Phòng ban

Phòng C?ng tác H?c sinh - Sinh viên

11:01 | 04/04/2018


C:\Users\Hi\Desktop\New folder\IMG_0011.JPG

1. Ch?c n?ng

Là ??n v? tham m?u, t?ng h?p, ?? xu?t ý ki?n, giúp Hi?u tr??ng, Ban Giám hi?u:

- T? ch?c qu?n lý và th?c hi?n các ho?t ??ng công tác h?c sinh, sinh viên theo Quy ch? Công tác HSSV c?a B? Lao ??ng – Th??ng binh & Xã h?i và quy ??nh c?a Tr??ng.

- Giáo d?c chính tr? t? t??ng cho h?c sinh, sinh viên nh?m th?c hi?n m?c tiêu ?ào t?o toàn di?n.

- Th?c hi?n các ch? ?? chính sách v? quy?n và ngh?a v? c?a h?c sinh, sinh viên.

2. Nhi?m v?:

- Trình Hi?u tr??ng ban hành theo th?m quy?n ho?c ?? ngh? c?p có th?m quy?n ban hành các v?n b?n thu?c l?nh v?c công tác h?c sinh, sinh viên.

- Ph?i h?p Ban Tuy?n sinh và Ban Qu?n lý  KTX ti?p nh?n thí sinh trúng tuy?n vào h?c t?i Tr??ng và ti?p nh?n HSSV vào ? Ký túc xá theo quy ??nh c?a B? Lao ??ng – Th??ng binh & Xã h?i  và các quy ??nh c?a Tr??ng.

- Qu?n lý, l?u tr? d? li?u, h? s? HSSV theo quy ??nh c?a B? Lao ??ng – Th??ng binh & Xã h?i và các quy ??nh c?a Tr??ng.

- Làm ??u m?i ch? trì và ph?i h?p v?i các ??n v? trong và ngoài Tr??ng th?c hi?n các ho?t ??ng giáo d?c t? t??ng chính tr?, ??o ??c l?i s?ng, giáo d?c pháp lu?t, giáo d?c k? n?ng, th? ch?t, v?n hoá và th?m m? cho HSSV.

- T? ch?c theo dõi, ?ánh giá ch?t l??ng công tác HSSV qua vi?c th?c hi?n các n?i quy, quy ch?, các ho?t ??ng giáo d?c HSSV c?a các ??n v? và cá nhân làm công tác HSSV trong toàn Tr??ng. H??ng d?n th?c hi?n và t? ch?c b?i d??ng nghi?p v? công tác giáo viên ch? nhi?m, công tác cán b? l?p.

- Qu?n lý k?t qu? rèn luy?n c?a HSSV. T? ch?c xét h?c b?ng, xét khen th??ng, k? lu?t ??i v?i HSSV. Làm th? t?c cho HSSV thôi h?c, chuy?n tr??ng.

- Phát tri?n các ngu?n h?c b?ng tài tr? t? các t? ch?c và cá nhân.

- Gi?i quy?t các th? t?c ??m b?o các ch? ??, chính sách c?a Nhà n??c liên quan ??n HSSV theo quy ??nh.

- Ph?i h?p v?i Ban Qu?n lý KTX, các c? quan ch?c n?ng và chính quy?n ??a ph??ng th?c hi?n công tác qu?n lí HSSV n?i trú và ngo?i trú.

-  ?? xu?t v?i Ban Giám hi?u v? công tác khám s?c kh?e ??u khóa cho h?c sinh – sinh viên. Qu?n lý vi?c c?p phát thu?c ch?a b?nh thông th??ng, t? ch?c m?ng l??i v? sinh viên trong nhà tr??ng.

- Gi?i quy?t các công vi?c hành chính có liên quan ??n HSSV

3. Nhân s?:
 1.  Ông L?i Xuân Hà  Tr??ng phòng 
 2.  Ông Nguy?n V?n Ng?  Nhân viên - Bí th? ?oàn tr??ng
 3.  Bà Hoàng Ng?c Thu Th?o  Nhân viên
 4. Ông Phan V?n Hoan   Nhân viên 


4. Liên h?:

Phòng Công tác h?c sinh, sinh viên – Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II

S? 33 ?ào Trí, Kp3, P. Phú M?, Qu?n 7, Tp. HCM.

?i?n tho?i: 028.37850980

Email: phongcongtachssv.dt2@gmail.com