Th?ng tin tuy?n sinh 2019

Danh sách sinh viên trúng tuy?n ngành S?a ch?a máy tàu th?y - Trình ?? Cao ??ng - C?p ?? qu?c t?

03:13 | 14/08/2019
Ch??ng trình chuy?n giao t? C?ng hòa Liên bang ??c
TT H? Tên Ngày sinh Th??ng trú Ngành ?ào t?o Ghi chú
1 Lê Tu?n  Anh 24/11/2001 Long An S?a ch?a máy tàu th?y Trúng tuy?n
2 An Ngh?a Shi  Chi 31/3/2001 TP.H? Chí Minh S?a ch?a máy tàu th?y Trúng tuy?n
3 Tr?n Minh  ??ng 7/11/2000 Gia Lai S?a ch?a máy tàu th?y Trúng tuy?n
4 ??ng V?n Danh 17/11/2001 Phú Yên S?a ch?a máy tàu th?y Trúng tuy?n
5 Tr?n Quang  ???c 15/8/2001 Bình Thu?n S?a ch?a máy tàu th?y Trúng tuy?n
6 Nguy?n Ng?c Hi?n 24/4/2001 TP.H? Chí Minh S?a ch?a máy tàu th?y Trúng tuy?n
7 Nguy?n Thái Hoàng 17/12/2001 TP.H? Chí Minh S?a ch?a máy tàu th?y Trúng tuy?n
8 Ph?m Hoàng Khái 01/2/2001 Cà Mau S?a ch?a máy tàu th?y Trúng tuy?n
 9  Hu?nh ??ng  Khôi  24/8/1997 V?nh Long  S?a ch?a máy tàu th?y  Trúng tuy?n 
10 Tr?n Nh?t Minh 23/3/2001 TP.H? Chí Minh S?a ch?a máy tàu th?y Trúng tuy?n
11 Tr?n Thanh Nhã 31/3/2001 TP.H? Chí Minh S?a ch?a máy tàu th?y Trúng tuy?n
12 Bùi Minh Quang 30/9/2000 TP.H? Chí Minh S?a ch?a máy tàu th?y Trúng tuy?n
13 Nguy?n Thanh Thái 29/3/2001 TP.H? Chí Minh S?a ch?a máy tàu th?y Trúng tuy?n
14 Phan ?oàn Anh Thái 01/7/2001 Gia Lai S?a ch?a máy tàu th?y Trúng tuy?n
15 Nguy?n Nh?t Tr??ng 26/10/2000 Long An S?a ch?a máy tàu th?y Trúng tuy?n
16 ??ng Thanh 30/5/2001 Long An S?a ch?a máy tàu th?y Trúng tuy?n
17 Nguy?n Qu?c Tu?n 22/5/2001 Bình Thu?n S?a ch?a máy tàu th?y Trúng tuy?n
Sau khi t?t nghi?p sinh viên s? nh?n ???c hai b?ng Cao ??ng do Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng thu? II và H?c vi?n HWK Leipzig, C?ng hòa Liên bang ??c c?p


M?I CHI TI?T LIÊN H?

PHÒNG TUY?N SINH & CÔNG TÁC SINH VIÊN – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369

Các tin khác