Th?ng tin tuy?n sinh 2019

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II kí k?t doanh nghi?p ??nh h??ng ?ào t?o

05:32 | 17/11/2019
Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II ?? và ?ang th?c hi?n t?t th?c tr?ng th?t nghi?p c?a x? h?i, t?o ???c ni?m tin v?i h?c sinh, ph? huynh.

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II tri?n khai chi?n l??c ?ào t?o theo ??nh h??ng ??u ra, liên k?t ch?t ch? v?i doanh nghi?p trong quá trình ?ào t?o ?? gi?i quy?t 100% vi?c làm. B??c ??u ?ã t?o ???c thành công trong xu th? phát tri?n c?a qu?c gia và h?i nh?p qu?c t?.

T?t nghi?p không xin ???c vi?c là v?n ?? nh?c nh?i c?a toàn xã h?i, trong khi tình tr?ng th?t nghi?p v?n ti?p t?c gia t?ng. M?t s? l??ng không nh? sau khi t?t nghi?p ??i h?c ?ã ??m nh?n các công vi?c không c?n b?ng c?p, làm công nhân ho?c làm các công vi?c không c?n ??n trình ?? ??i h?c ?ang d?n không còn xa l?. Tâm lý ph?i h?c ??i h?c ?ã d?n thay ??i trong nh?n th?c c?a các b?n h?c sinh và ph? huynh. Nên vi?c l?a ch?n ngành ngh? ?? b?o ??m sau khi ra tr??ng có th? s?ng b?ng ngh? mình yêu thích ?ang hình thành trong các quy?t ??nh c?a các b?n h?c sinh.

(Doanh nghi?p tuy?n d?ng tr?c ti?p sinh viên t?i L? t?t nhi?p)
?ào t?o ch?a ?áp ?ng ???c nhu c?u nhân l?c c?a xã h?i. Trong khi ?ó các doanh nghi?p ?ang c?n r?t nhi?u lao ??ng làm ???c ngh? ?ã qua ?ào t?o t?i các tr??ng nh?ng không ?áp ?ng ???c yêu c?u. Hi?u rõ tình tr?ng ?ó, Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II v?i ??nh h??ng ?ào t?o g?n v?i th? tr??ng lao ??ng ?ã và ?ang gi?i quy?t t?t v?n ?? c?p bách c?ng là n?i lo l?ng c?a các b?c ph? huynh, h?c sinh, ??ng th?i ?áp ?ng ???c các yêu c?u c?a doanh nghi?p.

Nh?ng ngành ngh?: ?i?n công nghi?p, K? toán doanh nghi?p, Công ngh? thông tin, K? thu?t xây d?ng… v?n r?t khó ki?m vi?c sau khi ra tr??ng; nh?ng v?i cách làm c?a nhà tr??ng ?ã gi?i quy?t r?t t?t vi?c tìm ki?m vi?c làm cho sinh viên nh?ng ngành ngh? này. Hi?n t?i s? l??ng sinh viên ra tr??ng không ?? ?? cung c?p cho các doanh nghi?p là ??i tác c?a nhà tr??ng. Vi?c k?t h?p ch?t ch? v?i doanh nghi?p trong quá trình ?ào t?o, t? ch?c các bu?i h?i th?o chuyên ?? th?c t?, t? ch?c các ngày h?i vi?c làm, b? sung k? n?ng m?m và các ch?ng ch? Ngo?i ng?, Tin h?c...; ??a thông tin v? nhu c?u tuy?n d?ng ??n v?i sinh viên, c?ng nh? cung c?p thông tin c?a các ?ng viên ??n doanh nghi?p.

(Gi?y ch?ng nh?n ??t trung tâm giáo d?c ngh? nghi?p theo chu?n CHLB ??c)

Nhà tr??ng ?ã ??u t? x??ng th?c hành hi?n ??i, trang thi?t b? hu?n luy?n, phòng mô ph?ng ??t tiêu chu?n qu?c t?, s? d?ng ch??ng trình ?ào t?o ngh? chu?n khu v?c, ??i ng? gi?ng viên lâu n?m kinh nghi?m và ???c ?ào t?o, t?p hu?n t?i n??c ngoài, qu?n lý ch?t l??ng theo tiêu chu?n ISO 9001-2008. ???c th?c t?p t?i các doanh nghi?p là ??i tác c?a nhà tr??ng, t? ?ó sinh viên có ?i?u ki?n ti?p c?n, th?c hành trên nh?ng thi?t b? th?c t?, c?ng c? bài h?c, nh? ?ó sau khi t?t nghi?p, sinh viên có nhi?u c? h?i ???c các doanh nghi?p tuy?n d?ng ngay.

L?a ch?n ngh? nghi?p, ??nh h??ng cho t??ng lai luôn là ch? ?? mà b?t c? h?c sinh nào c?ng quan tâm. H?c ngh? gì, h?c ? ?âu, h?c nh? th? nào? V?i chi?n l??c ?ào t?o ??nh h??ng, b?o ??m ??u ra,  ?ã và ?ang th?c hi?n t?t th?c tr?ng th?t nghi?p c?a xã h?i, t?o ???c ni?m tin v?i h?c sinh, ph? huynh.

Tr??ng Cao ??ng Giao Thông V?n T?i ???ng Th?y II

S? 33, ???ng ?ào Trí, P.Phú M?, Q.7, TP.H? Chí Minh

Hotline: (08) 3785 0277 – 0908 385 369

Web: 

P.TS&CTSV


Các tin khác