Phòng ban

Phòng Qu?n tr? thi?t b?

1. NHÂN S?
 

Ch?c v?: Tr??ng phòng
H? tên: Tr?n V?n S?n 


Ch?c v?: Nhân viên
H? tên: Tr?n Xuân Chi?n
Ch?c v?: Nhân viên
H? tên: Nguy?n Th? Thanh Bình
     


2. GI?I THI?U 


I. Ch?c n?ng
 1. Tham m?u và giúp Hi?u tr??ng th?c hi?n k? ho?ch ??u t? c?i t?o, s?a ch?a, nâng c?p, phát tri?n c? s? h? t?ng và mua s?m trang thi?t b? ph?c v? gi?ng d?y h?c t?p phù h?p v?i quy mô phát tri?n c?a tr??ng theo t?ng giai ?o?n;
 2. Qu?n lý các d? án ??u t? xây d?ng c? b?n t? ngu?n v?n s? nghi?p có tính ch?t ??u t? c?a Nhà tr??ng.
II. Nhi?m v?
 1. Nghiên c?u trình BGH các ph??ng án, ?? án, k? ho?ch phát tri?n c? s? h? t?ng k? thu?t, mua s?m, s?a ch?a trang thi?t b? ph?c v? gi?ng d?y, h?c t?p phù h?p v?i nhu c?u c?a Nhà tr??ng trong t?ng giai ?o?n;
 2. Tr?c ti?p th?c hi?n công tác qu?n lý – b?o trì – t? v?n s?a ch?a c? s? v?t ch?t thu?c các công trình xây d?ng, v?t ki?n trúc theo phân c?p c?a BGH. T? ch?c tr? m?i và kh? trùng ? các khu v?c trung c?a Tr??ng và t?i các ??n v? khi có yêu c?u;
 3. Ph?i h?p v?i Phòng Tài chính - K? toán và các ??n v?, cá nhân có liên quan ch? trì qu?n lý toàn b? tài s?n nhà tr??ng bao g?m: ??t ?ai, nhà c?a – v?t ki?n trúc, máy móc thi?t b?, công c? - d?ng c?, v?t t? ph?c v? gi?ng d?y (ngo?i tr? xe ph?c v? công tác, v?t t? ph?c v? cho hành chánh thông th??ng), . . . Có trách nhi?m l?u tr? và gìn gi? các h? s?, b?n thi?t k?, b?n v? hoàn công các công trình xây d?ng m?i và s?a ch?a l?n. L?u tr? và c?p nh?t th??ng xuyên các cataloge, gi?y t? h? s? có liên quan ??n máy móc thi?t b? thí nghi?m, . . .
 4. Ph?i h?p v?i Phòng Tài chính - K? toán và các ??n v?, cá nhân có liên quan ch? trì t? ch?c ki?m kê hàng n?m (vào th?i ?i?m 0 gi? ngày 01/01 c?a n?m) và ki?m kê ??t xu?t khi có yêu c?u; ghi chép s? sách t?ng gi?m tài s?n th??ng xuyên trình BGH duy?t thanh lý tài s?n h? h?ng không còn s? d?ng; theo dõi vi?c c?p nh?t, ghi chép và ??nh k? ??i chi?u s? sách qu?n lý tài s?n t?i ??n v?; tin h?c hóa vi?c qu?n lý tài s?n trong tr??ng thông qua ph?n m?n qu?n lý tài s?n.
 5. Ph?i h?p v?i các ??n v? trong Tr??ng ch? trì l?p k? ho?ch và th?c hi?n mua s?m máy móc thi?t b? ? t?t c? các ngu?n v?n theo ?úng quy ??nh c?a Nhà n??c.
 6. Ph?i h?p v?i các ??n v? ki?m tra vi?c s? d?ng hóa ch?t – d?ng c? thí nghi?p theo ??nh m?c ?ã ban hành. Qu?n lý các kho?n mua s?m v?t t?, v?n phòng ph?m (ngoài v?t t?, v?n phòng ph?m do Phòng TC – HC cung c?p) ph?c v? cho gi?ng d?y, th?c t?p, NCKH c?a các ??n v? trong tr??ng.
 7. Nghiên c?u ?? xu?t BGH v? vi?c mua s?m – l?p ??t, qu?n lý – s?a ch?a – b?o trì các thi?t b? phòng cháy và ch?a cháy (PCCC) và giám sát vi?c th?c hi?n Quy ??nh PCCC trong toàn tr??ng.
 8. Th??ng xuyên ki?m tra, phát hi?n nh?ng ho?t ??ng không phù h?p v?i th?c t? ?? ?? xu?t và trình BGH s?a ??i và ban hành các quy ??nh, quy trình qu?n lý c?a Tr??ng, c? th? nh?: Quy ??nh v? qu?n lý tài s?n c? ??nh – tài s?n công c? - v?t li?u, quy ??nh v? phòng cháy và ch?a cháy, Quy ch? t? ch?c và ho?t ??ng c?a ??i phòng cháy và ch?a cháy và ch?a cháy c? s?, Quy trình qu?n lý vi?c nâng c?p s?a ch?a tài s?n c? ??nh (nhà c?a – v?t ki?n trúc, máy móc thi?t b?), Quy trình mua s?m – b?o trì – ?i?u ??ng, thanh lý tài s?n c? ??nh, Quy trình ti?p nh?n hàng vi?n tr?.          
   


Liên H?:

?ang c?p nh?t thông tin...
Các tin khác