Th?ng tin tuy?n sinh 2019

C?ng ngh? th?ng tin - B? n?o cách m?ng c?ng nghi?p 4.0

12:00 | 16/09/2019
Trong th?i k? h?i nh?p, C?ng ngh? th?ng tin là m?t trong nh?ng ngành m?i nh?n mang ??n s? phát tri?n v??t b?c cho khoa h?c k? thu?t. Chính vì v?y, ngành C?ng ngh? th?ng tin ?? tr? thành m?t ngành h?c “hot” và thu hút r?t nhi?u b?n tr?, ??c bi?t là nh?ng b?n yêu thích máy tính và ?am mê c?ng ngh?.

D??i ?ây là m?t s? lý do t?i sao b?n nên ??ng ký h?c ngành Công ngh? thông tin “NGAY” và “LUÔN”

1.  Thi?u tr?m tr?ng ngu?n nhân l?c ngành CNTT

Báo cáo v? ngành CNTT Vi?t Nam 2018 c?a Vietnamworks cho bi?t, nhu c?u nhân s? ngành CNTT ?ang ? m?c cao nh?t trong l?ch s? v?i g?n 15.000 vi?c làm ???c tuy?n d?ng trong n?m 2018. Theo d? báo c?a Vietnamworks, v?i g?n 70.000 nhân l?c CNTT s? t?t nghi?p t?i các tr??ng trong hai n?m 2018 và 2019,  tuy v?y so v?i nhu c?u tính ??n cu?i n?m 2019, Vi?t Nam s? thi?u kho?ng 80.000 nhân l?c v? CNTT.

Theo B? Thông tin và Truy?n thông, t?i n?m 2020, Vi?t Nam thi?u h?t h?n 400.000 nhân s? IT. Cách m?ng 4.0 t?o nên c?n "khát" nhân l?c CNTT.


2.     Công vi?c n?ng ??ng, sáng t?o

          H?u h?t nhân s? làm vi?c trong ngành công ngh? thông tin ??u là nh?ng ng??i tr? tu?i có hoài bão và ??c m?. Làm vi?c  trong môi tr??ng nh? th?, b?n có th? h?c h?i, phát huy h?t ti?m n?ng và n?ng l?c v?n có ti?m ?n c?a b?n thân. ?ây là môi tr??ng t?t ?? b?n có th? phát tri?n và th? hi?n t?i ?a sáng t?o.

          ??c thù công vi?c c?ng yêu c?u b?n c?n ph?i n?ng ??ng, sáng t?o và ch?u khó tìm tòi nh?ng cái m?i ?? b?t k?p ???c xu h??ng phát tri?n c?a xã h?i.

3. ???c ti?p c?n, h?c h?i các ki?n th?c m?i

Công ngh? thay ??i liên t?c ?òi h?i nh?ng ng??i làm trong l?nh v?c CNTT c?n ph?i nh?y bén, n?ng ??ng và có th? tìm tòi, sáng t?o ra nh?ng th? m?i l? c?ng nh? c?p nh?t các ki?n th?c m?i nh?t v? máy móc, thi?t b? công ngh?. ?? t?ng hi?u su?t h?c t?p và làm vi?c n?ng ??ng, hi?u qu? c?ng nh? sáng t?o h?n b?n c?n c?p nh?t các xu h??ng công ngh? m?i nh?t. ?ó là nh?ng y?u t? m?t công dân th? h? m?i c?n có, ??c bi?t trong th?i ??i 4.0.


4.  Có c? h?i ?? phát huy và kh?ng ??nh mình

Sinh viên t?t nghi?p ngành Công ngh? thông tin có th? làm vi?c trong các công ty, xí nghi?p, tr??ng h?c, b?nh vi?n, các t? ch?c, hi?p h?i,… liên quan ??n các l?nh v?c phát tri?n, s?n xu?t, l?p ráp, s?a ch?a trang thi?t b? ph?n c?ng, chuyên thi?t k?, tri?n khai các gi?i pháp tích h?p v? ph?n c?ng và ph?n m?m và c? nh?ng v?n ?? v? an ninh m?ng nh? virut, hacker,… Th?m chí, b?n có th? là m?t chuyên gia IT t? do, hình m?u ngày càng ???c ?a thích, làm vi?c ??c l?p, không ph? thu?c vào b?t k? c? quan, t? ch?c nào ho?c có th? cùng m?t s? ??ng nghi?p khác l?p ra m?t nhóm hay m?t công ty c?a riêng mình. C? th?, t?t nghi?p ngành Công ngh? thông tin, b?n có th? ??m nh?n các v? trí sau:

·     Tr? thành l?p trình viên ph?n m?m: ng??i tr?c ti?p t?o ra các s?n ph?m ph?n m?m

·      Ki?m duy?t ch?t l??ng ph?n m?m: tr?c ti?p ki?m tra ch?t l??ng các s?n ph?m do l?p trình viên t?o ra

·       Chuyên viên phân tích thi?t k? h? th?ng, qu?n lý d? li?u, qu?n tr? m?ng, k? thu?t ph?n c?ng  máy tính,…

·      Chuyên gia qu?n lý, ?i?u ph?i các d? án công ngh? thông tin

Công ngh? thông tin là m?t trong nh?ng ngành có tính c?nh tranh gay g?t và tính ?ào th?i kh?c li?t. Vì ?ây là m?t l?nh v?c phát tri?n v?i t?c ?? nhanh nh?t và ?òi h?i nhi?u nh?t nh?ng trí tu? siêu vi?t trên th? gi?i. ?? ??ng v?ng ???c trong l?nh v?c này, yêu c?u b?n ph?i n?m v?ng ki?n th?c, thành th?o trong th?c hành c?ng nh? nh?y bén v?i s? thay ??i c?a công ngh?. N?u b?n là ng??i tài n?ng, yêu thích công vi?c và quy?t tâm theo ?u?i l?nh v?c này, b?n có th? v??t qua nh?ng khó kh?n ?ó. H?u h?t nh?ng nhân v?t n?i ti?ng trong ngành Công ngh? thông tin ??u kh?i ??u t? hai bàn tay tr?ng.

M?I CHI TI?T LIÊN H?:

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369

P.TS&CTSV
Các tin khác