Th?ng tin tuy?n sinh 2019

Tuy?n sinh h?n 1.000 sinh viên ?ào t?o 22 ngh? ch?t l??ng cao theo tiêu chu?n c?a ??c

02:25 | 01/09/2019
T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p th?ng báo v? vi?c tuy?n sinh và t? ch?c ?ào t?o 22 ngh? ch?t l??ng cao c?p ?? qu?c t? theo các b? ch??ng trình chuy?n giao t? C?ng hòa Liên bang ??c.

Th?c hi?n ch??ng trình ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao ph?c v? phát tri?n kinh t? - xã h?i c?a ??t n??c theo Quy?t ??nh s? 371/Q?-TTg ngày 28/02/2013 c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c phê duy?t ?? án “Chuy?n giao các b? ch??ng trình; ?ào t?o, b?i d??ng giáo viên và cán b? qu?n lý d?y ngh?; ?ào t?o thí ?i?m các ngh? tr?ng ?i?m c?p ?? khu v?c ASEAN, qu?c t?” giai ?o?n 2012 - 2015; th?c hi?n Quy?t ??nh s? 934/Q?-L?TBXH ngày 18/7/2018 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng - Th??ng binh và Xã h?i phê duy?t K? ho?ch và Quy ??nh ?? t? ch?c ?ào t?o trình ?? cao ??ng cho 22 nghê? tro?ng ?iê?m câ?p ?ô? qu?c t?, T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p thông báo v? vi?c tuy?n sinh và t? ch?c ?ào t?o thí ?i?m 22 ngh? ch?t l??ng cao c?p ?? qu?c t? theo các b? ch??ng trình chuy?n giao t? C?ng hòa Liên bang ??c nh? sau:

Tuy?n sinh v?i s? l??ng: 1.056 sinh viên, t? ch?c thành 66 l?p t?i 45 tr??ng cho 22 ngh?.

??a ?i?m tuy?n sinh: Các ??a ph??ng trong c? n??c ho?c m?t s? t?nh/thành ph? theo vùng tuy?n sinh c?a tr??ng ???c l?a ch?n ?ào t?o thí ?i?m.

Hình th?c tuy?n sinh: Xét tuy?n ho?c thi tuy?n.

Yêu c?u sinh viên d? tuy?n:

??m b?o ?? tiêu chu?n theo quy ??nh chung ??i v?i ng??i tham gia h?c ngh? trình ?? cao ??ng nh? ?? tu?i; s?c kho?; không trong th?i gian b? truy c?u trách nhi?m hình s?;

T?t nghi?p trung h?c ph? thông ho?c t??ng ???ng, có h?nh ki?m t? khá tr? lên, ?u tiên l?a ch?n nh?ng h?c sinh có k?t qu? h?c t?p c?a n?m l?p 12 trung h?c ph? thông có k?t qu? h?c t?p t? khá tr? lên;

?u tiên nh?ng sinh viên có trình ?? ngo?i ng?, sinh viên thu?c di?n chính sách.

V? ngôn ng? gi?ng d?y, h?c t?p: Ngôn ng? gi?ng d?y b?ng ti?ng Vi?t. Trong quá trình h?c chuyên môn ngh? sinh viên h?c ngo?i ng? (ti?ng ??c ho?c ti?ng Anh) ?? ??n khi k?t thúc khóa ph?i ??t ???c trình ?? t?i thi?u B1 theo khung tham chi?u trình ?? ngo?i ng? chung châu Âu (CEFR - Common European Framework of Reference) ho?c t??ng ???ng.

Ch??ng trình ?ào t?o và th?i gian khóa h?c: Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? cao ??ng c?a 22 ngh? tr?ng ?i?m c?p ?? qu?c t? ?ã ???c phê duy?t theo Quy?t ??nh s? 926/L?TBXH ngày 18/7/2018, m?i ngh? ???c thi?t k? g?m 2 ph?n: Các môn h?c chung theo quy ??nh c?a Vi?t Nam và ph?n chuyên môn là b? ch??ng trình ???c chuy?n giao t? ??c.

Th?i gian khóa h?c: T? 3 ??n 3,5 n?m, tùy theo t?ng ngh?.

B?ng c?p sau khi t?t nghi?p, sinh viên hoàn thành ch??ng trình ?ào t?o, sinh viên ???c ?ánh giá k?t qu? ??u ra, ??t yêu c?u s? ???c c?p 2 b?ng: 1 b?ng t?t nghi?p cao ??ng c?a Vi?t Nam do tr??ng t? ch?c ?ào t?o c?p; 1 b?ng t?t nghi?p c?a ??c (t??ng ???ng v?i trình ?? B?c 4 theo Khung trình ?? Qu?c gia ??c).
Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là 1 trong 45 tr??ng trên c? n??c ???c 
B? Lao ??ng - Th??ng binh và Xã h?i l?a ch?n và giao t? ch?c ?ào t?o trình ?? cao ??ng cho Ngh? S?a ch?a máy tàu th?y câ?p ?ô? qu?c t?

M?I CHI TI?T LIÊN H?

PHÒNG TUY?N SINH & CÔNG TÁC SINH VIÊN – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369

Các tin khác