Sinh viên

??i h?i ??i bi?u ?oàn TNCS H? Chí Minh Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II l?n th? XIX, nhi?m k? 2019-2022

10:17 | 06/11/2019
Ngày 05/11/2019 ?oàn TNCS H? Chí Minh Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?? long tr?ng t? ch?c ??i h?i ??i bi?u ?oàn l?n th? XIX, nhi?m k? 2019-2022

??n tham d? ??i h?i, v? phía ?oàn Kh?i c? s? B? GTVT, có ?/c Nguy?n Minh Kh??ng - Pho? Bí th? ?oàn kh?i/Chu? nhi?m UBKT ?oàn kh?i; ?/c Nguy?n T?n Thông - Pho? Bí th? ?oàn kh?i; ?/c Kh?u Th? Huy?n Trân – UVBCH/ Phó Ch? nhi?m UBKT ?oàn kh?i;

V? phía khách m?i, có ??i di?n huy?n ?oàn Nhà Bè, huy?n ?oàn C?n Gi?, huy?n ?oàn C?n Giu?c (T?nh Long An); ?oàn Ph??ng Tân Thu?n ?ông & ?oàn Ph??ng Phú M? (Qu?n 7); Chi ?oàn Sài Gòn – Sông Ti?n (T?nh ?oàn BR-VT), Chi ?oàn Biên phòng Th?nh An, ?oàn Trung tâm GDNN-GDTX huy?n Nhà Bè, ?oàn Tr??ng THPT Long Th?i; ?oàn Tr??ng THPT An Ngh?a; ?oàn Tr??ng ?H GTVT Tp.H? Chí Minh và các tr??ng Cao ??ng trong kh?i;

V? phía Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II có ThS. Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng b?/ Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; ?/c Tr?n V?n Chín – Phó Hi?u tr??ng/ Ch? t?ch Công ?oàn; lãnh ??o các ??n v? và 65 ??i bi?u là nh?ng ?oàn viên tiêu bi?u ??i di?n cho ?oàn viên toàn tr??ng.

??i h?i ?ã t?ng k?t và ?ánh giá k?t qu? ho?t ??ng ?oàn và phong trào thanh niên tr??ng nhi?m k? 2017 - 2019, ??ng th?i, ?? ra ph??ng h??ng nhi?m v? cho nhi?m k? 2019 - 2022. ??i h?i c?ng ?ã b?u ra Ban Ch?p hành m?i g?m 09 ??ng chí. T?i H?i ngh? l?n th? nh?t, d??i d? giám sát c?a ?oàn kh?i c? s? B? GTVT và ??ng ?y, Ban Giám hi?u nhà tr??ng, Ban Ch?p hành ?oàn tr??ng nhi?m k? 2019 - 2022 ?ã b?u ra ???c ch?c danh Bí th?, Phó Bí th? và ?y viên Ban Th??ng v? ?oàn tr??ng.

Phát bi?u trong ??i h?i, ?/c Nguy?n Minh Kh??ng - Pho? Bí th? ?oàn kh?i/Chu? nhi?m UBKT ?oàn kh?i ?ánh giá cao nh?ng k?t qu? ??t ???c t?i nhi?m k? 2017 - 2019. ??ng chí c?ng mong mu?n ? nhi?m k? XIX (2019 - 2022), ?oàn Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II s? ti?p t?c t?o ra nhi?u sân ch?i m?i; giúp ?oàn viên, thanh niên rèn luy?n, tr??ng thành, ??ng vào hàng ng? c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam.

C?ng trong ?a?i hô?i, Th?y Tr?n V?n Chín – Phó Hiê?u tr???ng/ Ch? t?ch Công ?oàn Nhà tr???ng ?a?nh gia? cao nh??ng kê?t qua? ?a?t ????c trong nhiê?m ky? XVIII, góp ph?n k?t n?i doanh nghi?p - nhà tr??ng - sinh viên và qu?ng bá th??ng hi?u Nhà tr??ng. ?ô?ng th??i th?y ?ã chi? ?a?o công ta?c ?oa?n va? phong tra?o thanh niên nhiê?m ky? XIX (2019-2022) tiê?p tu?c pha?t huy nh??ng kê?t qua? ?a?t ????c ?? nhiê?m ky? cu?; ti?m ra ca?c gia?i pha?p kh??c phu?c nh??ng ha?n chê?; ti?m hiê?u nhu câ?u cu?a thanh niên, sinh viên ?ê? sa?ng ta?o nhiê?u mô hi?nh hoa?t ?ô?ng hiê?u qua? g??n v??i chuyên môn sinh viên; ph?i h?p cùng các phòng ban ch?c n?ng c?a nhà tr??ng t? ch?c nhi?u ho?t ??ng k?t n?i doanh nghi?p; th?c hi?n t?t nhi?m v? chính tr? v??i Nha? tr???ng.

Danh sách 09 ??ng chí trong Ban Ch?p hành ?oàn tr??ng nhi?m k? XIX (2019 - 2022):
STT H? và tên   ??n v? Ch?c v? 
 1.  Nguy?n V?n Ng?  P.Tuy?n sinh & Công tác sinh viên  Bí th?
 2.  Tr?n Duy Hi?p  P.?ào t?o - Khoa h?c & ??i ngo?i  Phó Bí th? 
 3.  Nguy?n Th? Hu?  K.Khoa h?c c? b?n  ?y viên Ban Th??ng v?
 4.  Võ Th? Ng?c Duyên  Sinh viên C45LGT  ?y viên Ban Ch?p hành
 5.  Lê Th? H?nh  P.T? ch?c - Hành chính & QTTB  ?y viên Ban Ch?p hành
 6.  Phan V?n Hoan  P.Tuy?n sinh & Công tác sinh viên  ?y viên Ban Ch?p hành
 7.  Nguy?n Ng?c Thanh Huy H?c sinh T45?  ?y viên Ban Ch?p hành
 8.  Nguy?n Hoàng Nh?t Sinh viên C45?K  ?y viên Ban Ch?p hành
 9.  Tr?n Th? Thúy  P.Tài chính - K? toán  ?y viên Ban Ch?p hành
M?t s? hình ?nh


(?oàn Ch? t?ch)

(Ban Ki?m phi?u)

(Ban Ch?p hành nhi?m k? c?)

(Trao B?ng khen Thành ?oàn)

(Trao C? th??ng ?oàn kh?i)

(Trao gi?y khen ?oàn kh?i)
Các tin khác