Th?ng tin tuy?n sinh 2019

H?c Cao ??ng - Ch?n ?úng ngành, h?c ?úng h??ng - kh?ng lo th?t nghi?p

08:15 | 15/10/2019
Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?? kh?ng ??nh v? trí là ??n v? ?ào t?o ?a ngành, n?i cung c?p ngu?n nhan l?c uy tín, ch?t l??ng, ?áp ?ng yêu c?u c?a doanh nghi?p trong th?i k? h?i nh?p

V?i tâm lý ph?i vào ??i h?c b?ng m?i cách, nhi?u b?n tr? ch?p nh?n h?c ngành h?c mà mình không yêu thích, không ?am mê và v??t quá kh? n?ng tài chính c?a gia ?ình. ?ây c?ng là nguyên nhân ch? y?u d?n ??n tình tr?ng sinh viên b? h?c nhi?u trong nh?ng n?m g?n ?ây, hay tình tr?ng ra tr??ng ch? b?ng ?i?m s?; b?ng c?p là k?t qu? c?a quá trình “nh?i nhét” ki?n th?c. Nhi?u sinh viên ra tr??ng không mu?n làm ho?c không th? làm ngành mình ?ã h?c; nhi?u b?n tr? h?t s?c b?n kho?n khi ?ã t?t nghi?p ??i h?c, ?ành ch?p nh?n làm nh?ng v? trí, nh?ng công vi?c không c?n ??n b?ng ??i h?c.

Nh?ng lý do ch?n h?c Cao ??ng

- Th?i gian ?ào t?o ng?n rút ng?n t? 3 n?m xu?ng còn 2 n?m

- V?i s? ?i?m không ?? ??u vào tr??ng ??i h?c mong mu?n, vi?c ch?n h?c cao ??ng b?n ???c h?c ?úng ngành mình yêu thích, làm ?úng ngh? phù h?p n?ng l?c và s? tr??ng b?n thân.

- Th?i gian h?c ng?n t?o ?i?u ki?n cho b?n phát tri?n ngh? nghi?p s?m, có thu nh?p ??m b?o cho b?n thân và chi phí h?c liên thông ??i h?c; ??ng th?i, ki?n th?c t? th?c ti?n công vi?c giúp vi?c h?c liên thông ??t hi?u qu? cao.

???ng th?y II xây d?ng môi tr??ng h?c t?p th?c ti?n

Tr?i qua h?n 40 n?m xây d?ng phát tri?n, v?i 40.000 sinh viên t?t nghi?p ?ã và ?ang ?óng góp s?c mình trong các ho?t ??ng c?a n?n kinh t?. Nhà tr??ng luôn ??nh h??ng xây d?ng môi tr??ng h?c t?p th?c ti?n, ch? ??ng áp d?ng mô hình ?ào t?o g?n lý thuy?t v?i th?c hành; ??y m?nh vi?c rèn luy?n ph??ng pháp, k? n?ng t? h?c; hình thành môi tr??ng h?c t?p n?ng ??ng, sáng t?o. Nhà tr??ng tích c?c t? ch?c các ho?t ??ng ngo?i khóa, công tác xã h?i, dã ngo?i h?c t?p, các hình th?c câu l?c b?, h?c k? t?i doanh nghi?p, các khóa hu?n luy?n k? n?ng m?m, k? n?ng ngh? nh?m chu?n b? t?t nh?t cho sinh viên tr??c khi ra nh?p th? tr??ng lao ??ng. Ch? ??ng k?t n?i v?i doanh nghi?p, các ??n v? s? nghi?p c? trong ?ào t?o và trong ho?t ??ng h? tr? gi?i quy?t vi?c làm.

???ng th?y II ?ã kh?ng ??nh v? trí là ??n v? ?ào t?o ?a ngành, n?i cung c?p ngu?n nhân l?c uy tín, ch?t l??ng, ?áp ?ng yêu c?u c?a doanh nghi?p trong th?i k? h?i nh?p. Sau khi h?c 2 n?m (4 h?c k?), Sinh viên ???c c?p b?ng c? nhân th?c hành, k? s? th?c hành, ?? ?i?u ki?n gia nh?p th? tr??ng lao ??ng. V?i các b?n Sinh viên có trình ?? chuyên môn t?t, k? n?ng m?m và k? n?ng ngh? nghi?p thu?n th?c, có kh? n?ng s? d?ng ngo?i ng? và tin h?c ?áp ?ng nhu c?u nhà tuy?n d?ng thì kh? n?ng tìm vi?c r?t d? dàng.

M?I CHI TI?T LIÊN H?

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369

Các tin khác