Th?ng tin tuy?n sinh 2019

Ly do nên h?c Cao ??ng m?c dù th?a ?i?m vào ??i h?c trong th?i ??i C?ng nghi?p 4.0

12:19 | 24/11/2019
Hi?n nay, l??ng kh?i ?i?m c?a sinh viên t?t nghi?p trình ?? Cao ??ng kh?ng thua c? nhan ??i h?c nên tam ly tr?ng b?ng c?p ph?i nh??ng ch? cho c?ng vi?c theo nhu c?u c?a x? h?i

Theo báo cáo c?a B? Lao ??ng – Th??ng binh và Xã h?i, hi?n nay c? n??c có kho?ng 126.900 c? nhân ??i h?c, th?c s? th?t nghi?p.

“Không h?c ??i h?c, ch?n h?c cao ??ng ?? ???c rèn luy?n k? n?ng ngh?”. Em Nguy?n Thanh Thái (H.C?n Gi? - TP.HCM) ?ã t?t nghi?p THPT v?i 19.5 ?i?m, có r?t nhi?u cánh c?a ??i h?c r?ng m? nh?ng em ?ã quy?t ??nh h?c ngành Cao ??ng S?a ch?a máy tàu th?y (C?p ?? qu?c t?) t?i Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II v?i ba lý do:

Th? nh?t, em ?ã th?y ???c r?t nhi?u ng??i t?t nghi?p ??i h?c th?t nghi?p, s?ng ph? thu?c vào gia ?ình và c?ng có r?t nhi?u ng??i h?c t?i Cao ??ng sau khi t?t nghi?p không nh?ng có vi?c làm t?t mà còn có c? h?i làm vi?c t?i n??c ngoài. T? ?ó, h? có th? tích l?y v?n v? làm ch? c? s? s?n xu?t, kinh doanh.

Th? hai, ?i?u quan tr?ng là h?c Cao ??ng th?i gian ???c rút ng?n và h?c phí c?ng th?p h?n nhi?u so v?i h?c ??i h?c và th? tr??ng lao ??ng luôn c?n nhân viên k? thu?t, nh?ng ng??i th? lành ngh?.

Th? ba, Sau khi t?t nghi?p sinh viên s? nh?n ???c hai b?ng Cao ??ng do Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng thu? II và H?c vi?n HWK Leipzig, C?ng hòa Liên bang ??c c?p. ?ó là lý do em theo h?c t?i Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng thu? II.

(Các Gi?ng viên Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?ang t?p hu?n t?i CHLB ??c)
B?n Thanh Thái còn cho bi?t thêm ngày x?a th?i c?a ba m? ???c h?c ??i h?c là r?t khó, nên gia ?ình em khuyên em h?c ??i h?c nh?ng em ?ã thuy?t ph?c ba m? t? nh?ng tr??ng h?p các anh, ch? g?n nhà t?t nghi?p ??i h?c nh?ng th?t nghi?p ? nhà, ho?c buôn bán… Cu?i cùng, ba m? c?ng ??ng ý v?i quy?t ??nh c?a em, t?o ?i?u ki?n ?? em ???c h?c ngành S?a ch?a máy tàu th?y (C?p ?? qu?c t?)  mình yêu thích. ??i v?i em, ch? khi ???c ch?n ngành yêu thích thì m?i có ?am mê h?c t?p, ham h?c h?i và rèn luy?n k? n?ng tay ngh?. Theo em, t? duy tr?ng b?ng c?p ?ã không còn phù h?p trong xã h?i hi?n nay.

T? s? ?am mê, không ng?ng h?c t?p m?i có s? sáng t?o. Doanh nghi?p c?n ng??i làm vi?c hi?u qu? h?n ng??i có b?ng c?p cao nh?ng n?ng su?t lao ??ng th?p. Dân t?c ta có truy?n th?ng hi?u h?c nh?ng th?c t? hi?n nay xã h?i th?a th?y nh?ng thi?u th?. Khi quy?t ??nh h?c ngành, ngh? gì chúng ta c?n ph?i tính toán d?a nguyên t?c chi phí và l?i ích ??u t? cho giáo d?c, xem xét chi phí ??u t? h?c t?p, th?i gian, công s?c c?a mình ph?i ?ánh ??i s? giúp chúng ta có ???c cu?c s?ng t?t h?nTrong th?i ??i công nghi?p 4.0, ??i v?i nh?ng ngành k? thu?t, ?òi h?i chúng ta ph?i có t? duy “h?c ngh? tr??c, h?c ??i h?c sau” ?? có tay ngh?, k? n?ng v?ng vàng trong công vi?c.

P.TS&CTSV


Các tin khác