Th?ng tin tuy?n sinh 2019

Tuy?n sinh ngành S?a ch?a máy tàu th?y ch?t l??ng cao c?p ?? qu?c t? theo ch??ng trình chuy?n giao t? CHLB ??c

01:03 | 15/08/2019
Sau t?t nghi?p sinh viên s? nh?n ???c 01 b?ng t?t nghi?p cao ??ng do Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng v?n t?i ???ng th?y II c?p và 01 b?ng t?t nghi?p c?a C?ng hòa Liên bang ??c c?p.

M?I CHI TI?T LIÊN H?

PHÒNG TUY?N SINH & CÔNG TÁC SINH VIÊN – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369

Các tin khác