Th?ng tin tuy?n sinh 2019

T?i sao nên l?a ch?n Cao ??ng ho?c Trung c?p

04:17 | 20/09/2019
Ho?c Cao ???ng ho?c Trung ca?p la? b???c ?i nê?n ta?ng va?o ???i

Hi?n nay có r?t nhi?u con ???ng ?? vào ??i, th? nh?ng khi h?t c?p III h?u nh? các b?n tr? ??u tr?n tr? v?i câu h?i  "Làm sao ?? vào ???c ??i h?c". R?t nhi?u ng??i trong s? ?ó v?n bi?t r?ng còn r?t nhi?u con ???ng khác ?? chu?n b? cho t??ng lai, nh?ng r?i ch?ng ai dám t? tin ?i nh?ng con ???ng khác, t?t c? ??u ?? d?n vào m?t con ???ng duy nh?t: “h?c ?? vào ??i h?c” và cu?i cùng c?m th?y m?t m?i vì ph?i g?ng mình ch?y theo ng??i khác trong khi ?i?u ki?n và n?ng l?c c?a mình không ?áp ?ng ???c.

M?i n?m c? n??c có hàng tri?u thí sinh tham d? các k? thi tuy?n sinh vào các tr??ng ??i h?c, th? nh?ng con s? ??u ch? chi?m kho?ng 1/3, v?y thì s? thí sinh còn l?i s? ra sao? Thi ?? vào ??i h?c không ph?i là con ???ng duy nh?t c?a m?t h?c sinh. N?u không ?? n?ng l?c, b?n có th? h?c trung c?p hay cao ??ng. ?ây c?ng là nh?ng n?i ?ào t?o nhân l?c cho ??t n??c. Th?c t? cho th?y, có bi?t bao ng??i ?ã t?o d?ng s? nghi?p mà không c?n ??n t?m b?ng ?H. Không ph?i c? h?c gi?i, b?ng c?p cao là s? thành công trong công vi?c, s? nghi?p

C? h?i không nh?t thi?t là mình ph?i ??t ???c nh?ng th? gi?ng ng??i khác ??t ???c. Không vì ng??i ta ?? ??i h?c, mình c?ng ph?i ?? ??i h?c m?i g?i là có c? h?i. Ph?n l?n do quan ni?m c?a xã h?i, áp l?c b?i k? v?ng c?a cha m? và s? h??ng nghi?p ch?a ??y ?? nên chúng ta hoang mang khi ph?i l?p nghi?p trên con ???ng không mang tên ??i h?c trong khi th?c s? v?n còn r?t nhi?u con ???ng cho b?n.

B?n hoàn toàn có th? th?y ngoài th?c t? r?ng có r?t nhi?u ng??i ??u ?H, có b?ng c?p, h?c l?c t?t nh?ng v?n khó xin vi?c, khi ?i làm thì l?i r?t ch?t v?t v?i công vi?c và m?c thu nh?p không cao. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng có th? th?y hàng tr?m, hàng ngàn t? phú, tri?u phú, nh?ng v? giám ??c không có b?ng ?H, th?m chí là trình ?? h?c v?n r?t th?p trên kh?p th? gi?i c?ng nh? ngay ? Vi?t Nam nh?ng ?ã thành công. ? Vi?t Nam, có th? ?i?m m?t 5 t? phú không h?c ??i h?c là ông ?oàn Nguyên ??c (ch? t?ch Hoàng Anh Gia Lai) v?i tài s?n h?n 7.000 t? ??ng c? phi?u, ông Lê Ph??c V? (ch? t?ch T?p ?oàn Hoa Sen), ông D??ng Ng?c Minh (ch? t?ch Th?y s?n Hùng V??ng, bà Chu Th? Bình - Phó Ch? t?ch kiêm Phó T?ng giám ??c T?p ?oàn Th?y s?n Minh Phú và bà Nguy?n Th? Nh? Loan - Ch? t?ch H?QT - T?ng giám ??c công ty Qu?c C??ng Gia Lai….

?H ch? là m?t trong r?t nhi?u con ???ng ?i ??n ?ích thành công ch? không ph?i là duy nh?t. Tr??t ?H hay h?c hành kém c?i không có ngh?a là b?n c?ng kém c?i. M?i m?t con ng??i có m?t t? ch?t riêng và m?t trong nh?ng t? ch?t ?ó là có phù h?p v?i con ???ng h?c hành hay không? Ng??i nào có t? ch?t d? thành công trong h?c hành, h? có th? tr? thành nhà khoa b?ng, nhi?u b?ng c?p và ch?n con ???ng vào ??i h?c; b?n không có t? ch?t h?c hành, b?n có th? làm cán b? k? thu?t, chuyên viên, … Không thành danh c?ng thành nhân, ??ng phân bi?t sang hèn cao th?p mà ch?n ngh?; nên tùy nghi theo hoàn c?nh th?c t?, kh? n?ng th?t s? và s? thích c?a mình ?? v?ng b??c trên con ???ng ?ã ch?n.

