Th?ng tin tuy?n sinh 2019

Cam k?t 100% vi?c làm cho sinh viên h?c trình ?? Cao ??ng

05:29 | 24/11/2019
H?c trình ?? Cao ??ng ?? s?m ra tr??ng và ???c làm c?ng vi?c mình yêu thích

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II cam k?t 100 % vi?c làm ? 15 ngành ?ào t?o hi?n nay g?m: (1) S?a ch?a máy tàu th?y, (2) ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a, (3) K? thu?t xây d?ng, (4) ?i?n công nghi?p, (5) Công ngh? thông tin, (6) K? toán doanh nghi?p, (7) Logistics, (8) Khai thác máy tàu th?y, (9) Tr?c ??a công trình, (10) Xây d?ng công trình th?y, (11) Xây d?ng c?u ???ng b?,  (12) ?i?n công nghi?p,  (13) ?i?u khi?n tàu bi?n, (14) Qu?n tr? m?ng máy tính, (15) Qu?n tr? doanh nghi?p v?a và nh?. 

Ngoài 15 ngành ?ào t?o trên Tr??ng còn ?ào t?o ngành S?a ch?a máy tàu th?y c?p ?? qu?c t? (th?i gian ?ào t?o 3.5 n?m) sau khi t?t nghi?p s? nh?n hai b?ng cao ??ng do Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng Thu? II, Vi?t Nam và H?c vi?n HWK Leipzig, C?ng hòa Liên bang ??c c?p.

Ông Lê V?n M?ng - Tr??ng phòng ?ào t?o Khoa h?c & ??i ngo?i Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II cho bi?t, m?c tiêu ?ào t?o c?a tr??ng là g?n li?n các ho?t ??ng th?c hành t?i doanh nghi?p, ??ng th?i cam k?t 100% vi?c làm cho sinh viên trúng tuy?n. Th?i gian ?ào t?o trình ?? Cao ??ng hi?n nay c?a Tr??ng là 2 n?m, trong ?ó có 1 h?c k? sinh viên s? th?c t?p ki?n t?p t?i doanh nghi?p.

(??i di?n doanh nghi?p trao Quy?t ??nh tuy?n d?ng sinh viên trong L? t?t nghi?p)

Hi?n t?i, Tr??ng h?p tác và liên k?t ?ào t?o v?i các công ty, doanh nghi?p trên ??a bàn TP. H? Chí Minh và các t?nh lân c?n. Nhi?u doanh nghi?p, công ty ký h?p tác v?i tr??ng là ??n v? tin c?y cho sinh viên làm vi?c nh?: Công ty TNHH X?p d? Cái Mép, Công ty Nice Sea , Công ty TNHH DV DX Tân Long, Công ty TNHH MTV Công nghi?p tàu th?y Sài Gòn, Công ty TNHH MTV ?óng và s?a tàu H?i Minh, Công ty Sowatco, Công ty Ng?a bi?n, Công ty Greenline DP, Công ty c? ph?n v?n t?i Hà Tiên, Công ty Vina Logistics… Sinh viên có trách nhi?m tuân th? các ?i?u ki?n, hoàn t?t ch??ng trình theo chu?n ??u ra, tham gia ??y ?? các ch??ng trình k? n?ng và tham gia t?t h?c k? doanh nghi?p do tr??ng t? ch?c. Nhà tr??ng ?ã m?i lãnh ??o các doanh nghi?p làm c? v?n, cùng xây d?ng giáo trình ?ào t?o, k?t h?p ?ào t?o ?? sinh viên ra tr??ng ?áp ?ng yêu c?u th?c t? t? doanh nghi?p.

(Công Ty TNHH X?p d? Cái Mép phát bi?u cam k?t tuy?n d?ng sinh viên sau khi t?t nghi?p)

Ngoàih?c k? doanh nghi?p thì tr??ng còn xây d?ng và tri?n khai ch??ng trình giáo d?c ??nh h??ng vi?c làm cho sinh viên nh?m nâng cao k? n?ng cho sinh viên và ?áp ?ng yêu c?u th?c t? t?i doanh nghi?p nh? ch??ng trình giao l?u doanh nghi?p, tham quan – ki?n t?p t?i doanh nghi?p, ??c bi?t các ho?t ??ng này ??u có s? ?ánh giá và góp ý t? phía doanh nghi?p nh?m giúp sinh viên có ??y ?? k? n?ng ngay sau t?t nghi?p ?? ?ng tuy?n vi?c làm. Cam k?t 100% vi?c làm t? phía nhà tr??ng chính là s? cam k?t sinh viên t?t nghi?p có ??y ?? k? n?ng ngh? nghi?p, k? n?ng m?m và thái ?? thích h?p v?i yêu c?u t? doanh nghi?p.

P.TS&CTSV
Các tin khác