Liên h?

03:05 | 03/04/2017

TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch? : S? 33 ???ng ?ào Trí, P. Phú M?, Qu?n 7, Tp. H? Chí Minh.
?i?n Tho?i : (028) 3785 0278; Fax: (028)3785 0280 (Phòng T? ch?c - Hành chính)

?i?n Tho?i : (028) 3785 0275;  (Phòng ?ào t?o)

Fanpage: 

Email : cdn.dt2@gmail.com
Website: