Sinh viên

G?p g? Tan sinh viên ngành S?a máy tàu th?y – C?p ?? qu?c t?

06:46 | 16/09/2019
V?i m?c ?ích giúp cho các b?n sinh viên hi?u r? h?n v? ch??ng trình ?ào t?o và ngh? nghi?p sau khi ra tr??ng, ??ng th?i giúp các b?n làm quen v?i m?i tr??ng h?c t?p m?i t?o ??ng l?c ?? h?c t?p t?t.

Sáng ngày 11/9/2019, Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?ã t? ch?c bu?i g?p g? Tân sinh viên ngành S?a ch?a máy tàu th?y – C?p ?? qu?c t? t?i phòng Mô ph?ng . 

M? ??u ch??ng trình, Th?y Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng b?/ Hi?u tr??ng Nhà tr??ng gi?i thi?u v? ch??ng trình ?ào t?o và ??nh h??ng ngh? nghi?p cho các b?n sinh viên khi ra tr??ng. ??ng th?i Th?y thông tin Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là 01/41 Tr??ng Cao ??ng trên c? n??c là Trung tâm giáo d?c ngh? nghi?p theo chu?n CHLB ??c, hi?n nay 04 Gi?ng viên ngành S?a ch?a máy tàu th?y ?ang t?p hu?n t?i CHLB ??c. Qua ?ây các b?n tân sinh viên có cái nhìn t?ng quát h?n v? s? phát tri?n c?a Tr??ng, hi?u rõ ngành ngh? mình theo h?c – n?i mà các b?n  ?ã l?a ch?n và g?i g?m t??ng lai c?a mình.

N?i ti?p ch??ng trình, Các b?n sinh viên ?ã m?nh d?n chia s? nh?ng khó kh?n khi m?i vào h?c, ??c bi?t là môn h?c ti?ng anh và các câu h?i liên quan ??n ngành h?c c?ng nh? các ph??ng pháp h?c t?p nh? th? nào ?? có hi?u qu? t?t. 

Th?y ??ng L?i – Phó Bí th? ??ng b?/ Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ?ã chia s? nh?ng kinh nghi?m làm th? nào ?? h?c t?p t?t môn ti?ng anh? Th?y nh?n m?nh r?ng mu?n có công vi?c t?t sau này không có con ???ng nào khác là ph?i trau d?i cho mình có ki?n th?c t?t.

Bu?i g?p g? di?n ra trong không khí vui v? gi?a Lãnh ??o Nhà tr??ng và các b?n sinh viên ngành S?a ch?a máy tàu th?y – C?p ?? qu?c t?. ?ây c?ng là c? h?i ?? các b?n giao l?u cùng các Th?y Cô t?o ???c s? g?n g?i, thân thi?n gi?a các th?y cô giáo và các b?n Tân sinh viên, t? ?ó các b?n Tân sinh viên có th? t? tin b??c vào n?m h?c m?i v?i s? d?y d? t?n tâm c?a các Th?y cô giáo trong tr??ng và s? ??ng hành c?a các b?n cùng khóa.

Các tin khác