Th?ng tin tuy?n sinh 2019

Danh sách sinh viên trúng tuy?n trình ?? Cao ??ng ngành Logistics

04:52 | 14/08/2019
C?p nh?t ngày 14/8/2019
TT H? Tên Ngày sinh Th??ng trú Ngành ?ào t?o Ghi chú
1 Nguy?n Tr??ng An 28/5/2001 Long An Logistics Trúng tuy?n
2 Phan Th? Qu? Chi 21/5/2001 TP.H? Chí Minh Logistics Trúng tuy?n
3 Hoàng D??ng Thanh Duy 17/10/2001 B?n Tre Logistics Trúng tuy?n
4 ??ng Th? Thu Hà  24/9/2001 Long An Logistics Trúng tuy?n
5 Võ Th? Thanh H?ng 08/6/2001 Long An Logistics Trúng tuy?n
6 Ph?m Duy Khánh 20/12/2000 Long An Logistics Trúng tuy?n
7 Nguy?n Thành Long 28/10/2001 Long An Logistics Trúng tuy?n
8 Tr?n Th? Trà My 24/10/201 Bình Thu?n Logistics Trúng tuy?n
9 H? Th? Hu?nh Nga 11/10/2001 TP.H? Chí Minh Logistics Trúng tuy?n
10 Lê Th? Tô Nguyên 26/7/2001 Trà Vinh Logistics Trúng tuy?n
11 Tr?n Th? Th?o Nhi 20/7/2001 Long An Logistics Trúng tuy?n
12 Nguy?n V?n Phú  14/3/2001 Long An Logistics Trúng tuy?n
13 Bùi Nh?t Sang 05/3/2001 Long An Logistics Trúng tuy?n
14 Lâm Ph??c  Sang 25/9/2000 Long An Logistics Trúng tuy?n
15 Nguy?n Chí Tài 06/6/1996 TP.H? Chí Minh Logistics Trúng tuy?n
16 H? Minh Thu?n 30/8/2001 Long An Logistics Trúng tuy?n
17 Nguy?n Th? M? 10/2/2000 B?n Tre Logistics Trúng tuy?n
18 Cao Th? Hu?nh T? 08/10/2001 Trà Vinh Logistics Trúng tuy?n
19 Lê Th? Ng?c Tuy?n 11/3/2001 Long An Logistics Trúng tuy?n


M?I CHI TI?T LIÊN H?

PHÒNG TUY?N SINH & CÔNG TÁC SINH VIÊN – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369

Các tin khác