Th?ng tin tuy?n sinh 2019

Khai gi?ng l?p Cao ??ng ch?t l??ng cao ngh? S?a ch?a máy tàu th?y c?p ?? qu?c t?

02:01 | 09/11/2019
Ngày 08/11, t?i Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II ?? di?n ra L? khai gi?ng l?p Cao ??ng ch?t l??ng cao c?p ?? qu?c t? theo Ch??ng trình chuy?n giao t? C?ng hòa Liên bang ??c

D? L? khai gi?ng, có Ông Phan V?n  Duy – Phó C?c Tr??ng C?c ?TN? Vi?t Nam; ThS.Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng b?/ Hi?u tr??ng Nhà tr??ng; Qúy Th?y trong Ban Giám hi?u; Lãnh ??o các phòng khoa; Các doanh nghi?p và s? có m?t c?a 16 sinh viên l?p Cao ??ng ch?t l??ng cao.


 
(Các ti?t m?c v?n ngh? chào m?ng)
Phát bi?u t?i L? khai gi?ng, Ông Phan V?n  Duy – Phó C?c tr??ng C?c ?TN? Vi?t Nam cho bi?t th?c hi?n ch??ng trình ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao ph?c v? phát tri?n kinh t? - xã h?i c?a ??t n??c theo Quy?t ??nh s? 371/Q?-TTg ngày 28/02/2013 c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c phê duy?t ?? án “Chuy?n giao các b? ch??ng trình; ?ào t?o, b?i d??ng giáo viên và cán b? qu?n lý d?y ngh?; ?ào t?o thí ?i?m các ngh? tr?ng ?i?m c?p ?? khu v?c ASEAN, qu?c t?” giai ?o?n 2012-2015; th?c hi?n Quy?t ??nh s? 934/Q?-L?TBXH ngày 18/7/2018 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng Xã h?i phê duy?t K? ho?ch và Quy ??nh ?? t? ch?c ?ào t?o thí ?i?m trình ?? cao ??ng cho 22 ngh? tr?ng ?i?m c?p ?? qu?c t?. Tr??ng Cap ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II ?ã c? 04 Th?y gi?ng viên Khoa Máy – ?i?n tr?c ti?p sang CHLB ??c ti?p thu công ngh? t? phía ??i tác.

(Ông Phan V?n  Duy – Phó C?c tr??ng C?c ?TN? Vi?t Nam phát bi?u)
Ti?p ?ó, th?y Lê V?n M?ng – Tr??ng phòng ?ào t?o – Khoa h?c & ??i ngo?i ??c quy?t ??nh thành l?p l?p và thông báo k? ho?ch ?ào t?o. Theo k? ho?ch, l?p s?a ch?a máy tàu th?y ch?t l??ng cao chu?n CHLB ??c s? ???c ?ào t?o trong 3,5 n?m t? 2019-2023. N?m th? nh?t, ngay trong tháng 11, phía ??c s? c? các chuyên gia sang ki?m tra giám sát, ??ng th?i phía ??c s? ki?m tra xác su?t liên t?c. V? chuy?n giao công ngh? t? xa, m?i tu?n, phía ??c h??ng d?n các sinh viên trong vòng 2h b?ng hình th?c tr?c tuy?n.
(Th?y Lê V?n M?ng – Tr??ng phòng ?ào t?o – Khoa h?c & ??i ngo?i phát bi?u)

Th?y Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng b?/ Hi?u Tr??ng Nhà tr??ng chúc m?ng 16 sinh viên ?ã trúng tuy?n l?p Cao ??ng ch?t l??ng cao c?p ?? qu?c t? theo Ch??ng trình chuy?n giao t? C?ng hòa Liên bang ??c, các em có ch?t l??ng ??u vào t?t, sau khóa h?c s? ???c song b?ng (do CHLB ??c và Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II c?p) ???c cam k?t l??ng kh?i ?i?m t? 10 tri?u ??ng/tháng tr? lên, có c? h?i h?c liên thông, làm vi?c t?i CHLB ??c. 

(Th?y Bùi ?ình Thi?n – Bí th? ??ng b?/ Hi?u Tr??ng Nhà tr??ng t?ng hoa các doanh nghi?p)
Thay m?t cho các b?n sinh viên l?p cao ??ng ch?t l??ng cao ngh? S?a ch?a máy tàu th?y c?p ?? qu?c t? theo Ch??ng trình chuy?n giao t? C?ng hòa Liên bang ??c, sinh viên Tr?n Thanh  Nhã cho bi?t s? không ng?ng ph?n ??u h?c t?p, rèn luy?n, tu d??ng ??o ??c th?t t?t và luôn ch?p hành m?i n?i quy, quy ch? c?a nhà tr??ng ?? không ph? lòng tin c?a các th?y giáo, cô giáo, gia ?ình và b?n bè.

(Các ??i bi?u và sinh viên ch?p hình l?u ni?m)
P.TS&CTSV
Các tin khác