Th?ng tin tuy?n sinh 2019

Th?ng báo tuy?n sinh b? sung trình ?? Cao ??ng chính quy n?m 2019

01:32 | 24/09/2019
Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II th?ng báo tuy?n sinh b? sung trình ?? Cao ??ng chính quy n?m 2019

1.       ??i t??ng: T?t nghi?p THPT.

2.       Hình th?c: Xét tuy?n trên ph?m vi toàn qu?c.

3.       Th?i gian ?ào t?o: 2 n?m.

4.       Ngành ?ào t?o:

Stt

Ngành

H?c phí/

01 h?c k?

Ghi chú

1

?i?u khi?n tàu bi?n (*)

4.250.000?

 

 

 

???c h? tr?

 70% h?c phí

2

?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a (*)

4.250.000?

3

S?a ch?a máy tàu th?y (*)

4.250.000?

4

Khai thác máy tàu th?y (*)

4.250.000?

5

Xây d?ng c?u ???ng b? (*)

4.250.000?

6

K? thu?t xây d?ng (*)

4.250.000?

7

Xây d?ng công trình th?y (*)

4.250.000?

8

Tr?c ??a công trình

4.250.000?

 

9

?i?n công nghi?p

4.250.000?

 

10

?i?n t? công nghi?p

4.250.000?

 

11

Qu?n tr? m?ng máy tính

4.250.000?

 

12

 Công ngh? thông tin

4.250.000?

 

13

Qu?n tr? doanh nghi?p v?a và nh?

3.550.000?

 

14

 K? toán doanh nghi?p

3.550.000?

 

15

 Logistics

3.550.000?

 


       5.      
Quy?n l?i c?a sinh viên

-         H?c liên thông lên ??i h?c t?i tr??ng.

-         H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c.

-         T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo quy ??nh.

-         H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i.

-         Gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p.

-         Nhà n??c h? tr? h?c phí theo Ngh? ??nh 86/2015/N?-CP c?a Chính ph?.

6.          H? s? g?m:

-       01 Phi?u ??ng ký xét tuy?n và S? y?u lý l?ch (theo m?u);

-       01 B?n sao h?c b? (có ch?ng th?c);

-       01 Gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p ho?c b?n sao b?ng THPT (có ch?ng th?c);

-       01 B?n sao Gi?y khai sinh;

-       01 B?n sao Gi?y ch?ng nh?n thu?c ??i t??ng ?u tiên (n?u có);

-       02 ?nh (2x3) (ghi rõ h? tên sau ?nh).

 

M?I CHI TI?T LIÊN H?

PHÒNG TUY?N SINH & CÔNG TÁC SINH VIÊN TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh.

Website: fttgolf.com

HOTLINE: (028) 37 850 277 – 0908 385 369 (Th?y Ng?).


Các tin khác