Th?ng tin tuy?n sinh 2019

T?t nghi?p THPT b?n có c? h?i nh?n m?c l??ng lên ??n 30 tri?u ??ng/01 tháng

01:19 | 05/09/2019
???c h? tr? 100% h?c phí ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II

Công ty c? ph?n Vina Logistics là ??n v? chuyên cung c?p các d?ch v? v? logistic, d?ch v? khai thác c?ng, khai thác b?n phao, v?n t?i th?y n?i ??a b?ng tàu kéo và xà lan …và các d?ch v? liên quan.

Do nhu c?u m? r?ng ho?t ??ng và h??ng ??n m?c tiêu  tr? thành ??n v? cung c?p d?ch v? v?n t?i và x?p d? ???ng th?y n?i ??a chuyên nghi?p hàng ??u t?i Vi?t Nam, Công ty Vina Logistic c?n tuy?n các v? trí thuy?n viên ?? làm vi?c trên các tàu và ph??ng ti?n th?y c?a công ty

          S? l??ng: 20 ng??i

          M?c l??ng: t? 11 ??n 30 tri?u ??ng/01 tháng

          Ngành ?ào t?o: ?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a và S?a ch?a máy tàu th?y

         Trong th?i gian ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II  sinh viên ???c h? tr? 100% h?c phí. 

 M?I CHI TI?T LIÊN H?

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG C? GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369

Các tin khác