuyên ngành sau:

H? Cao ??ng : Qu?n tr? m?ng máy tính.

Mô hình m?ng

2.2. M?c tiêu ?ào t?o

Cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c chuyên sâu v? qu?n tr? m?ng, k? thu?t máy tính, k? n?ng tri?n khai ?ng d?ng công ngh? thông tin và n?m b?t các xu th? công ngh? m?i.

Ch??ng trình ?ào t?o bám sát m?c tiêu thi?t l?p ??i ng? chuyên viên Qu?n tr? h? th?ng m?ng v?i kh? n?ng ho?ch ??nh, thi?t k?, thi công, xây d?ng, qu?n tr? và thi?t l?p an ninh h? th?ng m?ng qui mô cho doanh nghi?p.

Sau khi ra tr??ng sinh viên có ?? ph?m ch?t ??o ??c và k? n?ng giao ti?p t?t, thành th?o ngo?i ng?, có tinh th?n làm vi?c t?p th? cao, có n?ng l?c t? t?o vi?c làm cho mình và cho nh?ng ng??i khác, có ki?n th?c chuyên sâu v? qu?n tr? m?ng, thi?t k? website doanh nghi?p…

C:\Documents and Settings\USER\Desktop\Anh PM 504\20150914_090607.jpg

Sinh viên ngành Qu?n tr? m?ng trong gi? th?c hành

Ch??ng trình ?ào t?o c?a Khoa Công ngh? thông tin ???c xây d?ng trên các l?nh v?c chính: ngo?i ng?, ki?n th?c xã h?i, phát tri?n cá nhân, giáo d?c ngh? nghi?p và th?c t?p s?n xu?t, ??m b?o thích ?ng t?t công vi?c trong môi tr??ng ?a l?nh v?c, ?a v?n hóa sau khi t?t nghi?p. 

Ngoài các ch??ng trình h?c chính khóa, sinh viên ???c tham gia vào các câu l?c b? h?c thu?t, câu l?c b? ti?ng Anh, ho?t ??ng ?oàn – H?i c?a tr??ng, sinh ho?t v?n hóa, th? thao, tham gia các h?i thi tay ngh? gi?i c?p thành ph? và tay ngh? gi?i c?p Asian… giúp sinh viên phát tri?n toàn di?n k? n?ng ngh? nghi?p.

2.3. C? s? v?t ch?t c?a tr??ng

H?c t?p t?i khoa, sinh viên s? ???c h?c các ch??ng trình ?ào t?o ???c thi?t k? mang tính khoa h?c và th?c ti?n cao, bám sát yêu c?u th?c t? v? ngu?n nhân l?c c?a các doanh nghi?p. Khoa c?ng luôn luôn chú tr?ng nâng cao kh? n?ng th?c hành c?a sinh viên, giúp sinh viên có th? b?t nh?p công vi?c d? dàng t?i các doanh nghi?p m?t cách t?t nh?t, ?áp ?ng kh? n?ng c?nh tranh trong môi tr??ng làm vi?c trong n??c c?ng nh? trên th? tr??ng lao ??ng toàn c?u

H? th?ng phòng th?c hành v?i các trang thi?t b? chuyên ngành g?m:

- H?n 200 máy tính c?u hình m?nh ?áp ?ng cho h?c t?p và th?c hành c?a sinh viên;

- Các thi?t b? th?c hành m?ng tiên ti?n hi?n ??i, bao g?m m?ng CISCO;

- Truy c?p Internet mi?n phí trong khuôn viên nhà tr??ng;- H? th?ng th? vi?n sách Công ngh? thông tin và sách ?i?n t? ?a d?ng ph?c v? nhu c?u h?c t?p


2.4. Ho?t ??ng ?ào t?o:

- Là m?t trong nh?ng khoa có b? dày l?ch s? ho?t ??ng c?a tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II t? tin có m?t ??i ng? gi?ng viên giàu kinh nghi?m, ??y nhi?t huy?t sáng t?o, có ??o ??c và ý th?c trách nhi?m cao. Trong nh?ng n?m qua giáo viên và sinh viên khoa CNTT tham gia h?i thi: sinh viên gi?i ngh? c?p thành ph?, giáo viên d?y gi?i ngh? c?p thành ph? và giáo viên d?y gi?i c?p ngành ??u ??t gi?i cao. Ngoài nhi?m v? gi?ng d?y và h?c t?p, nghiên c?u khoa h?c, gi?ng viên và sinh viên còn tích c?c tham gia k? ngh? h?ng và mùa hè xanh.

C:\Documents and Settings\USER\Desktop\283718_251095668335957_1914290691_n (2) (1).JPG


Giáo viên khoa CNTT tham gia h?i thi giáo viên d?y gi?i c?p thành ph?

C:\Documents and Settings\USER\Desktop\Giai thuong Quan Tri Mang HCM2.jpg

Th?y ??ng L?i Phó hi?u tr??ng trao gi?y khen cho sinh viên Nguy?n H?u Trí ??t gi?i cao cu?c thi tay ngh? tr? c?p thành ph?.

C:\Documents and Settings\USER\Desktop\Giai thuong Quan Tri Mang HCM1.jpg

Nhóm sinh viên ngành Qu?n tr? m?ng ??t gi?i trong k? thi thi?t k? Website c?p thành ph?

C:\Documents and Settings\USER\Desktop\10882149_1071381009545980_6918996217605322849_n (1).JPG

Sinh viên ngành Qu?n tr? m?ng nh?n b?ng t?t nghi?p

C:\Documents and Settings\USER\Desktop\muahexanh.JPG

Sinh viên khoa CNTT tham gia chi?n d?ch tình nguy?n mùa hè xanh

2.5.C? h?i vi?c làm:

- Sinh viên có th? ?i làm t?i các doanh nghi?p tin h?c, ngân hàng, thu?, kho b?c, tr??ng h?c, b?nh vi?n và các doanh nghi?p n??c ngoài…. V?i ch?c danh nhân viên qu?n tr? m?ng.

- V?i nhân viên “th? vi?c”, l??ng kh?i ?i?m t? 200 – 250 USD/ tháng, khi ?ã tr? thành nhân viên chính th?c, con s? này có th? g?p 2 ??n g?p 3 l?n. V?i nh?ng doanh nghi?p n??c ngoài, m?t nhân viên có vài n?m kinh nghi?m ?ã r?ng r?nh vài nghìn ?ô. M?c thu nh?p ?y, có ai là không mu?n?


Các tin khác