Th?ng tin tuy?n sinh 2019

C? h?i vi?c làm r?ng m? – 100% sinh viên có vi?c làm ngay sau khi ra tr??ng

01:18 | 02/10/2019
Ngành ngh? d? ki?m vi?c làm và m?c thu nh?p khá cao ??i v?i các b?n h?c sinh hi?n nay

Trong nh?ng n?m g?n ?ây s? l??ng PTTN? phát tri?n nhanh c? v? s? l??ng và ch?ng lo?i. Bên c?nh s? phát tri?n nhanh c?a các PTTN? có tr?ng t?i nh? ph?c v? cho nhu c?u ?i l?i, và v?n chuy?n hàng hoá c?a ng??i dân thì ngày càng nhi?u các lo?i ph??ng ti?n có tr?ng t?i, công su?t l?n và trang thi?t b? hi?n ??i ???c ??a vào khai thác d?n ??n s? thi?u h?t nhân l?c ngành S?a ch?a Máy tàu th?y và ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a

Quy ho?ch t?ng th? ngành GTVT ?TN? ??n n?m 2020 ?ã ???c Th? t??ng phê duy?t v?i nh?ng m?c tiêu c? b?n: “?áp ?ng nhu c?u v?n t?i c?a xã h?i v?i ch?t l??ng ngày càng cao, giá thành h?p lý, có kh? n?ng c?nh tranh cao; m? m?t s? các tuy?n v?n t?i nh? tuy?n ven bi?n, tuy?n qu?c t?, tuy?n chuyên container, phát tri?n ??i tàu theo h??ng tr? hoá”. ?ây c?ng chính là c? h?i m? ra ??i v?i ngành S?a ch?a Máy tàu th?y và ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a  nói riêng và v?n t?i ?TN? nói chung.


N?m b?t ???c tình hình nhân l?c, Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là ??n v? ?ào t?o nhân l?c ngành v?n t?i ?TN? tr?ng ?i?m c?ng ?ã h?p tác và liên k?t ?ào t?o theo nhu c?u, chi?n l??c phát tri?n c?a các c?a các công ty. quan tâm ??n vi?c ??nh h??ng vi?c làm c?ng nh? t?o ?i?u ki?n ?? sinh viên tr? thành nh?ng nhân viên th?c th? ngay trong k? th?c t?p. Bên c?nh ?ó, nhà tr??ng còn xây d?ng m?t m?ng l??i liên k?t v?i các doanh nghi?p, m? ra các cu?c h?i th?o, ngày h?i vi?c làm dành cho sinh viên. T?i ?ây, sinh viên s? ???c tìm hi?u v? môi tr??ng làm vi?c, công vi?c c?a chuyên viên, nhu c?u tuy?n d?ng c?a các doanh nghi?p, nh?ng k? n?ng c?n thi?t khi xin vi?c,… ??c bi?t t?i “Ngày h?i vi?c làm”, các b?n sinh viên s? ???c các nhà tuy?n d?ng trao c? h?i khi tham gia các ch??ng trình ph?ng v?n.

Quá trình phát tri?n v?i ?u th? v? ch?t l??ng ?ào t?o thì hàng n?m v?i s? l??ng sinh viên ra tr??ng không ?? cung c?p cho th? tr??ng lao ??ng. ??i ?a s? các sinh viên t?t nghi?p c?a Tr??ng hi?n ?ang ??m nhi?m ch?c danh Thuy?n tr??ng, Máy tr??ng, k? thu?t viên chính và các ch?c danh quan tr?ng trong các công ty….

Theo th?ng kê trong 5 n?m qua, 100% sinh viên ngành S?a ch?a Máy tàu th?y và ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a  ra tr??ng ??u tìm ???c vi?c làm và ?em ??n s? hài lòng ??i v?i các nhà tuy?n d?ng. Có th? th?y con s? 100% sinh viên có vi?c làm trong th?i bu?i tìm vi?c khó kh?n nh? hi?n nay th?t s? là con s? bi?t nói.

Trong t??ng lai nhân l?c ngành S?a ch?a Máy tàu th?y và ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a hi?n v?n còn khan hi?m, vì v?y Nhà tr??ng ph?i t?ng c??ng n?ng l?c ?ào t?o ?? ?áp ?ng h?n n?a nhu c?u v? nhân l?c ngành S?a ch?a Máy tàu th?y và ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a t?o ?i?u ki?n phát tri?n giao thông v?n t?i ???ng th?y n?i ??a.

?ây là nh?ng ngành d? ki?m vi?c làm và m?c thu nh?p khá cao ??i v?i các b?n h?c sinh hi?n nay ?ang ??ng tr??c các ngã r?. Hi v?ng các em s? l?a ch?n ???c ngh? nghi?p ?úng cho b?n thân.
M?I CHI TI?T LIÊN H?

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369