Sinh viên

Th?ng báo xét c?p h?c b?ng khuy?n khích HS-SV có hoàn c?nh khó kh?n n?m h?c 2019 - 2020

03:54 | 24/09/2019
Nh?m k?p th?i ??ng viên, khuy?n khích tinh th?n v??t khó trong h?c t?p c?a HS-SV

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II thông báo xét c?p h?c b?ng khuy?n khích HS-SV có hoàn c?nh khó kh?n n?m h?c 2019 - 2020 nh? sau:
1.     ??i t??ng:
HS-SV có hoàn c?nh khó kh?n ?ang theo h?c các l?p h? chính quy t?i Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II, g?m các ??i t??ng:
  - HS-SV m? côi c? cha l?n m?.
  - HS-SV có hoàn c?nh khó kh?n ??t xu?t.
  - HS-SV có hoàn c?nh gia ?ình khó kh?n (h? nghèo ho?c c?n nghèo)
  * ?u tiên
- HS-SV có hoàn c?nh gia ?ình khó kh?n thu?c gia ?ình chính sách, m? côi.
- Có ?óng góp xu?t s?c trong công tác ?oàn và phong trào thanh niên ???c GVCN và t?p th? l?p công nh?n.
2. Th?i gian và ??a ?i?m n?p h? s?:
- Th?i gian: H?n chót vào ngày 04/10/2019
- ??a ?i?m: Phòng Tuy?n sinh & Công tác sinh viên (Th?y Phan V?n Hoan – ?T: 0961 958 464).
3.     H? s? xét c?p h?c b?ng:
- ??n xin c?p h?c b?ng (theo m?u).
- H? s? ?? ngh? c?p h?c b?ng có xác nh?n c?a ??a ph??ng (theo m?u)
- Biên b?n h?p l?p có xác nh?n c?a GVCN.

Trên ?ây là Thông báo xét c?p h?c b?ng khuy?n khích HS-SV có hoàn c?nh khó kh?n n?m h?c 2019 - 2020 ?? ngh? GVCN các l?p tri?n khai t?i HS-SV./.

1. M?u ??n
2. H? s?Các tin khác