Sinh viên

Th?ng báo thi t?t nghi?p

02:30 | 24/09/2019
Trình ?? cao ??ng ngh? Khóa 42 và cao ??ng Khóa 43

Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II thông báo ??n sinh viên cao ??ng ngh? Khóa 42 và sinh viên cao ??ng Khóa 43 nh? sau:

       1.  Th?i gian thi t?t nghi?p
Sinh viên cao ??ng ngh? Khóa 42 và sinh viên cao ??ng Khóa 43 thi t?t nghi?p t? ngày 30/9/2019 ??n ngày 04/10/2019. (Có l?ch thi c? th?.)

2.  Chi phí thi t?t nghi?p
-       Chi phí thi t?t nghi?p: 360.000 ??ng/sinh viên.
-       Chi phí bìa b?ng t?t nghi?p 50.000 ??ng/sinh viên.    
(Sinh viên n?p ti?n t? ngày ra thông báo ??n tr??c ngày thi t?t nghi?p.)     
3.  Các thông tin c?n thi?t khác      
- Sinh viên n?p 4 t?m hình 3x4 và 4 t?m hình 4x6 (sinh viên nam m?c áo s? mi tr?ng, th?t cà v?t; sinh viên n? m?c áo s? mi tr?ng) ?? làm gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p, b?ng t?t nghi?p.  
- Sinh viên ghi thông tin cá nhân, tên l?p sau t?t c? các t?m hình.  
- Cán b? l?p thu hình c?a l?p mình và n?p v? phòng ?ào t?o – Khoa h?c & ??i ngo?i t? ngày ra thông báo ??n tr??c ngày thi t?t nghi?p.   
Chú ý:
Nh?ng tr??ng h?p hình không ?úng quy ??nh ho?c n?p hình tr? thì phòng m?ào t?o – Khoa h?c & ??i ngo?i s? không nh?n hình c?a sinh viên ?ó


Các tin khác