Khoa chuyên m?n

11:39 | 11/04/2018

Khoa Ma?y - ?iê?n - Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng Th?y II.
S? 33 – ???ng ?ào Trí – P.Phú M? - Qu?n 7 – TP.HCM.
?i?n tho?i: 02837850932
Email: khoamd.dt2@gmail.com


??i ng? cán b?, giáo viên

Gi?i trình ?? chuyên môn

T?n tâm, nhi?t huy?t và có trách nhi?m

Ph??ng châm ?ào t?o

“Uy tín – Ch?t l??ng – Hi?u qu?”.


Nhân s?? Khoa Ma?y - ?iê?n

1.Nguy?n ??ng Khoa:   Tr??ng khoa, gi?ng viên.

2.L?u Khung H??ng: Phó Tr??ng khoa, gi?ng viên.

3.Ph?m H?ng Thanh: Th? ký khoa, gi?ng viên.

4.Nguy?n Huy Th?ch: Tr??ng x??ng ma?y ta?u thu?y, gi?ng viên.

5.Lê ?ình B?ng: gi?ng viên.

6.Lê Qu?c D?ng: gi?ng viên.

7.L??ng S? M?: gi?ng viên.

8.Ph?m Minh H?i: gi?ng viên.

9.Nguy?n Th? Hoài: gi?ng viên.

10.Nguy?n Phi Hùng: Tr??ng x??ng hàn - ti?n, gi?ng viên.

11.Hu?nh Trung Tín: gi?ng viên.

12.Nguy?n V?n H?i: gi?ng viên.

13.Ph?m Tùng Khánh: gi?ng viên.

14.H? Hu?nh Lâm: gi?ng viên.

15.Tr?m V?n T?n: gi?ng viên.

16.Nguy?n Thanh Tùng: gi?ng viên.
S?A CH?A MÁY TÀU THU?

Gi?m 70% h?c phí,  h?c t?p trên thi?t b? th?t, sinh viên khi t?t nghi?p ???c c?p thêm 01 gi?y ch?ng nh?n kh? n?ng chuyên môn Máy tr??ng h?ng nhì, b?o ??m 100% sinh viên t?t nghi?p ra tr??ng có vi?c làm, sau 12 tháng ????c d?? thi lâ?y giâ?y ch??ng nhâ?n kha? n?ng chuyên môn Máy tr??ng h?ng nh?t ph??ng ti?n th?y n?i ??a Sinh viên ???c ti?p c?n các trang thi?t b?, máy móc hi?n ??i, tiên ti?n nh?t trong các công ty v?n t?i th?y, nhà máy s?a ch?a tàu bi?n l?n...

   Sau khi t?t nghi?p co? kh? n?ng ???c ti?p nh?n và làm vi?c ???c t?i các doanh nghi?p, công ty, xí nghi?p ho?t ??ng ch? y?u trong l?nh v?c s?a ch?a và ?óng m?i ph??ng ti?n th?y. Làm k? thu?t viên, ph? trách k? thu?t ? các ??i v?n t?i, xí nghi?p s?a ch?a và ?óng m?i ph??ng ti?n th?y… Có thê? làm vi?c t?i các doanh nghi?p v?n t?i ???ng th?y, các doanh nghi?p d?ch v? v?n t?i th?y, các c? s? ?ào t?o thuy?n viên chuyên ngành v?n t?i th?y.

Có kh? n?ng h?c t?p và nghiên c?u các l?nh v?c thu?c chuyên ngành máy tàu th?y, theo h?c các ch??ng trình liên thông lên cao ??ng, ??i h?c chuyên ngành. Theo h?c các l?p, khóa hu?n luy?n nâng cao chuyên ngành

 

       KHAI THÁC MÁY TÀU THU?

Gi?m 70% h?c phí,  h?c t?p trên thi?t b? th?t, sinh viên khi t?t nghi?p ???c c?p thêm 01 gi?y ch?ng nh?n kh? n?ng chuyên môn Máy tr??ng h?ng nhì, b?o ??m 100% sinh viên t?t nghi?p ra tr??ng có vi?c làm, sau 12 tháng ????c d?? thi lâ?y giâ?y ch??ng nhâ?n kha? n?ng chuyên môn Máy tr??ng h?ng nh?t ph??ng ti?n th?y n?i ??a.

Sinh viên ???c ti?p c?n các trang thi?t b?, máy móc hi?n ??i, tiên ti?n nh?t trong các công ty v?n t?i th?y, nhà máy s?a ch?a tàu bi?n l?n... Có kh? n?ng h?c t?p và nghiên c?u các l?nh v?c thu?c chuyên ngành máy tàu th?y, theo h?c các ch??ng trình liên thông lên cao ??ng, ??i h?c chuyên ngành. Theo h?c các l?p, khóa hu?n luy?n nâng cao chuyên ngành.

Có kh? n?ng ???c ti?p nh?n và làm vi?c t?i các doanh nghi?p v?n t?i ???ng th?y, các doanh nghi?p d?ch v? v?n t?i th?y, các c? s? ?ào t?o thuy?n viên chuyên ngành v?n t?i th?y, các xí nghi?p s?a ch?a và ?óng m?i ph??ng ti?n th?y. Có th? làm t?t các công vi?c nh?: Tr?c tàu, b?o d??ng h? ??ng l?c tàu, ?i ph? m?t ca máy trong giai ?o?n ??u và tr?c ti?p ph? trách m?t ca máy vào nh?ng tháng sau ?ó.Các tin khác