S? m?ng - T?m nhìn

08:32 | 26/04/2018

S? M?NG

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là n?i ?ào t?o ngu?n nhân l?c có trình ?? Cao ??ng trong l?nh v?c Giao thông ???ng th?y n?i ??a và Hàng h?i trên ph?m vi c? n??c; b?i d??ng ki?n th?c v? pháp lu?t, k? n?ng ngh? nghi?p theo nhu c?u xã h?i; ??ng th?i, t? ch?c nghiên c?u và th?c nghi?m khoa h?c công ngh? ph?c v? cho s? phát tri?n c?a ??t n??c

T?M NHÌN

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II s? tr? thành tr??ng ?ào t?o ngu?n nhân l?c ?áp ?ng yêu c?u phát tri?n và h?i nh?p c?a ??t n??c; T?ng c??ng xây d?ng c? s? v?t ch?t và ngu?n nhân l?c; H??ng ??n các chu?n m?c ?ào t?o ngang t?m v?i các n??c trong khu v?c ASEAN và qu?c t?.

GIÁ TR? C?T LÕI

Nhân b?n - Sáng t?o - N?ng ??ng - N? l?c t?o ra s? khác bi?t.

M?C TIÊU CHI?N L??C

           ??i m?i c? b?n và toàn di?n ??m b?o mang l?i ?i?u ki?n gi?ng d?y và h?c t?p sáng t?o – hi?u qu? – ch?t l??ng; h??ng ??n xây d?ng thành – c? s? giáo d?c ngh? nghi?p b?c Cao ??ng ch?t l??ng cao.