Phòng ban

Phòng T? ch?c - Hành chính

08:23 | 13/04/2018


1. Ch?c n?ng:


Tham m?u và giúp Hi?u tr??ng t? ch?c th?c hi?n công tác: T? ch?c – Cán b?; Lao ??ng – Ti?n l??ng; hành chính t?ng h?p và các nhi?m v? khác do Hi?u tr??ng phân công.

2. Nhi?m v?:

a.  V? công tác t? ch?c – cán b?:

+ Nghiên c?u trình BGH các ph??ng án, k? ho?ch xây d?ng và phát tri?n ??i ng? viên ch?c (cán b?, giáo viên, công nhân viên); các ph??ng án t? ch?c s?p x?p b? máy ho?t ??ng phù h?p v?i quy mô phát tri?n c?a Nhà tr??ng.

+ Xây d?ng ch?c n?ng nhi?m v? chung cho các ??n v? thu?c b? máy t? ch?c c?a Tr??ng ??ng th?i xác ??nh nhi?m v? riêng theo t?ng ch?c danh c?a t?ng viên ch?c trong ??n v?;

+ Trên c? s? ?? án v? trí vi?c làm ???c phê duy?t, ?? xu?t BGH k? ho?ch v? biên ch? lao ??ng ti?n l??ng; th?c hi?n s?p x?p, ?i?u ??ng, tuy?n d?ng lao ??ng; theo dõi, ki?m tra vi?c t? ch?c qu?n lý và s? d?ng lao ??ng trong toàn tr??ng;

+ Nghiên c?u, ?? xu?t vi?c b? nhi?m cán b? lãnh ??o các ??n v? thu?c tr??ng, th?c hi?n công tác quy ho?ch phát tri?n ??i ng? cán b?, viên ch?c phù h?p yêu c?u phát tri?n c?a Nhà tr??ng;

+ Nghiên c?u và ph?i h?p các ??n v? ch?c n?ng k?p th?i ?? xu?t BGH ?i?u ch?nh, b? sung và ban hành các n?i qui, qui ch? làm vi?c cho phù h?p v?i yêu c?u phát tri?n. Tham gia ?? xu?t, xây d?ng, ch?nh s?a, b? sung Qui ch? chi tiêu n?i b? và ph??ng án phân ph?i thu nh?p trong Tr??ng.

+ T? ch?c th?c hi?n các ch? ?? chính sách ??i v?i cán b?, viên ch?c: ?ào t?o b?i d??ng, chuyên môn, nghi?p v?; thi tuy?n d?ng, nâng ng?ch viên ch?c; nâng b?c l??ng, tr? c?p khó kh?n, các ch? ?? b?o hi?m; công tác thi ?ua, khen th??ng, k? lu?t. Ph?i h?p v?i các ??n v? có liên quan ch? trì th?c hi?n công tác l?p h? s? trình c? quan th?m quy?n ?? xét t?ng các danh hi?u thi ?ua theo ch? tr??ng c?a Nhà n??c;

+ Th??ng tr?c các H?i ??ng: Tuy?n d?ng lao ??ng, nâng ng?ch, b?c l??ng, thi ?ua, khen th??ng và k? lu?t cán b?, viên ch?c c?a tr??ng;

+ Th?c hi?n công tác b?o v? chính tr? n?i b?; làm th? t?c cho cán b?, viên ch?c ?i n??c ngoài (n?u có);

+ Qu?n lý và c?p nh?p h? s? nhân s?, ph?i h?p nh?n xét, ?ánh giá cán b?, viên ch?c, ng??i lao ??ng hàng n?m theo qui ??nh. C?p nh?p danh sách cán b?, viên ch?c chuy?n công tác và ngh? h?u hàng n?m.

b. V? công tác hành chính v?n th?, l?u tr?:

+ T? ch?c th?c hi?n công tác hành chính – v?n th?, l?u tr? theo ?úng qui trình qu?n lý v?n th? – l?u tr?; t? ch?c in ?n, ?ánh máy, phô – tô v?n b?n, ??t và  phân ph?i báo chí ph?c v? cho các ho?t ??ng c?a tr??ng;

+ ??u m?i vi?c c?p nh?p công v?n ?i ??n th??ng xuyên trên c?ng thông tin ?i?n t? và ??a ch? Email c?a Tr??ng;

+ T?ng h?p ch??ng trình công tác; l?p các bi?u và báo cáo th?ng kê; lên l?ch công tác tu?n; ghi chép các cu?c h?p giao ban c?a Ban Giám hi?u và ghi biên b?n các cu?c h?p c?p tr??ng; chu?n b? các ?i?u ki?n c?n thi?t cho lãnh ??o c?p tr??ng ?i công tác;

+ Duy trì gi? gi?c làm vi?c và tham m?u giúp Hi?u tr??ng ?i?u hành m?i quan h?, l? l?i làm vi?c gi?a các ??n v? trong toàn tr??ng theo ch?c n?ng, nhi?m v? ?ã qui ??nh. Thông tin, theo dõi, ?ôn ??c ti?n ?? ho?t ??ng c?a các ??n v? trong Tr??ng;

