Th?ng tin tuy?n sinh 2019

L?i ích khi h?c t?i tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II

06:46 | 11/02/2019
Sinh viên h?c t?i Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n ???ng th?y II, có nh?ng l?i ích sau

V? n?n t?ng ki?n th?c: ch??ng trình h?c t?i tr??ng tr?ng tâm n?m ? th?c hành, sinh viên ???c d? dàng ti?p xúc v?i các máy móc, thi?t b? công ngh?, k? thu?t hi?n ??i. Trau d?i và nâng cao kh? n?ng th?c hành ki?n th?c chuyên môn, nâng cao tay ngh? v?i th?i gian ?ào t?o ng?n t? 1.5 ??n 2 n?m tùy theo b?c trung c?p hay cao ??ng. V?i th?i l??ng th?c t?p t?i doanh nghi?p dài, sinh viên có th? t? l?a ch?n cho mình n?i th?c t?p v?i m?c l??ng h? tr? và ?i?u ki?n làm vi?c theo mong mu?n. Sau khi t?t nghi?p, sinh viên ra tr??ng ?ã có th? xin ???c vi?c làm ngay l?p t?c v?i nh?ng ki?n th?c th?c ti?n ???c ?ào t?o t? tr??ng.  

(C?u h?c sinh Tr?n M?nh Minh - Trung c?p ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a Khóa 34 - ??i tr??ng ??i tàu Greenline DP)
Nh? v?y, quá trình h?c ???c rút ng?n và kinh nghi?m th?c ti?n ???c nâng cao. K? n?ng và tay ngh? ???c rèn luy?n nhi?u h?n, ki?n th?c không còn là ki?n th?c hàn lâm n?a. Ngoài ra, Nhà tr??ng ?ã có nh?ng chính sác v?i các doanh nghi?p, công ty. ?i?u này góp ph?n t?ng tính th?c ti?n, c?p nh?t nhanh chóng nhu c?u c?a xã h?i, t? ?ó giúp cho ch??ng trình h?c t?p c?a sinh viên ???c sát v?i th?c t? h?n. ?ây là l?i ích ?? d?n ??n ?u ?i?m ti?p theo là c? h?i vi?c làm cho sinh viên h?c t?i tr??ng.

(H?c cao ??ng giúp ng??i h?c ti?t ki?m th?i gian)

V? c? h?i vi?c làm: Nh? có s? k?t n?i ?ào t?o v?i các doanh nghi?p mà ki?n th?c sinh viên nh?n ???c khi h?c tr??ng  vô cùng th?c ti?n, phù h?p v?i nhu c?u c?a th? tr??ng lao ??ng ngày nay. Do ?ó, c? h?i vi?c làm c?a sinh viên r?t cao. Hi?n nay, các công ty, doanh nghi?p hay xí nghi?p ?ã b?t ??u ?òi h?i không nh?ng k? n?ng chuyên môn mà còn b?ng c?p (k? s? th?c hành) và kinh nghi?m làm vi?c.
- V? m?c l??ng thu nh?p: ?ây chính là m?t trong nh?ng b?n kho?n c?a ph? huynh và sinh viên khi ch?n vào tr??ng. Vì nh?ng suy ngh? c? h?u r?ng b?ng c?p cao t?t nhiên s? ???c h??ng l??ng cao và b?ng c?p th?p thì l??ng ít h?n. Nh?ng th?c t? ngày nay, các công ty nhìn nh?n vào kh? n?ng làm vi?c, tay ngh? chuyên môn c?a nhân viên ?? tr? l??ng. N?u b?n là ng??i có b?ng c?p cao nh?ng k? n?ng ngh? nghi?p không có, không th? thành th?o trong vi?c áp d?ng lý thuy?t vào th?c ti?n thì ???ng nhiên b?n v?n ph?i ch?p nh?n x?p sau nh?ng ng??i có tay ngh?, k? n?ng chuyên môn v?ng ch?c mà không có b?ng c?p cao.


(Nga?y hô?i h???ng nghiê?p ta?i tr???ng)
Vì th?, ph? huynh và h?c sinh nên yên tâm v? v?n ?? l??ng b?ng. Nhi?u b?n sinh viên sau khi t?t nghi?p ra tr??ng nh?n m?c l??ng lên ??n 10.4 tri?u ??ng cùng các ch? ?? khác nh?: ti?n ?n, b?i d??ng ch?c v?, ngh? phép, ?óng b?o hi?m theo quy ??nh c?a nhà n??c…(theo s? li?u 6 tháng ??u n?m 2019 c?a Công ty C? ph?n V?n t?i Hà Tiên và t?ng Công ty C? ph?n ???ng sông mi?n Nam là nh?ng ??n v? ?ang ký h?p ??ng ??t hàng ?ào t?o v?i Tr??ng). Nh? v?y, vi?c tr? l??ng hay các phúc l?i cho nhân viên ?ã không còn d?a trên b?ng c?p gi?y t? n?a mà d?a trên kh? n?ng, ki?n th?c th?c s? c?a nhân viên ? m?c nào.

Ngoài ra Sinh viên v?n có c? h?i ???c h?c t?p và làm vi?c trong môi tr??ng n?ng ??ng. Giao l?u, m? r?ng m?i quan h? v?i b?n bè. Tho?i mái tham gia các ho?t thi?n nguy?n hay công tác xã h?i giúp ích cho c?ng ??ng. Mài gi?a kh? n?ng t? h?c là ?i?u hi?n nhiên vì ? b?t kì môi tr??ng h?c nào c?ng yêu c?u ng??i h?c có kh? n?ng t? h?c. 


(Sinh viên t?t nghi?p)

M?t v?n ?? c?ng ???c khá nhi?u b?n tr? c?ng nh? ph? huynh h?c sinh lo l?ng khi ch?n h?c tr??ng ?ó chính là b?ng c?p. Nhi?u ng??i lo ng?i vi?c không có b?ng ??i h?c thì không ???c công nh?n. Th?t ra, v?i b?ng k? s? th?c hành và vi?c rèn luy?n k? n?ng tay ngh? t?t m?i th?c s? là ?i?u quan tr?ng nh?t trong môi tr??ng vi?c làm hi?n nay, ?i?u này không ph? thu?c b?n h?c tr??ng nào c?. Tuy nhiên, n?u mu?n nâng cao trình ??, sinh viên có th? ??ng kí h?c liên thông lên b?c ??i h?c t?i tr??ng.
M?I CHI TI?T LIÊN H?

Phòng tuy?n sinh – Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, P.Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028. 37850 277 – 0908 385 369

Website: fttgolf.com

Các tin khác