Hãy suy ngh? th?t k? v? con ???ng mà mình s? ch?n l?a khi chu?n b? vào ??i. Có c?n ph?i vào ??i h?c b?ng m?i giá? L?a ch?n h??ng ?i ?úng có ý ngh?a quy?t ??nh k?t qu? ph?n ??u c?a c? cu?c ??i sau này. Vi?c l?a ch?n con ???ng vào ??i h?c hay các tr??ng cao ??ng, trung c?p… là tùy thu?c vào trình ?? h?c l?c, n?ng khi?u b?n thân c?ng nh? hoàn c?nh kinh t? c?a gia ?ình.

Tóm l?i, ??i h?c không ph?i là con ???ng duy nh?t ?? b??c vào ??i. Các b?n ??ng vì áp l?c, b?ng m?i cách, v?i m?i giá ?? có m?t ? m?t tr??ng ??i h?c nào ?ó b?t ch?p nó có phù h?p v?i tính cách, s? tr??ng và n?ng l?c th?t s? c?a mình hay không (nh?t là ??i v?i các b?n có hoàn c?nh kinh t? khó kh?n và h?c l?c ? m?c v?a ph?i). Vì v?y, hãy xác ??nh cho mình m?t h??ng ?i ?úng ??n và phù h?p, bình tâm suy xét, l?a ch?n c? h?i phát tri?n cho mình v?i các k? n?ng mà th? tr??ng lao ??ng c?n ?? s?n sàng hòa nh?p vào xã h?i bên ngoài.

Hi?n nay, không nh?ng HS v?a h?c xong ch??ng trình c?p 3 mà không ít các b?n sinh viên sau khi t?t nghi?p ??i h?c ? các ngành tài chính, ngân hàng và nhi?u ngành ???c cho là “hot” ?ã và ?ang r?i vào tình tr?ng th?t nghi?p nên b?t bu?c ph?i h?c thêm 1 ngh? ?? ki?m vi?c (Theo th?ng kê c?a Vi?n Khoa h?c lao ??ng và xã h?i n?m 2018 có kho?ng 237 nghìn ng??i có trình ?? ??i h?c th?t nghi?p). Tình hình hi?n nay t?m b?ng ??i h?c c?ng m?t d?n giá tr?, nó không th? ??m b?o cho b?n m?t công vi?c nh? ý sau khi ra tr??ng. Chính vì v?y, hình th?c ?ào t?o trình ?? cao ??ng và trung c?p ? các tr??ng có uy tín, có b?ng c?p ???c ch?ng nh?n ?ang là xu h??ng l?a ch?n c?a nhi?u b?n tr?, ??c bi?t các b?n h?c sinh trung h?c ph? thông

Tr??ng Cao ??ng GTVT ???ng th?y II là tr??ng Công l?p tr?c thu?c B? GTVT. Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh v? ch?t l??ng d?y ngh? ? c?p ?? cao nh?t – c?p ?? 3. Tr??ng ???c ch?n là 1 trong 45 tr??ng công l?p (trên t?ng s? 905 tr??ng Cao ??ng và Trung c?p trên toàn qu?c) ?? t?p trung ??u t? các ngh? tr?ng ?i?m. Hi?n nay Tr??ng ?ang ?ào t?o 15 ngành B?c Cao ??ng và 04 ngành B?c trung c?p. Trong ?ó B?c Cao ??ng có 01 ngh? ??t c?p ?? Qu?c t? (S?a ch?a máy tàu th?y); 02 ngh? ??t c?p ?? Khu v?c ASEAN (?i?u khi?n ph??ng ti?n th?y n?i ??a & Khai thác Máy tàu th?y) và 07 ngh? ???c gi?m 70% h?c phí theo quy ??nh c?a Nhà n??c.

H?c sinh theo h?c t?i tr??ng có nh?ng ?u ?i?m sau:

- Phù h?p v?i trình ?? và ?i?u ki?n c?a ?a s? h?c sinh hi?n nay

- Sau khi t?t nghi?p nhà tr??ng s? gi?i thi?u vi?c làm, nh?t là khi mà chúng ta ?ang h?i nh?p sâu vào AFTA và WTO

- Kinh phí cho ?ào t?o ít t?n kém t? 7.1 ??n 8.5 tri?u ??ng trên 01 n?m phù h?p v?i thu nh?p c?a ??i ?a s? ng??i dân Vi?t Nam

- Th?i gian ?ào t?o ng?n t? 1.5 ??n 2 n?m. N?u có nhu c?u h?c t?p lên cao s? ???c ?ào t?o liên thông lên ??i h?c

- C? h?i ?i h?p tác lao ??ng n??c ngoài nh? Hàn Qu?c, Nh?t B?n….là r?t l?n

M?I CHI TI?T XIN LIÊN H?

PHÒNG TUY?N SINH – TR??NG CAO ??NG GTVT ???NG TH?Y II

??a ch?: S? 33 ?ào Trí, Ph??ng Phú M?, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.37850 277 - Hotline: 0908 385 369

Các tin khác