Phòng ban

Gi?i thi?u Phòng ?ào t?o

I. C? c?u t? ch?c nhân s?

1

ThS. Lê V?n M?ng

?T: 0902 029 117

Tr??ng phòng

Ph? trách chung

2

ThS. Nguy?n V?n T?n

?T: 0985 244 173

Phó tr??ng phòng

Ph? trách công tác lên l?p c?a gi?ng viên, ?ào t?o th??ng xuyên,…

3

ThS. Hoàng Duy ?àn
?T:0906 608 997

Phó tr??ng phòng

Ph? trách công tác k? ho?ch; Ph? trách trung tâm CTC; tham gia gi?ng d?y

4

ThS. Tr?n Duy Hi?p

Gi?ng viên

Ph? trách công tác k? ho?ch

5

?ào Th? Liên

Nhân viên

Ph? trách theo dõi k?t qu? h?c t?p, ghi s? lên l?p,…

6

Tr?n Th? Kim Cúc

Nhân viên

Ph? trách l?u tr? h? s?, v?n b?n, in ?n và c?p phát ch?ng ch?..

7

?? Th? Hiên

Nhân viên

Ph? trách th? vi?n

8

Nguy?n Quang Vinh

Tr??ng ban tuy?n sinh

Ph? trách công tác tuy?n sinh, tr?c ti?p tuy?n sinh

 9 Nguy?n Th? Kim Liên  Nhân viên  Tr?c ti?p tuy?n sinh, nh?p d? li?u h? s? tuy?n sinh


II. Ch?c n?ng - nhi?m v?

1. Ch?c n?ng

Tham m?u cho Hi?u tr??ng, t? ch?c th?c hi?n ch?c n?ng qu?n lý và phát tri?n ?ào t?o các h? cao ??ng (C?), trung c?p (TC) chính qui và ?ào t?o s? c?p c?a Tr??ng. Qu?n lý h? s? SV-HS c?a Tr??ng.

2. Nhi?m v?

Phòng ?ào t?o th?c hi?n các nhi?m v? ch? y?u sau ?ây:

- Xây d?ng và t? ch?c th?c hi?n k? ho?ch ?ào t?o hàng n?m và k? ho?ch dài h?n c?a Nhà tr??ng;

- Xây d?ng và t? ch?c th?c hi?n k? ho?ch biên so?n, c?i ti?n n?i dung, ch??ng trình, giáo trình và tài li?u gi?ng d?y, ngân hàng ?? thi; c?i ti?n ph??ng pháp gi?ng d?y;

- T? ch?c th?c hi?n k? ho?ch b?i d??ng nâng cao trình ?? gi?ng viên;

- Qu?n lý, giám sát vi?c ki?m tra, thi các h?c ph?n, môn h?c theo quy ??nh;

-  Xây d?ng và tri?n khai k? ho?ch thi t?t nghi?p, công nh?n t?t nghi?p;

- Qu?n lý, c?p phát các lo?i v?n b?ng, ch?ng ch? theo qui ch? hi?n hành;

- Nghiên c?u, n?m b?t thông tin v? th? tr??ng lao ??ng và nhu c?u ?ào t?o ?? k?p th?i ?i?u ch?nh, c?p nh?t ch??ng trình ?ào t?o sát v?i th?c ti?n;

- Qu?n lý và xây d?ng th? vi?n;

- Th?c hi?n các công vi?c giáo v? g?m: l?p các bi?u b?ng v? công tác giáo v?, d?y và h?c, th?c hành, th?c t?p ngh? nghi?p; theo dõi, t?ng h?p, ?ánh giá ch?t l??ng các ho?t ??ng ?ào t?o; th?ng kê, làm báo cáo theo quy ??nh c?a B? Lao ??ng - Th??ng binh và Xã h?i, c?a c? quan qu?n lý c?p trên và c?a hi?u tr??ng.

- Xây d?ng k? ho?ch và t? ch?c tri?n khai h?i gi?ng giáo viên; h?i thi h?c sinh gi?i và tham gia qu?n lý các ho?t ??ng khác c?a HS-SV;

- Nghiên c?u ?? án phát tri?n nhà tr??ng cho phù h?p v?i t?ng giai ?o?n, l?p h? s? và làm th? t?c m? ngành h?c m?i theo qui ??nh;

- M? r?ng h?p tác, liên k?t và trao ??i kinh nghi?m ?ào t?o v?i các tr??ng tiên ti?n, các t? ch?c nghiên c?u khoa h?c trong khu v?c và qu?c t? ?? m? r?ng qui mô ho?t ??ng c?a nhà tr??ng;

- Qu?n lý tài s?n, thi?t b? ???c giao;

- Nhi?m v? khác theo s? phân công c?a Hi?u tr??ng.

Chi ti?t, xin liên h?:

PHÒNG ?ÀO T?O

S? ?i?n tho?i          : (08) 3 785 0275

Email                      :  phongdaotao.dt2@gmail.com

Các tin khác