+ Ph?i h?p v?i các ??n v? có liên quan th?c hi?n thu th?p s? li?u và d? th?o báo cáo ?? chu?n b? t? ch?c h?i ngh? cán b?, công ch?c, viên ch?c hàng n?m và các ??i h?i, h?i ngh? c?a Tr??ng;

+ T? ch?c th?c hi?n công tác l? tân trong các l? h?i c?a tr??ng và ??u m?i giao ti?p: s?p x?p l?ch làm vi?c, ti?p ?ón khách c?a Tr??ng;

+ T? ch?c mua s?m v?n phòng ph?m và v?t t? thông th??ng ph?c v? ho?t ??ng hành chính theo Quy ch? chi tiêu n?i b? ho?c theo ?? xu?t c?a các phòng, khoa ?ã ???c Ban Giám hi?u duy?t;

+ Ti?p nh?n, phân lo?i v?n b?n ?i và ??n; tham m?u cho Ban Giám hi?u x? lý các v?n b?n hành chính nhanh chóng, k?p th?i. Qu?n lý con d?u, ch? ký theo qui ??nh. C?p gi?y công tác, gi?y gi?i thi?u, gi?y ch?ng nh?n và các gi?y xác nh?n cho các cán b? viên ch?c; sao l?c các v?n b?n do tr??ng ban hành và v?n b?n c?a c?p trên theo qui ??nh c?a Hi?u tr??ng;

+ Qu?n lý ?óng m? phòng h?c theo ?úng l?ch h?c ?ã ???c Lãnh ??o nhà tr??ng ho?c ng??i ???c u? quy?n phê duy?t. V?n hành, khai thác, s?a ch?a các h? h?ng thông th??ng h? th?ng ?i?n – n??c. Qu?n lý v? sinh khu v?c hi?u b? và phòng h?c;

+ ?i?u ph?i s? d?ng các phòng h?p trong tr??ng. Ph?c v? n??c u?ng và v? sinh phòng h?p Ban Giám hi?u, m?t s? phòng làm vi?c c?a Ban Giám hi?u;

+ Qu?n lý và ?i?u ph?i s? d?ng ô tô ph?c v? công tác c?a tr??ng;

+ Xây d?ng và t? ch?c th?c hi?n các ph??ng án gi? gìn tr?t t? an ninh. ??u m?i ph?i h?p v?i các ??n v?, công an, chính quy?n ??a ph??ng trong các ho?t ??ng gìn gi? tr?t t?, tr? an, an toàn xã h?i trong khuôn viên Nhà tr??ng;

+ Tr?c ti?p qu?n lý cây xanh th?m c?;

+ Th??ng xuyên ki?m tra, phát hi?n nh?ng ho?t ??ng không còn phù h?p v?i th?c t? ?? trình Ban Giám hi?u s?a ??i và k?p th?i ban hành các quy ??nh, quy trình qu?n lý c?a tr??ng, c? th? nh?: Quy ??nh v? qu?n lý và s? d?ng nhà ? công v?, Quy ??nh v? qu?n lý và s? d?ng ?i?n tho?i; Quy ??nh v? qu?n lý cây xanh – hoa ki?ng – th?m c? và v? sinh môi tr??ng, Quy trình mua s?m v?n phòng ph?m...;

+ Qu?n lý tài s?n, thi?t b? ???c giao;

+ Ph?i h?p v?i c? quan, ??n v? ch?c n?ng, ch? trì x? lý, gi?i quy?t k?p th?i các s? c? ho?c tình hu?ng m?i x?y ra trong ph?m vi nhà tr??ng nh?m ??m b?o tuy?t ??i tr?t t?, an toàn và an ninh c?a Nhà tr??ng;

- Nhi?m v? khác theo s? phân công c?a Hi?u tr??ng.

*) Nhân s?:

1. ThS. Nguy?n Th? H??ng

Tr??ng Phòng

2. KS. D??ng H?u Nh?t

Phó tr??ng Phòng

3. KS. V? Th? Hi?n

NV ph? trách công tác t? ch?c

4. KS. Nguy?n Bá C??ng

NV công tác ch? ?? chính sách – Ti?n l??ng

5. CN. Lê Th? H?nh

Nhân viên V?n th?

6. Nguy?n Th? M? L?c

Nhân viên ph?c v?

7. Nguy?n Th? Hi?n

Nhân viên ph?c v?

8. Nguy?n V?n ???c

Nhân viên ph?c v?

9. Lê V?n H?ng

Lái xe                                             

10.  Nguy?n V?n H?i

B?o v?

11. Nguy?n Tu?n H?i

B?o v?

12. Nguy?n ??c Th?

B?o v?

13. Nguy?n Ng?c H?nh

B?o v?

14. Nguy?n Thành Vinh

B?o v?

 

Các tin khác