Sinh viên

B?n h?c sinh Vi?t ?o?t huy ch??ng vàng, b?c Olympic Hóa h?c qu?c t?

04:17 | 15/09/2019
B?n h?c sinh Vi?t d? thi Olympic Hóa h?c qu?c t? n?m 2019 ?? giành ???c 4 huy ch??ng, v?i 2 huy ch??ng vàng, 2 huy ch??ng b?c. ??c bi?t m?t h?c sinh ???c trao gi?i thí sinh xu?t s?c nh?t ?i?m thi th?c hành v?i ?i?m tuy?t ??i 40/40

C?c Qu?n lý ch?t l??ng, B? Giáo d?c và ?ào t?o ngày 30-7 cho bi?t ??i tuy?n qu?c gia Vi?t Nam v?i 4 thí sinh d? thi  2019 ??u giành ???c huy ch??ng, v?i 2  và 2 .
Hai h?c sinh ?o?t huy ch??ng vàng là Tr?n Bá Tân, h?c sinh l?p 12, Tr??ng Trung h?c ph? thông chuyên Hà N?i - Amsterdam; Nguy?n V?n Chí Nguyên, h?c sinh l?p 12, Tr??ng Trung h?c ph? thông chuyên Lam S?n, t?nh Thanh Hóa.Hai h?c sinh ?o?t huy ch??ng b?c là Nguy?n ?ình Hoàng, h?c sinh l?p 12, Tr??ng Trung h?c ph? thông chuyên Nguy?n T?t Thành, t?nh Yên Bái; Ph?m Thanh Lâm, h?c sinh l?p 12, Tr??ng Trung h?c ph? thông chuyên Lê H?ng Phong, t?nh Nam ??nh.
V?i thành tích này, ??i tuy?n Vi?t Nam ??ng th? 5, sau Trung Qu?c, Hàn Qu?c, Nga và M?.
??c bi?t, h?c sinh Tr?n Bá Tân l?t vào t?p thí sinh có ?i?m cao nh?t k? thi (??t 95,47/100 ?i?m, cao th? 4 k? thi) và ???c trao gi?i thí sinh xu?t s?c nh?t ?i?m thi th?c hành v?i ?i?m tuy?t ??i 40/40. ?ây là l?n ??u tiên thí sinh Vi?t Nam ??t ?i?m tuy?t ??i ph?n thi th?c hành trong k? thi Olympic Hóa h?c qu?c t?.
Olympic Hóa h?c qu?c t? l?n th? 51 ???c t? ch?c t?i C?ng hòa Pháp v?i s? tham d? c?a h?n 300 thí sinh ??n t? 80 qu?c gia và vùng lãnh th?.

Ngu?n tuoitre.vn


Các tin khác