Th?ng tin tuy?n sinh 2019

Tuy?n sinh trình ?? Cao ??ng c?p ?? qu?c t? ngh? S?a ch?a máy tàu th?y

01:03 | 16/08/2019
Theo ch??ng trình chuy?n giao t? C?ng hòa Liên bang ??c

Tri?n khai ?ào t?o ngh? tr?ng ?i?m c?p ?? qu?c t? theo ch??ng trình chuy?n giao t? C?ng hòa Liên bang ??c, Tr??ng Cao ??ng Giao thông v?n t?i ???ng th?y II thông báo tuy?n sinh trình ?? Cao ??ng, nh? sau:

1.   Ngh? ?ào t?o và ch? tiêu:

-      Ngh? ?ào t?o: S?a ch?a máy tàu th?y

-      Ch? tiêu: 16 sinh viên/01 l?p

2.   ??i t??ng và hình th?c tuy?n sinh:

-     ??i t??ng tuy?n sinh: T?t nghi?p THPT ho?c t??ng ???ng và có ?i?m trung bình 03 môn Toán, Lý, Anh t? 6.0 ?i?m tr? lên (???c ghi trong h?c b? n?m l?p 12)

-     Hình th?c tuy?n sinh: Xét tuy?n trên ph?m vi toàn qu?c

3.  Th?i gian ?ào t?o: 3.5 n?m

4.  Quy?n l?i c?a Sinh viên

-       T?m hoãn ngh?a v? quân s? theo quy ??nh.

-       H? tr? vay v?n h?c t?p t? Ngân hàng chính sách xã h?i.

-       H??ng ch? ?? h?c b?ng khuy?n h?c.

-     Sau khi t?t nghi?p sinh viên s? nh?n ???c hai b?ng Cao ??ng do Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng thu? II và H?c vi?n HWK Leipzig, C?ng hòa Liên bang ??c c?p.

-       ???c gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p.

5.  Chi phí h?c t?p:

N?i dung

Thành ti?n

Ghi chú

H?c phí  (h?c k? 05 tháng)

4.250.000?

 ?óng

khi làm th? t?c nh?p h?c

Ti?n b?o hi?m y t?

(t? tháng 10/2019 ??n tháng 12/2020)

704.000?

Ti?n b?o hi?m tai n?n (01 n?m)

30.000?

T?ng c?ng

4.984.000?

 

6.     H? s? g?m:

            -       01 Phi?u ??ng ký xét tuy?n và S? y?u lý l?ch (theo m?u);
 -       01 B?n sao h?c b? (có ch?ng th?c);
 -       01 Gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p ho?c b?n sao b?ng THPT (có ch?ng th?c);
         -       01 B?n sao Gi?y khai sinh;
         -       01 B?n sao Gi?y ch?ng nh?n thu?c ??i t??ng ?u tiên (n?u có);
         -       02 ?nh (2x3) (ghi rõ h? tên sau ?nh).

7.    Th?i gian và ??a ?i?m nh?n h? s?:

-       Th?i gian nh?n h? s?: T? ngày ra thông báo ??n 30/08/2019.

-       ??a ?i?m n?p h? s?: Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II  (33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh).

-       Th?i gian nh?p h?c: Ngày 03/09/2019  (th? 3).

M?I CHI TI?T LIÊN H?:

PHÒNG TUY?N SINH & CÔNG TÁC SINH VIÊN – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850277 - Hotline: 0908.385.369

Các tin khác