Th?ng tin tuy?n sinh 2019

H?c k? thu?t xay d?ng ? Vi?t Nam, c? h?i vi?c làm Nh?t B?n

01:12 | 24/11/2019
H?c ngành K? thu?t xay d?ng t?i Tr??ng C? GTVT ???ng Thu? II ? TP.HCM, b?n s? có c? h?i sang Nh?t làm vi?c theo ch??ng trình h?p tác ?? ky k?t c?a Nhà tr??ng v?i các nghi?p ?oàn lao ??ng Nh?t B?n.

Trong th?i ??i công nghi?p hoá c?ng thêm th? tr??ng b?t ??ng s?n ?ang ngày càng phát tri?n, ?i?u này c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c nhu c?u v? lao ??ng ngành xây d?ng ngày càng t?ng cao, ??c bi?t là K? s? th?c hành có chuyên môn và nhi?u kinh nghi?m


Theo s? li?u th?ng kê m?i ?ây t?i nhi?u công trình l?n ?ang t?n t?i c?nh lao ??ng là ng??i ch?a qua ?ào t?o, lao ??ng là nông dân làm vi?c. Chính vì th?, nh?ng K? s? th?c hành chuyên ngành Xây d?ng sau khi ra tr??ng r?t có giá và luôn ???c s?n ?ón. ??c bi?t trong ?i?u ki?n h?i nh?p kinh t? qu?c t?, các K? s? th?c hành chuyên ngành xây d?ng có chuyên môn luôn mong mu?n tìm ki?m c? h?i làm vi?c ? các n??c phát tri?n nh?: Nh?t, ??c, M?, Úc… nh?m nâng cao trình ?? và t?ng m?c thu nh?p c?a b?n thân.

Ch??ng trình ?ào t?o xu?t kh?u K? s? xây d?ng ?i Nh?t

N?m ???c th? y?u ?ó, Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng Thu? II là 1 trong nh?ng tr??ng tr?ng ?i?m t?i TP.HCM ?ã và ?ang h?p tác v?i các Doanh nghi?p Nh?t B?n ?? ?ào t?o các K? s? xây d?ng h?c t?i Vi?t Nam và sang Nh?t làm vi?c

Các K? s? th?c hành ngành xây d?ng t?i Tr??ng C? GTVT ???ng th?y II ???c trang b? nh?ng ki?n th?c c? b?n nh?t c?a ngành và ???c th?c hành th?c t? t?i các công trình xây d?ng trong n??c; ???c trang b? các k? n?ng m?m thi?t y?u cho cu?c s?ng nh? k? n?ng giao ti?p, k? n?ng làm vi?c nhóm, k? n?ng so?n th?o v?n b?n, k? n?ng t?ng h?p phân tích, ti?ng Anh…; ???c h?c t?p d??i s? d?n d?t và chia s? c?a các gi?ng viên có chuyên môn và nhi?u kinh nghi?m.

Sau 2 n?m h?c t?p v?i b?ng K? s? th?c hành ngành xây d?ng, ng??i h?c s? có 2 ch?n l?a: m?t là ???c gi?i thi?u ?i làm t?i m?t doanh nghi?p trong n??c, hai là tham gia ch??ng trình ?ào t?o ??c bi?t v? ti?ng Nh?t t? 3-4 tháng.

Khi ??t k? n?ng N3 b?n s? có c? h?i qua Nh?t làm vi?c theo ch??ng trình h?p tác ?ã ký k?t c?a Nhà tr??ng v?i các nghi?p ?oàn lao ??ng Nh?t B?n.

?i?u ki?n làm vi?c và m?c l??ng t?i Nh?t b?n khá h?p d?n. Ngoài m?c l??ng kh?i ?i?m kho?ng t? 40 tri?u ??ng cùng v?i chính sách khuy?n khích lao ??ng ch?t l??ng cao t?i Nh?t b?n, b?n có th? h??ng chính sách di trú và an sinh xã h?i theo tiêu chu?n Nh?t b?n.


M?I CHI TI?T LIÊN H?

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369

Các tin khác